تحلیل نظام مدیریت نوین روستایی و توسعه محیطی- اکولوژیک و کالبدی-فضایی روستایی (مطالعه موردی: ناحیه مرکزی استان گیلان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای برنامه ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استاد جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 استادیار جغرافیا، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

چکیده

چکیده
هدف اصلی از انجام این پژوهش تحلیل نظام تحلیل نظام مدیریت نوین روستایی و توسعه محیطی- اکولوژیک و کالبدی-فضایی روستایی در ناحیه مرکزی گیلان است. جامعه آماری پژوهش ناحیه مرکزی استان گیلان، شامل ۹۳۹ روستا می‌باشد. به منظور انتخاب نمونه‌ها به نسبت روستاهای هر شهرستان در ناحیه و با توجه به جمعیت و وضعیت جغرافیایی، تعداد 120 روستا به صورت تصادفی انتخاب شد. با استفاده از پرسشنامه، نظر کارشناسان و متخصصان امر جمع‌آوری گردید. بعد از جمع‌آوری داده‌ها و استخراج اطلاعات، طبقه‌بندی و تهیه جداول توزیع فراوانی داده‌ها به منظور آزمون فرضیه­ها و ارزیابی آن‌ها، مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفت. به منظور سـنجش بعد محیطی- اکولوژیک، 26 گویه در پرسشنامه طراحی شد. میانگین کل گویه‌های محیطی- اکولوژیک برابر 68/3 شده است که چون از متوسط میانگین طیف یعنی 3 بالاتر شده است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بهبود نظام مدیریت نوین روستایی بر توسعه ابعاد محیطی- اکولوژیک روستاها مؤثر است. با توجه به تحلیل انجام شده، بهبود وضع زیست‌محیطی روستا، همکاری با واحدهای امدادرسانی در زمان وقوع حوادث، مراقبت بر سلامت دام، طیور و آبزیان از طریق واکسیناسیون، تهیه طرح‌های پیشنهادی در زمینه‌های محیطی-اکولوژیک، حفظ منابع طبیعی از بیشترین فراوانی برخوردار بوده است. همچنین درستی و ارتباط متغیرها در فرضیه از طریق آزمون t مورد تأیید قرارگرفت. به منظور سنجش بعد کالبدی- فضایی، 12 گویه در پرسشنامه طراحی شد. در مجموع، میانگین کل گویه‌های کالبدی- فضایی برابر 94/3 شده است که چون از متوسط میانگین طیف یعنی 3 بالاتر شده­است؛ بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که بهبود نظام مدیریت نوین روستایی بر توسعه ابعاد کالبدی-فضایی روستاها مؤثر است. با توجه به تحلیل انجام شده، گویه‌های «صدور پروانه ساخت در محدوده قانونی روستا»، «توسعه زیرساخت‌های مختلف در روستا»، «میزان همکاری با بنیاد مسکن در اجرای طرح هادی»، «ارتقاء کیفیت خانه‌های روستایی و مقاوم‌سازی آن‌ها» در بخش کالبدی- فضایی با کسب بیشترین امتیازات، نسبت به سایر گویه‌ها، از بیشترین فراوانی برخوردار بوده است. همچنین درستی و ارتباط متغیرها در فرضیه از طریق آزمون t مورد تأیید قرار گرفت.

