تعیین ابعاد برنامه‌ریزی شهری با تاکید بر پیوست فرهنگی در پروژه‌های عمرانی (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

2 استادیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

3 دانشیار گروه مدیریت فرهنگی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اصفهان (خوراسگان)، اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
هر نوع مداخله در فضای شهری دارای پیامدهایی است. پیوست فرهنگی به دنبال شناسایی تاثیرات اقدامات یا سیاست­های توسعه­ای بر ابعاد فرهنگی محیط است. پیوست فرهنگی در حوزة طرح­های عمرانی، نقشی مهم در توسعة پایدار و همه­جانبة شهری ایفا می­کند. بر این اساس، چشم­انداز توسعة پایدار مبتنی بر فرهنگ ایرانی- اسلامی، ایجاب می­کند که برنامة توسعة متوازن و همه­جانبة اجتماعی با محوریت فرهنگ در طرح­های بلندمدت، میان­مدت و کوتاه­مدت مورد توجه مدیران شهری قرار گیرد. پژوهش حاضر، با بهره­گیری از روش تحلیل محتوای کیفی، به بررسی مقالات علمی-پژوهشی و کتاب­های تخصصی مرتبط پرداخت و در نهایت،348 مقوله از موضوعات مرتبط با پیوست­فرهنگی در پروژه­های عمرانی استخراج شد که با حذف و ادغام مقوله­های دارای مضامین یکسان و مشابه، شاخص­های اصلی به 50 مورد تقلیل یافت. این شاخص­ها براساس ابعاد مختلف، ذیل 8 موضوع اصلی دسته­بندی شدند: روابط­ اجتماعی، خلاقیت، آینده­نگری، هویت، امنیت، عدالت، جذابیت، و نمادها و نشانه­ها. نتایج این پژوهش دربردارندة دستاوردهای نظری و کاربردی برای سیاست­گذاران و مدیران شهری است.

کلیدواژه‌ها


References
Abolhasani, Mahnaz and Adeli Sardou, Fatemeh. (1394), Assessment of Social and Cultural Outcomes of the Hemat Highway Underpass, Environment and Development, Environment and Development, No. 10, Autumn and Winter, pp. 5-14.
Ashrafi Yousef, Rashidi Tala. (1392), Evaluating the Social Impact of Urban Projects, Case Study: Zafar Golchin Child Park in District 10 of Tehran Municipality, Urban Management: Spring & Summer 2013, Volume 11, Number 31; from page 295 to page 315.
Emami, Seyyed Majid (2012), Cultural Attachment from Concept to Method, Tehran: Imam Sadiq University.
Fazeli Mohammad, Bahrami Ardeshir, Mohammadi Azra, Shafiei Khorshidi Fatemeh, Kamarei Maryam. (1392), Evaluation of Social Consequences of Tohid Tunnel Project in Tehran City, Urban Management: Spring & Summer 2012, Volume 10, Number 29; from page 287 to 303.
Fazeli, Mohammad, (2012), Social Impact Assessment, Policies, Plans and Plans, Tehran: Department of Social and Cultural Studies, Tehran Municipality. Second edition
Hajiani, Ibrahim (1391), Cultural Planning and Strategic Management of the City, Tehran: Tisa.
Harvey, David (1997) Social Justice and the City, translated by Farrokh Hesamyan and others, Tehran, Urban Planning and Processing Co. (affiliated to Tehran Municipality) Second Edition.
Jorgensen, Marian and Luiz, Phillips (1393) Theory and Method in Discourse Analysis, Hadi Jalili Translation, Tehran: Nayer Ney. Second edition
Moradi, Alireza (1394), Cultural Impact Assessment, Isfahan: Darkhouin Publishing, First Edition
NekuiFard, Umm Al-Benin (1391), City and its Social Functions, Tehran: Kavir Publishing.
Pakseresht Soleiman, Rezaei Rayehe. (1392), Evaluation of the Social Consequences of Renewed Texture Recycling in Atabak District (Good Luck), Contemporary Sociology Researches: Autumn and winter 2013, Volume 2, Issue 3; from page 107 to 141.
Poursalahi Minoo, Mozaffar Hosein, Hajiani Ebrahim, Rezaei Abdolali. (1391), the study of obstacles to the implementation of the Cultural Attachment Plan (based on the comparison between the views of the elites and senior executives of the country), Social-cultural strategy, Volume 1, Number 3; from page 121 to 143.
Rezaei, Abdolali (2009), A Short Introduction to Sociological Analysis and Conceptual Explanation of Cultural Attachment, Cultural Research Letter, Third Edition, No. 5, Spring 2009, pp. 61 to 88
Sherbatian, Mohammad Hassan (1392), Sociological Study of Cultural Attachment in the Field of Urban Management, Cultural Engineering, Eighth Summer 2013, No. 76, pp. 83 to 107.
Statistics of the city of Isfahan (2016), Deputy Director of Information and Research and Technology, Publications Bureau of Statistics
Supreme Council of Cultural Revolution, (1392), Cultural Attachment Code of Major Plans of the Country, Tehran: Supreme Council of the Cultural Revolution
Vanckley, Frank and Becker, Hank. (2009), International Guide for the Estimation of Social Consequences, Hadi Jalili Translation, Tehran: Sociologists.
Hsieh, H. F., & Shannon, S. E. (2005). Three approaches to qualitative content analysis. Qualitative Health Research, 15(9), 1277-1288.