عوامل تاثیر گذار در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری تخصصی برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم زمین، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

چکیده
امروزه پایداری شهری به عنوان یکی از مباحث مطرح در کلیه عرصه‌ها خصوصاً در عرصه فضاهای شهری مطرح بوده است چون شهرها برای آسایش و رفاه بیشتر شهروندان مدیریت می‌شوند. در این پژوهش سعی شده است که عوامل و شاخص‌های مؤثر در توسعه پایدار اجتماعی شهر اراک را بررسی نماییم و بنابراین در ابتدا با توجه به تعداد شاخص مورد نظر نظرات 50 نفر خبره را جمع‌آوری کرده‌ایم و سپس شاخص‌های اولیه موجود در پایداری اجتماعی را به شکل کلی طراحی کرده‌ایم و سپس این شاخص‌ها با طراحی متغیرها تعیین شده است، پرسش نامه اولیه طراحی شده است و دوباره در اختیار جامعه آماری قرار گرفته است و با استفاده از فن تکنیک عاملی و آزمون بارتلت و KMO به تعیین این شاخص‌ها رسیده‌ایم، نتایج حاصل از این شاخص‌ها بیانگر این است که پنج عامل امنیت اجتماعی و رفاه اجتماعی و نیز حس تعلق مکان و انسجام و مشارکت و عدالت اجتماعی در حدود 78 درصد پاسخ گوی سؤالات بوده و موضوع مورد بررسی در پژوهش ما است و 22 درصد دیگر ممکن است مربوط به سایر عوامل مانند کیفیت زندگی و نقش دولت و سایر عوامل دیگر که دخالت به نسبت پایین‌تری در پایداری اجتماعی این شهر دارند باشند.

کلیدواژه‌ها


References
Pourtoheri mahdi, Sajasi Ghidari Hamdoleh, Sadeq Lo Tahereh, (2010), Measurement and Prioritization of Social Stability in Rural Areas Using Fuzzy Ideal Fixing Based on Equivalence Ranking Technique (Case study: District rural district of Khodabandeh district), Rural Research, Year 1, No. 1 [In Persian]
Hosseini Seyed Hadi, Compressed City and Sustainable Development of Sabzevar, 1396, Journal of Applied Geographical Sciences, Volume 17, Number 45, Page 93, Hakim Sabzevari University [In Persian]
Khaki Gholamreza, Research Methodology with a Thesis Approach, 2005, Tehran: Reflections Publishing, p. 281, [In Persian] 001.42
Dupoui, Ghazaviyeh (1374), Culture and Development, Translation: Fatemeh Farahani and Abdolhamid Zarrin Kalam, Center for Publications of the National Commission for UNESCO in Iran, First Edition, Tehran, p. 176 [In Persian]
Central Planning and Budget Organization, 1390, Central Aviation Statistics, Arak, [In Persian]
Lashani Zand Mehran, Parvaneh Behrooz, Omidi Mehr Farzaneh, Autumn 2014, The role of urban management in modulating the biopharmaceutical comfort fluctuations of Khorramabad city in climate change, Amjadi Environment, No. 26, Scientific Research / 20, Page 111, Khorramabad University of Medical Sciences [In Persian]
Mohsenin Shahriar, Esfandiyah Mohammadrehim, Structural equations based on partial least squares approach using Smart-PLS software, 2014, Tehran, Mehraban Publishing Institute, DOI 519.535, [In Persian]
Musa Kazemi Mohammadi Seyyed Mehdi, Shokouie Hossein (December 2002), Measurement of Social Stability of Qom City, Quarterly Journal of Geographic Research, No. 43, Winter, p. 21-5 [In Persian]
Parsumash Paydar Consulting Engineers, Design and Architecture Consultant Engineers, 2010, Arak City Complex, Chapter Two, Section 3, 35, [In Persian]
Zarabi Asghar, Rezaei Maryam, Spring 2013, Urban Sustainable Development Planning (Case Study of Babolsar), Sepehr Geographic Information Journal, 22.85 - 1, p. 13, University of Isfahan [In Persian]
Hall, Tim, 2005, Routledge Contemporary Human Geography Series Urban Geography 3rd edition, London and New York ISBN 0–415–21768–7 (hbk) 0–415–21769–5 (pbk) ISBN 0-203-12898-2 Master e-book ISBN ISBN 0-203-17983-8
Moffat. Ian .Hanley. Nick .Wilson. Mike . (2001), Measuring and modeling sustainable Development,Taylor&Francis Press,London,first eddition,305 page, Parthenon Publishing Group: London. ISBN 9781842140086
Islami, Gholamreza (2002), Facing the Problems and Development of Endogenous, Journal of Sufeh, No. 34, Shahid Beheshti University, Tehran.
T-bit, SM Wheeler (2005), Sustainable Urban Development, Translator Zakir Haghighi, Ketayoun, Tehran University of Housing and Urbanism Research and Development Center for Urban Planning and Architecture.
WWP and D, Jay Bramsod (1998), translation of Avaz Kuchaki, Siavash Dehghanian and Ali Kolaei Ahari, the Endless World of Economics, Environment and Sustainable Development, First Edition, Ferdowsi University Press, Mashhad.
Rahmani, Sefat ... (1374), Introduction to Sustainable Development, Jahad Scientific and Social-Economic Monthly Journal, No. 172-173.
Rahmani, Sefat ... (1374), Introduction to Sustainable Development, Jahad Scientific and Social Monthly Journal, No. 172-173.
Saux, Wolfgang (1998), A New Look at the Concepts of Development, Farideh Farahi's Transliteration and Farid Bazargi, Center Publishing.
Ziyari, Karamat A. (2004), Urban Land Use Planning, Yazd University of Technology.
Sobhani, Nobakht, Maryam Biranvandzadeh and Sara Mosarami and Mozhgan Farajzadeh (1395), Comparative Evaluation of Developmental Levels of Rural Settlements in Gilan and Golestan, Quarterly Journal of Geography, Civil Engineering and Urban Studies, Volume 2, Number 2.
Sarai, Mohammad Hussein and Nemat Shah Karami and Hojjat Anij and Mohsen Kamandari (1393), Assessment and analysis of urban management with emphasis on desirable urban governance indicators (Case study: Khorram Abha city), Urban Area Studies Quarterly, No. 1.
Souflaei, Farzaneh (2003), The Sustainability of Climatic Elements in Sustainable Architecture, Proceedings of the Conference on Fuel Consumption Optimization in Building Volume 1.
Saremi, Ali Akbar (1374), Modernity and its Dissemination in Iranian Architecture