نقش تحولات مسکن بر کیفیت محیطی مناطق روستایی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی (مطالعه موردی: بخش سنگر شهرستان رشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

2 استادیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

3 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد رشت، دانشگاه آزاد اسلامی، رشت، ایران

4 استادیار جغرافیا وبرنامه ریزی روستایی، واحد رشت ،دانشگاه آزاد اسلامی ، رشت ، ایران.

چکیده

چکیده
سیاست‌گذاری مربوط به مسکن در تمامی کشورها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است تا جایی که بدون در نظر گرفتن تحولات و مؤلفه‌های آن، که قرار است سازنده و محمل آسایش روانی انسان باشد ممکن است در اثر فشار محیط نتواند این نیازها را برآورده سازد. پژوهش حاضر در پی پاسخ دادن به این سؤال است که تحولات مسکن چه تاثیری بر شاخص‌های کیفیت محیطی با تاکید بر مؤلفه سرزندگی در بخش سنگر شهرستان رشت می­گذارد؟ و این شاخص‌ها در محدوده مطالعاتی از منظر ذهنی ساکنان چگونه تحلیل می‌شوند؟ برای رسیدن به این مهم، از روش توصیفی- تحلیلی و نرم‌افزار Spss در تحلیل داده‌ها استفاده شده و با به‌کارگیری آزمونهای آنالیز واریانس یک‌طرفه و آزمون T یک‌طرفه و زوجی، به ارزیابی هرکدام شاخص‌ها پرداخته شده است. با استفاده از فرمول کوکران، تعداد 344 پرسشنامه در روستاهای مورد مطالعه توزیع گردیده است. این پرسش‌نامه‌ها تأثیرپذیری کیفیت محیط را در مقابل تحولات مسکن از طریق مؤلفه سرزندگی مورد بررسی قرار داده است. نتایج حاصل بیانگر آن است که شاخص امنیت مساکن روستایی بیش از پیش بر مولفه سرزندگی در محیط مناطق روستایی ارجحت یافته تا جایی که روستاییان گویه های مرتبط با متغیر ایمنی را بیش از گویه های دیگر در تحولات مسکن مدنظر قرار می‌دهند و از دید روستاییان، امتیاز مؤلفه سرزندگی محیط روستا در طراحی مسکن روستایی در سطح متوسط ارزیابی‌شده است.

کلیدواژه‌ها


Referenceces
Beiti, Hamed. (2012). Analyzing position of the local patterns in upgrading countryside dwelling(Case Study: East Azerbaijan province), [In Persian], Journal of Urban Management Plan, No. 29, Pages 115-130
Bentley, Yan. (2003). ‎Responsive environments: a‌‌ manual for designers, Translation by Mostafa Behzadfar, First Edition, Tehran: Center for Publications of the University of Science and Technology.
Cremona, Matthew, Tisdale, Steve. (2003). Reading urban design concepts. Translation by Kamran Zakavat and Farnaz Farshad, Tehran: Azarakhsh Publications.
Golkar, Kourosh. (2001). Components of Urban Quality, [In Persian], Safeh Journal, Shahid Beheshti University, Publication, No. 32, Pages. 38-68.
Hannachi, Pirooz, Kousheshgaran, Akbar. (2008). Valuable texture of villages explores strategies, policy interventions in the structure, [In Persian], Journal of Abadi, No. 59, Pages. 31-24.
Lang, John. (2007). Urban Design (Typology of Procedures and Design), translation by Seyyed Hossein Bahreini, Tehran: Tehran University Publication.
Lotfi, Heydar, Ahadi, Ali, Hasanzadeh Farujid, Davood. (2009). Indicators and Indicators of Rural Housing Planning and Policy in Iran, [In Persian], Quarterly Journal of Environmental Based Territorial Planning, Malayer, No. 7, page. 121.
Lynch, Kevin. (2005) A Theory of City Form, translated by Seyyed Hossein Bahreini, Tehran: Tehran University Publication.
Mahdizadeh Javad. (2006). Strategic Planning for Urban Development (Recent World Experience and its Status in Iran), Deputy of Architecture and Urban Planning, [In Persian] Tehran: Ministry of Housing and Urban Development Publication.
Marans, R.W. 2003. Understanding environmental quality through quality of life studies: the 2001 DAS and its use of subjective and objective indicator, Journal of Landscape and Urban Planning, No. 65: Pages. 73– 83.
Motalebi, Qasem. (2001). (Environmental Psychology; New Knowledge in the Service of Urban Architecture and Design), [In Persian], Journal of Honar – ha – ye – Ziba-Memari-Va-Shahrsazi, No. 10, pages 67-52.
Motie Langroodi, Seyyed Hassan (2003), Management for Rural Renovation of the European and North American Experience, [In Persian], Journal of Geography and Regional Development, Mashhad, No. 1, Pages 251-229.
Motie Langroodi, Hassan. (2011). Rural Planning with Emphasis on Iran, [In Persian], Fifth Edition, Mashhad: University Jihad Publication.
Pakzad, Jahanshah. (2007). (Articles on Urban Design), [In Persian], by Elham Souri, Tehran: Shahidi Publication.
Rahimi, Hamzeh, Baraghi, Hamid, Bashagh, Mohammad Reza, Nouri, Mohammad. (2014). Journal of Research and Rural Planning, [In Persian], third year, No.8, Pages. 13-25
Saeedi, Abbas. (1994). Socioeconomic Requirements in the Construction of Rural Homes, Seminar Articles on Housing Development Policies in Iran, [In Persian], First Edition, Tehran: Ministry of Housing and Urban Development Publication.
Saeedi, Abbas, Amini, Fariba. (2010). Unstable Settlement and Functional Development of Rural Housing (Case Study: Khafar Village, Branch of Natanz), [In Persian], Journal of Iranian Geographic Society, No. 27, Pages.29-44.
Sarmad, Zohreh, Bazargan, Abbas, Hejazi, Elaheh. (2018). Research Methods in Behavioral Sciences, [In Persian], Tehran: Agah Publication.
Sadeghlou, Tahereh, Azizi Soraya (2016). Evaluation of the Effect of Housing Renovation and Housing Improvement on the Quality of the Rural Environment, (Case Study: hoome Village, Shirvan City), [In Persian], Journal of Geography and Planning, No. 61, Pages. 223-240.
Sirtipipour, Mohsen. (2011). Phenomenology of Rural Housing in Iran, [In Persian], Journal of Sufeh,, Issue 19, No. 12, Pages. 47-60.
Statistics Center of Iran. (2016).Statistical Yearbook of Population and Housing Census in Rasht.