مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری فرهنگی- اجتماعی از دیدگاه قرآن و نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف و الهیات دانشکده علوم انسانی و اجتماعی دانشگاه گلستان ، گرگان ، ایران

2 کارشناس ارشد شیعه‌شناسی- جامعه-شناسی دانشگاه گلستان ، گرگان ، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد علی آباد کتول، علی آباد کتول ،ایران

چکیده

چکیده­­­
با توجه به مکتبی بودن نظام سیاسی­– اجتماعی و اقتصادی در ایران مدیریت و برنامه‌ریزی راهبردی گردشگری نیازمند اتکاء به مبانی کلان حقوقی و فرهنگی مکتب اسلام است. از جمله مهم­ترین منابعی که می‌توان مبانی مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری را از آن‌ها احصاء کرد قرآن کریم و نهج‌البلاغه است. هدف پژوهش حاضر تحلیل و بررسی گردشگری در اسلام و متون اسلامی که دارای وجه قوی فرهنگی و اجتماعی است می­باشد. خداوند نیز در آیات متعددی از قرآن کریم به گردشگری­ و سیاحت توصیه­ی فراوانی کرده است؛ به گونه­ای که بعد از تأمین نیازهای اساسی و ایجاد امنیت در جامعه افراد را به سیر و سیاحت فراخوانده است. روش پژوهش از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان داد که دست‌اندرکاران برنامه‌ریزی و مدیریت گردشگری در ایران بایستی در امر تدوین راهبردهای صنعت گردشگری به منابع اسلامی از جمله قران و نهج‌البلاغه اتکاء نمایند و وجه فرهنگی و اجتماعی برنامه‌ریزی‌ها را موازی با اهداف اقتصادی برجسته نمایند.

