تاثیر فناوری اطلاعات در بهره وری مدیریت امور روستایی (دهیاران) در راستای برنامه ریزی روستایی شهرستان بابل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، واحد تهران غرب، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران ، ایران.

3 گروه مدیریت، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
عوامل متعددی در بهره وری مدیریت تاثیر گذار است که در این تحقیق سعی شده است تا با مورد مطالعه قرار دادن مهمترین آنها و بررسی میزان تاثیر فناوری اطلاعات در شکوفا سازی هرکدام از این موارد، پیشنهادات کاربردی و مفیدی را برای هرچه بهتر شدن مدیریت امور روستایی کشور جهت رسیدن به اهدافی نظیر، رفع معضل بیکاری، توسعه اقتصادی، فرهنگی، توسعه زیرساخت های عمرانی روستایی، توسعه فعالیت های خدماتی جهت بهبود وضع بهداشت آب و غذا و..، توسعه صنعت گردشگری روستایی، دست پیدا کنیم. این تحقیق از لحاظ هدف، کاربردی و از نظر شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی می باشد. از مجموع حدود 320 نفر از دهیاران شهرستان بابل در شهرستان به روش نمونه گیری تصادفی 198 نفر از دهیاران این شهرستان انتخاب و سوالات پرسشنامه تحقیق شامل 30 پرسش بهره وری مدیریت و 17 پرسش بررسی وضعیت فناوری اطلاعات که مجموعا 47 سوال را تشکیل می دهد؛ توزیع و پاسخ جمع آوری شد. برای بررسی روایی پرسشنامه، از تحلیل عاملی اکتشافی استفاده شد. مقدار پایایی کل پرسشنامه های فناوری اطلاعات و مدیریت بهره وری به ترتیب برابر با 0.910 و 0.856 محاسبه شده است. نتایج حاصل از اجرای پژوهش نشان داد، فناوری اطلاعات تأثیر مثبت و معنی داری بر حمایت مالی، گردشگری، توسعه ظرفیت های سیاست گذاری، توسعه زیرساخت های خدماتی، زیر ساخت های عمرانی، توسعه فرهنگی و توسعه اقتصادی در روستاها دارد.

کلیدواژه‌ها


References
A. Bonfiglio a, B. C. (2017). Are rural regions prioritizing knowledge transfer and innovation? Journal of Rural Studies, 78-87. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.05.005
Abbas, S. A. (2009). Urban tourism and its role in rural development.Researcher, 52-62
Akbar, A. A. (1992). Cooperative Way to Healthy Society.tehran: Ministry of Commerce.
Ali, F. M. (2006). Co-op, Coalition and Development Conference. birjand: Yazd University.
Amraei, H. S. (2008). Policy Engineering. Tehran: motafakkeran.
Anna Sofia Lundgren a, *. A. (2017). Digital rurality: Producing the countryside in online struggles for rural. Journal of Rural Studies, 51, 73-82. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2017.02.001
Bénédicte Aldebert a, 1. R. (2011, August). innovation in the tourism industry: the case of tourism@. tourism management, 1204-1213.
Chunyan He a, b. 1. (2016). Factors influencing the efficiency of rural public goods investments in mountainous areas of China —— Based on micro panel data from three periods. Journal of Rural Studies, 47, 612-621. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2016.05.015
Duerk,,pena and parshall. (2001). Duerk,1993,pena and parshall 2001.
Duy Dang-Pham, RMIT University. (2017). Applications of social network analysis in. doi:DOI: http://dx.doi.org/doi: 10.1016/j.cose.2017.03.010
Duy Dang-Pham،Siddhi Pittayachawan،Vince Bruno:. (2017). doi:http://dx.doi.org/doi: 10.1016/j.cose.2017.03.010
Farahi Ahmad, F. S. (2011). The Impact of Information Technology Development in Rural Development. 79-94.
Gurpreet Dhillon Romilla Syed Filipe de S´a-Soares. (2016). Information security concerns in IT outsourcing:. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.im.2016.10.002
Hosein Sha'ban Ali Fami, S. H. (1996). Agricultural Culture and Rural Development. tehran: monadi tarbiat.
jallow, d. B. (2014). An empirical study of the complexity of requirements management in construction projects. usa: Emerald Group Publishing Limited.
Jana Põldnurk. (2015). Optimisation of the economic, environmental and administrativeefficiency of the municipal waste management model in rural areas. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.02.003
Jose Novais Santos ⁎, C. S. (2016). Information exchange within horizontal relationships: A fuzzy-set approach to companies' characteristics role. Journal of Business Research, 5255-5260. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.04.121
Koen Salemink a, *, Dirk Strijker a, Gary Bosworth. (2015). Rural development in the digital age: A systematic literature review. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.jrurstud.2015.09.001.
Pasha Sharifi, Hasan and Sharifi, Nastaran (2012) Research Methods in Behavioral Sciences, Sokhan Publishing,tehran.
poldnurk, j. (2015). Optimisation of the economic, environmental and administrative efficiency of the municipal waste management model in rural areas. Resources, Conservation and Recycling, 97, 55-65. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.resconrec.2015.02.003
Rajeev Krishna, M. (2016). The Impact of Health Information Technology on the Doctor-Patient Relationship in Child and Adolescent Psychiatry. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 67-75. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.chc.2016.07.007
Rebecca A. Seguin ⁎, B. K. (2017). Development and testing of a community audit tool to assess rural built environments:. Preventive Medicine Reports, 169-175. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.pmedr.2017.06.008
Seokcheol Lee, Sungjin Kim, Ken Choi, Taeshik Shon. (2017). Game theory-based Security Vulnerability Quantification for Social. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.future.2017.09.032
Todd E. Peters, M. (2016). Transformational Impact of Health Information Technology on the Clinical Practice of Child and Adolescent Psychiatry. Child and Adolescent Psychiatric Clinics of North America, 55-66. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.chc.2016.07.003
Website: http://ncc.org.ir.
Weintraub, W. S. (2017). Cardiovascular Revascularization Medicine. The impact of care management information technology model on, 106-111. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.carrev.2017.06.008
Yun-Bei Zhuang, J. C.-h. (2016). Modeling the cooperative and competitive contagions in online social networks. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 484, 141-151. doi:http://dx.doi.org/10.1016/j.physa.2017.04.129
Yunpeng Li a, Clark Hu b, Chao Huang c, *, Liqiong Duan d). (2016). Modeling Cooperative and Competitive Issues in Online Social Networks,IJST journan,issues 27/no:11:volum 4, mail paper, doi:ttp://dx.doi.org/10.1016/j.tourman.2016.03.014.