مقایسه اثربخشی ایجاد فضاهای شهری مخصوص بانوان در شهر تهران از دید زنان و مردان

نویسندگان

1 استادیار جامعه شناسی، واحد تهران شرق، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جامعه شناسی، واحد آزادشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، آزادشهر، ایران

چکیده

چکیده
اختصاص فضاهایی ویژه بانوان به عنوان یکی از راهکارهای تسهیل حضور و امنیت زنان در فضای عمومی توسط شهرداری تهران پیگیری می شود و موافقین آن را مصداق عدالت جنستی و مخالفین آن را به عنوان تبعیض جنسیتی در نظر می‌گیرند. در این تحقیق اثربخشی آنها از دید زنان و مردان تهرانی به عنوان ذینفعان اصلی سنجیده و مقایسه شده است. در این مطالعه از تحقیق ارزشیابی بهره گرفته شده و برای جمع آوری داده‌ها در تحقیق میدانی از مصاحبه فردی و در پیمایش از ابزار پرسشنامه استفاده شد. متغیرهای اصلی این تحقیق شامل: میزان آشنایی، میزان ضرورت برنامه ها، میزان رضایت و میزان اعتماد به انجام درست برنامه است. در پیمایش، 400 زن و 100 مرد با تلفیق دو روش خوشه‌ای چند مرحله‌ای و نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب و مورد پرسش قرار گرفته اند. شهروندان تهرانی اعم از زن و مرد از سه برنامه مورد بررسی رضایت نسبی خوبی دارند و تفاوت زیادی بین نظرات آنها بجز در موارد محدود وجود ندارد؛ هرچند کیفیت پایین برخی خدمات و مشارکت ضعیف گروه های مختلف شهروندان در برنامه‌ها همچنان جای نقد دارد. بسط فضاهای زنانه با توجه به محدویت های زنان در حضور و احساس امنیت در فضاهای عمومی موافقین زیادی هم در زنان و هم در مردان دارد؛ هر چند باید توجه داشت ادامه و بسط این روند در جداسازی و تفکیک جنسیتی می تواند نتایج منفی و معکوسی در در دراز مدت در جامعه داشته باشد و به تعاملات سالم و پویای آن صدمه بزند.
 

کلیدواژه‌ها


References
Alikhah, M & Shafiee, M. (1393). "Space and power reproduction (a study on gender segregation in Tehran's universities)". Iranian Journal of Cultural Research. 25: 122-95
Babbi, A. (1392). Methods of research in the social sciences. Translator: Reza Fazel. Samt Publication. Tehran
Emamirad A, (1393). Jurisprudential investigation of gender segregation. Two Quarterly Journal of Physical Education Studies 1: 137-111
Fallah, M & Kaveh, T. (1394). Cash on urban spaces and providing solutions for urban spaces. Women's Congress, Architecture and Town. Tehran.
Goli, AS Zad, but Khajeh, Sh & Zadoli, F (1393). "Evaluation of Gender Attitude in Designing Urban Spaces (Case Study: Ladies Shams Tabriz Tabriz)". Quarterly Journal of Urban and Regional Studies 23: 25-40
Habibi, M & Alipour Shojaee, F. (1394). Comparative study of public spaces for women with urban public spaces in meeting the needs of women. The Art of Fine Arts - Architecture and Urbanism 2 (1): 17-30
Hashmi Tillenouee, M. Mir Gholami, M & Rafiyan, M. (1393). "Women Satisfaction Assessment in Women's Parks (Case Study: Tabriz Women's Parks)". Urban identity Quarterly. 19: 49-62
İnce Güney, Y& Sema Kubat,A. (2105). Gender and urban space- The case of Sharjah, UAE. the 10th International Space Syntax Symposium.
Khani, M H & Mohammadi. M (1394). The role of gender segregation on academic progress and social acceptance in elementary schools. Journal of Educational Research 30: 105-120
Kosari, S. (1387). "Reviewing the views and suggestions of residents and visitors around the park about the mothers paradise park". Department of Social and Cultural Studies of Tehran Municipality.
Lambrick, M & Travers, K. (2014).Women’s Safety Audits: What Works and Where?. UN-Habitat Safer Cities Programme.
Mirveisi Nick, p. (1394). Human Development and Gender Justice in Amartya Sen's Capability Approach. Quarterly Journal of Interdisciplinary Studies in the Humanities. 7 (4): 72-47
Mojni, M T. Joybari, M. Sango, A. Eraghiyan Mojarad, F.Jannati, M& Dourandish, M. (1395). "Student's attitude towards Gender Separation in Golestan University Universities" Journal of Nursing Development in Health 7 (13): 41-
Municipality of Tehran. (1395). Executive Order of the Shahrbanoo Collection, Department of Women's Affairs, accessed at: http://banovan.tehran.ir/Default.aspx?tabid=97
Naderi, S. (1392). Welcome to the feminine narrative of the city. Tisa Publishing. First Edition. Tehran
Rafiee S. H (1389). Productivity, performance, efficiency and effectiveness in the organization
Roushan, Sh. Madady, H & Ketabchi, E. (1394). Investigating the Role of Quality of Urban Spaces on the Presence of Women in Public spaces, Case Study: Urban Parks in Shiraz
Sazman parka va fazaye sabz of Tehran. (1395). Ladies parks. Tehran municipality. Access at: http://parks.tehran.ir/Default.aspx?tabid=138
Seguino,S. (2013).Toward Gender Justice: Confronting Stratification and Unequal Power.Multidisciplinary Journal of Gender Studies. 2(1):1-36
 Soltani A. (2001). Educational Effects in Industrial and Production Organizations. Tadbir 119
Tavana, S. Shafiee M. (1394). Gender Separation in Urban Space: A Study of the Madaran Behesht Garden in Tehran. Journal of Sociology of Iran. 49: 134-107
Yari, Sh. Mohammad Nezhad.H (1391). "Investigating the Dimensions and Consequences of Students' Gender Separation Schemes in Universities and Implementation Strategies: Journal of Culture at Islamic University 2 (4): 625-648.
Zaki, et al. (2006). An Investigation of Organizational Effectiveness of Isfahan Schools of Education, Journal of Social Sciences and Humanities of Shiraz University 24 (47)
http://tsm.ncc.org.ir/HomePage.aspx?TabID=6906&Site=tsm.ncc.org&Lang=fa-IR