کلیدواژه‌ها


References
Abdolahi; Eivaz; Chizeri, Mohammad, Pezeshkirad, Gholamreza, & Alizadeh, Neda (2009). Analysis of the Participation of Popular Associations in the Promotion Programs on Sustainable Rural Development with Case Study of Islamic Councils. [in persian]
Badri, Ali. (2011). Rural Management Challenges and Leadership Policies, Quarterly Journal of Policy Making, Vol. 2, No. 3, P: 147-180. [in persian]
Badri, Ali. & Mousavi, Aref. (2009). new rural management, publishing: New passion, Tehran. [in persian]
Barghi, Hamid; Ghanbari, Yousef, & Afsharianpoor, Ali (2014). Evaluation of Dehiran's Performance in the Development of Rural Economy Economies from the Perspective of Residents (Dehjari Dehbekardi; Bam Province), Space Planning Quarterly, Vol. 4, No. 4, P: 87-104. [in persian]
Daneshvar ameri, Jila; Shaabanali, Hosein & Shoukati, Mohammad (2016). The satisfaction of villagers with the performance of dairy farmers in the modern rural management of the city of Osko, Human Geography Research, Vol. 48, No. 3, P: 493-506. [in persian]
Dashti, Solmaz; Manoori, Masoud, & Sabaz, Gholamreza (2008). Strategies for achieving sustainable rural development using environmental assessment of Zakhrad watershed, Environmental Sciences, No. 2. [in persian]
Eltiamifar, Parsa. (2014). Resale Evaluation of Islamic Councils with Sustainable Rural Development Approach (Case Study: Patavou Village), University of Sistan and Baluchestan. [in persian]
Fetres, Mohammadhasan; Nemati, Morteza, & Akbari, Azam (2011). Human Development Indicators of Iran in 2010, Political and Economic Information Magazine, Vol. 25, No. 8, P: 110-123. [in persian]
Hasanshahi, Hajar; Sadati, Abolhasan, & Rezaee, Abdolmotaleb (2009). Sustainable Natural Resources Management Analysis among Behbahan Farmers (A Study in Khuzestan Province), Quarterly journal of environmental sciences, No. 2. [in persian]
Heidarisareban, Vakil (2015). Factors Improving Rural Development Management from Locals, Village and development, Vol. 18, No. 4. [in persian]
Hoseiniabri, Hasan (2001). Entrance to the rural geography of Iran, Isfahan University Press. [in persian]
Jahangiri, Ali; Hajalizadeh, Ahmad, & Heidarvand, Masoud (2012). Review of Current Situation and Barriers to Rural Management in Iran (Namin City), National Conference on Rural Development. [in persian]
Kabolifard, Neda (2016). Dissertation for the study of the effect of dehayer function on sustainable rural development in Zanjan, Zanjan University. [in persian]
Karimi, Farzad, & Ahmadvand, Mostafa (2014). Situation Assessment and Prioritization of Sustainable Development Indicators in Rural Areas of Central District of Boyer Ahmad, Rural research, Vol. 5, No. 3, P: 663-690. [in persian]
Mahdavi, Masoud, & Najafi kani, Alireza (2005). Dehjari another Experiences in Managing Villages in Iran (Case: Dehayari of West Azarbaijan Province), Geographic research, No. 53, P: 21-39. [in persian]
Molaee Hashjin, Nasrolah (2018). Income on Pathology of Rural Management in Iran, Azad university of Tehran. [in persian]
Molaee Hashjin, Nasrolah (2015). Feasibility study and presentation of rural management model in mountainous villages without dehyar and Islamic council of Guilan province, Research project, Islamic Azad University of Rasht Branch, P: 100-142. [in persian]
Moteelangrodi, Hassan (2014). Rural Planning Paper with emphasis on Iran, Jahad University Press. [in persian]
Olum, Y. (2004). MODERN MANAGEMENT THEORIES AND PRACTICES, Being a paper presented at the 15th East African Central Banking Course, held on 12th July, at Kenya School of Monetary Studies, pp: 1-24.
Papoliyazdi, Mohammadhosein (2011). Theories of Rural Development, Publication side, Sixth Edition, Tehran. [in persian]
Rezvani, Mohammadreza (2011). Rural Development Planning in Iran, Gomes publishing, fourth edition, Tehran. [in persian]
Rezvani, Mohammadrez (2007). Manage local institutions, Monthly diary, No. 21. [in persian]
Sayd, J. (2000). Role of local communities and institutions in integrated rural development, Ministry Of Jahad For Tehran.
Seidaee, Skandar; Jamini, Davood; Jamshidi, Alireza, & Jamshidi, Maesoomeh (2014). Investigating and analyzing the performance of rural modern managers in rural development (Uramanat region of Kermanshah), Space Planning Quarterly, No. 4. [in persian]
Sepehrdoost, Hamid (2009). A Survey on Government Performance in Economic-Social Development of Villages in Hamedan Province, Village and Development Quarterly, Vol. 12, No. 2, P: 69-85. [in persian]
Setayesh, Shilan (2011). Determination of the Development Levels of Bukan Village Villages, Master's thesis, Payame Noor University of Urmia. [in persian]
Stelaji, Alireza. (2012). Investigating Rural Management Pattern in Iran with Emphasis on Local and Participatory Management of Dehayari, Quarterly journal of Iranian Geographic Society, Vol. 10, No. 32. [in persian]
Shayan, Hamid; Hoseinzadeh, Seyedrza, & Khosrobeigi, Reza (2011). Sustainability and Rural Development Evaluation, Case Study: Kandyan County, Geography and development, No. 24, P: 101-120. [in persian]
Sheikhi, Hojat; Parizadi, Taher, & Varmziar, Bijan (2013). Evaluation and evaluation of farmers' performance in rural development and management process in Hamadan, Space Planning Magazine, Vol. 3, No. 3. [in persian]
Smaeelzadeh, Hasan; Sarafi, Mozafar, & Tavakolinia, Jamile (2011).An Analysis of the Approaches of Tourism Development in Local Communities, Quarterly journal of environmental sciences, No. 2. [in persian]
Sriram, M.S., (2007). Rural management education in India: A retrospect, Indian Institute of Management Ahmedabad.
Shahbazi, Smaeel (2010). An Introduction to Pathology of Rural Development, Shahid Beheshti University Press, Tehran. [in persian]
Taghdisi, Ahmad; soori, Farshad; Seidaee, Skandar & Kazemi, Zeinab (2011). Investigating and analyzing the performance of farmers in rural management (Case study: Kunani section of Kuhdasht city), Urban Management Quarterly, P: 157-174. [in persian]
Tatlidil, F.F., Boz, I., Tatlidil, H., (2009). Farmers’ perception of sustainable agriculture and its determinants: A case study in Kahramanmaras province of Turkey, Environ. Dev. Sustain, Vol. 11, pp 1091-1106.
Wenchang, W. (2008). Rural management, The Way Out for Tibetan Rural Areas, CHINA TIBETOLOGY Number 1, pp 1-94.