توسعه اجتماعی روستاهای دهستان فیروز بهرام با تأکید بر شاخص فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
امروزه شاخص‌های گسترش فناوری اطلاعات به عنوان یکی از شاخص‌های توسعه‌یافتگی محسوب می‌گردد. هر کشوری بتواند ضریب نفوذ این فناوری را در میان شهروندان خود افزایش دهد، از فواید متعدد آن در حوزه‌های مختلف بهره‌مند‌می شود. فناوری اطلاعات و ارتباطات، به‌عنوان یک ابزار توسعه‌ی پایدار روستاها در راستای کاهش فقر، کاهش شکاف دیجیتالی و جلوگیری از مهاجرت بی‌رویه‌ی روستاییان به شهرها شناخته شده است. ICT روستایی مقوله‌ای پیچیده بوده و توسعه‌ی آن، مستلزم تعامل هم‌زمان است. بنابراین ابعاد سه‌گانه‌ی فناوری، توسعه اجتماعی، آگاه‌سازی و مشارکت می‌تواند به‌عنوان راهبردی جهت توسعه‌ی پایدار روستایی به کار گرفته شود. هدف این تحقیق بررسی نقش دفاتر خدمات ارتباطی و اطلاعاتی­(­فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی) در توسعه روستایی در بین کاربران روستاهای دهستان فیروز بهرام است روش تحقیق در این مطالعه پیمایشی و کمی است که برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه کمک گرفته‌شده است. نمونه آماری شامل 380 نفر از کاربران دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی (روستایی‌های دهستان) بوده که با روش خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب‌شده‌اند. یافته‌های تحقیق نشان می­دهد که روستاییان معتقدند که دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی می‌تواند در ابعاد گوناگون اجتماعی آثار مثبتی برجای گذارد. همچنین یافته‌های تحقیق حاکی از آن است که با افزایش میزان آگاهی، دسترسی و استفاده از خدمات دفاتر فناوری اطلاعات و ارتباطات روستایی، میزان توسعه روستایی افزایش می‌یابد.

کلیدواژه‌ها


References
Adibi Sadeh, Mehdi and Aziz Khalidi Darshti (2007), Investigating the Relationship between Individuals and Social Users of Information and Communication Technology Users with the Rate of Adoption of Information and Communication Technology in the Jihad Organization of Agriculture of Chaharmahal and Bakhtiari Province, Quarterly Journal of Social Sciences, Islamic Azad University Shushtar, third year, the seventh issue. (in Persian)
Ashrafi, Morteza and Amir Ahmadpour and Isma'il Mehdipour (2007), ICT ICT Technology and Promotion, Support Policy for Improving Rural Management Performance, Sixth Iranian Agricultural Economics Conference, Iran Agricultural Economics Association, Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad. (in Persian)
Papeli Yazdi, Mohammad Hussein and Mohammad Amir Ebrahimi (2002), Theories of Rural Development, Tehran, Sadegh. (in Persian)
Jalali, Ali Akbar and Mohsen Abasi (2003), Information and Communication Technology in South Korean villages "from the collection of articles of the conference on the use of information and communication technology in the village, the publication center of the University of Science and Technology of Iran(in Persian)
Javan, Jafar­(2007), World Wide Communication and Information Civilization (Inline Text in Space Spaces), Geography and Development Quarterly, No. 9(in Persian)
Habibi, Arzoo­(2009), Investigating factors affecting the adoption and application of information and communication technology (ICT) in villages (case study of villages in Fars province), from the collection of articles on the use of information and communication technology in the village, the University Press Center Iran Science & Technology(in Persian)
Khansari, Nasrin­(2005), Determining the Role and Position of Information and Communication Technology on Rural Development with Emphasis on Social Capital on Villages in the Central District of Karaj, University of Tehran, Faculty of Social Sciences, Department of Rural Development, (in Persian)
Dostar, Mohammad, Mohammad Ali Valiupour and Reza Esmaeilpour and Mojtaba Mahmoodi (2013), Effects of Quality of Services of Rural ICT Offices on Customer Satisfaction, Case Study of ICT Offices of Guilan Village, Information Technology Management, Tehran University of Technology Department, No. 2, (in Persian)
Zangi Abadi Ali (2008), Information Technology Assessment in the World, Neighborhood of Geography and Environment, No. 1(in Persian)
Mojtaba Langroudi, Seyyed Hassan and Mohammad Reza Rezvani and Hasanali Faraji Zebakbar and Morteza Nemati (2009), Socio-economic Impact Analysis of Rural Information and Communication Technology (Case Study: Central part of the city of Gorgan). Geography Magazine, Eighth, No. 26, (in Persian)
Mohammad Gholinia, Javad and Esmatolari Tabas (2009), Factors Affecting the Use of Villagers from Rural Information Technology and Communications Offices in South Khorasan Province, Proceedings of the First Conference on Information and Communication Technology Services in Rural, Tehran, Iran. (in Persian)
Mullayesh Haschin, Nasrallah and Mahmoud Moradi and Mehdi Mohammadi (2012), The role of ICT ICT ICT offices in sustainable rural development Case Study of Meshkinshahr City, Human Resource Research Journal, No. 4. (in Persian)
Moshiri, Saeed and Esfandiar Jahangard (2004). Information and Communication Technology (ICT) and Iran's Economic Growth, Iranian Economic Research, Vol. 6, No. 78. (in Persian)
Saeedi, Malek (2011), A Comparative Study of the Situation and Comparative Study of Rural Information and Communication Technology in Iran (Case Study: Khuzestan Province Villages), Housing and Village Environment, No. 70. (in Persian)
Noori, Marzieh (2008). The Experience of Iran and South Korea in Reducing the Rural Digital Dilemma, from the Proceedings of the 2nd Conference on Information and Communication Technology Services in Rural, Tehran. (in Persian)
Hedayati Moghadam, Zahra (2008), Assessment of the role of rural ICT in providing services to rural areas of Isfahan province (case study of Sin, Mehregan, Madesh and Kebuterabad villages) Thesis of Geography Department, Isfahan University. (in Persian)
- Latin references
 Omidi Njafabadi, M., 2006, Application of Information and Communication
Technology (ICT) in Rural Development, Jahad Monthly, No. 271,
 Shohratifar, M., 2008, History of Information and Communication Technology, Magazine of Age of Information and Communication, Vol. 4, No. 38,