کلیدواژه‌ها


-        Persian References
Quran
Nahj al-Balaghah
A group of writers­(2008), Tourism in Islamic jurisprudence and civilization,     Jurisprudence magazine, Publishing center of Islamic propaganda office in Qom Seminary, second edition.[In Persian]
Abbasi-Moghadam, Mostafa (2012), A Textual and Traditional Exploration of Rafal, Two-Phrasebook of Hadith-Theory of Science and Research, Fourth Year, No. 8 [In Persian]
Ahmad ibn farsi ibin Zakariya Al-Qazwini Al-Razi, Abolhossein (1404), Ma'mad Moghaysis al-Laghah, Volume 3, Daral-Fakr Publications5[In Persian]
Ahmadi, Seyyed Abbas, Khodai, Ahmad, Rahimi Harabadi, Saeed (2015), Geopolitics of Tourism; A New Approach to the Development of International Tourism, Proceedings of the International Conference on New Tourism and Economic Development [In Persian]
Akbari, Nematollah(1999), Issues of Development in Iran, Hasht Behesht PublicationPapeli Yazdi, Mohammad Hossein and Mehdi Saghaei, 2006, Tourism (Nature and Concepts), First Edition, Tehran, Publications [In Persian]
Azkia, Mostafa(2002), Sociology of Development, Word Publishing [In Persian]
Barry, Masoumeh, Firousmand, Maral, Hashempour, Fahimeh (2016), The Analysis of the Economic Impact of Urban Tourism from Citizens' Perspectives (Case Study: Babolsar City)", Geosciences Journal, No. 24. [In Persian]
Dassville, Roger(2000), Tourism Management, Translation by Seyyed Mohammad Arabi and Davoud Izadi, Tehran, Office of Cultural Research. [In Persian]
Dehkhoda, Ali Akbar (1976), Dehkhoda Dictionary, Tehran: Tehran University
Ebrahimi, Ibrahim, Salehi, Mohammad, Salehi, Fereshteh (2014), Semantics of the term" Travel "and its synonyms in the Holy Quran, Quarterly Journal of Literary and Qur'anic Studies, Second Year, No. 14. [In Persian].
Ezgan, Ali, Ismail Pour Roshan, Ali Asghar, Talaei Firoozjani, Mostafa (2015), The Relationship between Cultural Heritage and Handicrafts and Its Impact on Tourism, Case Study: Mazandaran Province, Proceedings of the International Tourism Conference Modern and economic development. [In Persian]
Faiz Kashani, Mohsen (2010). The Road to Brigh. Translated by Mohammad Reza Ataei, Fourth Edition, 4th, Astan Quds Razavi Publishing and Printing Company. [In Persian]
Friday, Mahmoud (2015), Development of Sustainable Tourism with the Approach of Cultural Capital and Local Planning with Emphasis on Food Tourism, Proceedings of the International Conference on New Tourism and Economic Development. [In Persian]
Ghadiri Masoomsh, Mojtaba, Alireza Stealaghi and Masoumeh Pazoki (2010), Sustainable Tourism (Rural and Nomadic), Tehran University Press. [In Persian]
Hajipour, Abdulhamid(2009), Attractions and Challenges of Cultural Tourism, Proceedings of the National Conference on Tourism, Sustainable Development and Jobs, First Printing, Semnan, Semnan University Press. [In Persian]
Hari, Abbas(1998), UNESCO Cultural Development Amendments, Office of Cultural Research. [In Persian]
Jalalian, Hamid, Baradaran, Somayeh, Khanpooshi, Seyyed Hadi (2010), The role of tourists in the process of cultural convergence of Islamic countries, Proceedings of the Fourth International Congress of Geographers of the World of Islam. [(In Persian]
Kargar, Bahman & Bahiraei Hamid Hassanzadeh Forudzhad Davood (2015), The role of ecotourism in rural development using SWOT model, case study, villages in Koohrang city, Proceedings of the International Conference on New Tourism and Development Economical. [In Persian]
Lotfi, Sedigheh & Mohammad Sassanipur(2015), Investigating tourism development capabilities from a strategic planning perspective, case study: Kish Island, Proceedings of the International Conference on New Tourism and Economic Development. [In Persian]
Makarem Shirazi, Nasser(2009). Sample Interpretation. Siam Printing, Volume 18, Tehran, Dar al-Kabul Eslamiyeh. [In Persian]
Masoumi Lari, Seyed Mehdi & Narges Ahmadvand & Ali-Akbar Soraki(2015), Tourism Infrastructure in Iran and Tourism Development, Proceedings of the International Conference on New Tourism and Economic Development. [In Persian]
Mehrafroz, Mohammad (2015), Urban Tourism (Urban Tourism Economy, City Tourism and Tourism), Proceedings of the International Conference on New Tourism and Economic Development. [In Persian]
Mohammad Esmaeil, Sedigheh & Ali Haji Shamsaee(1394), Information Tourism and How It Booms and Develops in Iran, Proceedings of the International Conference on New Tourism and Economic Development. [In Persian]
Mohammadi Reyeshahri, Mohammad(2012), translation of Hamid Reza Sheikhi. Elected by the Count of Al-Hikmah. 12th edition, Darul-Hadith Publishing Organization [In Persian]
Montazeri, Gholamreza & Mosibeb Abbasi(2015), Jihadist Management, National Strategic Plan and Tourism Development, Proceedings of the International Conference on New Tourism and Economic Development. [In Persian]
Mostafavi, Hasan (1991). Al-Thaktiq al-Qal'mat al-Qur'an al-Karim. Tehran: Translation and publishing company. [In Persian]
Mottaghi, Afshin & Mosesb Gharibibi(2015), The role of media advertising in tourism development, Case study: Shiraz city, Proceedings of the International Conference on New Tourism and Economic Development. [In Persian]
Pazoki, M, Yourdkhany, M., (2015), the study of historical and cultural tourism development strategy management methods Semnan, scrambled synergy of cultural values (based on theory, Proceedings of the International Conference on Tourism Modern and economic development. [In Persian]
Ranjbarian, Bahram & Mohammad Zahedi (2000), Tourism planning at national and regional level, Isfahan University Press. [In Persian]
Reading, Mohsen, Interpretation of Light (2009), Tehran, Center for Cultural Lessons from the Qur'an. [In Persian].
Rezvani, Hasan (1981), Al-Tahtiq al-Qal'mat al-Qur'an al-Karim, Tehran: Publishing house of the book. [In Persian]
Riahi, Vahid, Arvoj, Hassan (2015), Kyotoism; New Technology in the Development of Rural Tourism, Proceedings of the International Conference on New Tourism and Economic Development. [In Persian]
Sadeghi, Mohammad & Mottaghi, Afshin (2015), The Link of Indigenous Theater and Tourism Approach to Maintaining Native Cultures in the Process of Globalization, Case Study: Qeshm Island, Proceedings of the International Conference on New Tourism and Economic Development. [In Persian].
Shams, Majid, Gomar, Mina(2015), Development Strategy of the Congarev City to attract tourists, Proceedings of the International Conference on New Tourism and Economic Development. [In Persian]
Tabarsei, Hasan (1991). Makarem al-khalak. Sharif-e-Reza Publishing House, Qom. [In Persian].
Technical, Zohreh (2009), Income on Development, Globalization and Sustainability (Geography of Development), Tehran, Geographical Organization of the Armed Forces. [In Persian]
Turk-Fakhraee, Mozaffar (2015), Scientific Tourism, A New Approach to It and a System to It, Proceedings of the International Conference on Modern Tourism and Economic Development. [In Persian]
Vaez, Nafiseh & Azam Vaez Shahrastani(2015), The Impact of the Islamic Revolution of Iran on the Approach to Cultural Tourism, Halal Tourism Case Study, Proceedings of the International Conference on Modern Tourism and Economic Development [In Persian]
Yaghoubi, Abolqasem (2010), Tourism in the Quran, Quarterly Journal of jurisprudence, No. 14[In Persian]
Zahedi Asl, Muhammad (2002), Introduction to Social Services in Islam of Tehran, Allameh Tabataba'i University [In Persian]
-       Latin references
Mc Intyr, G., (1993). Sustainable tourism development: guide for local Planners, World Tourism organization, P.P. 1-7, 105-120.
World Tourism Organization (UNWTO) 2005, Tourism Market Trends, November 2005 Bachleitner, Reinhard, Cultural Tourism in Rular Communities, Journal of Business Research, 1999, Vol. 44.