رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی‌، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استادیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد جغرافیای سیاسی دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

چکیده
انسان ذاتاً موجودی ژئوپلیتیکی است و دغدغه اصلی همه انسان‌ها در شکل فردی و جمعی تعیین حریم و قلمروسازی است، در طول تاریخ همواره یکی از شاخصه‌های اصلی اقتدار بین‌المللی کشورها بهره‌مندی از روابط مستحکم فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی با سایر ملل جهان بوده و در این راستا گسترش روابط فرهنگی بر اساس توانایی‌ها و فرصت‌های ناشی از ژئوپلیتیک فرهنگی از اهمیت قابل توجهی برخوردار بوده است. هدف این مقاله تحلیل رفتار مداخله گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان است. سوال اصلی مقاله این است که چرا مداخله­گران فرا منطقه‌ای در ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان به دنبال کسب جایگاه هستند؟ فرضیه ای را که در این مقاله برای پاسخ گویی به سوال اصلی فوق در صدد تحلیل آن هستیم این است که ایران و آذربایجان دارای قلمرو ژئوپلیتیک فرهنگی هم پوشانی هستند که به دلیل وجود فرهنگ مشترک به سرعت معنای سیاسی یافته و مداخله گران از آن به عنوان ابزار اعمال قدرت و فشار بر رقبای خود استفاده می‌نمایند. این مقاله با رویکردی توصیفی-تحلیلی به بیان موقعیت ژئوپلیتیک کشورهای ایران و آذربایجان و معرفی بازیگران منطقه‌ای و فرا منطقه‌ای فعال در آن اختصاص یافته است سپس مؤلفه‌های جغرافیای فرهنگی که بار سیاسی یافته و به لحاظ برداشت بازیگران از منافع و کدهای ژئوپلیتیکی آن‌ها به طور مستقیم و غیرمستقیم بر روابط فی‌مابین و حوزه ژئوپلیتیک فرهنگی ایران و آذربایجان تأثیرگذار بوده‌اند بیان می‌گردد.

کلیدواژه‌ها


References
Ahmadi, Seyyed Abbas (2016), Opinions and Scientific Theories Dr Mohammad Reza Hafez Nia, Papeli Publishing (in Persian)
Ahmadi Noohandani, Sirous (2015), Scientific-Research Theories in Political and Geopolitical Geography, Papeli Publication (in Persian)
Ahmadi Noohandani, Sirous (2015), Scientific-Research Theories in Political and Geopolitical Geography, Papeli Publishing (in Persian)
Afzali, Rasool and Kiani, Vahid (2010) "Pathology of a Method of Political Geography Studies in Iran", Journal of the Iranian Geographical Association, New Year, Eighth, Number 26 (in Persian)
Afshardish, Mohammad Hussein, Babylon. Kourosh (2017) "Investigating the Factors of Human Geopolitics of the Shiites of Iraq and its Impact on the Definition of the Defense Strategy of the Islamic Republic of Iran", Strategic Defense Studies Quarterly, Fifteen, No. (67), Bahar, Pages. 26-5 (in Persian)
Hafez Nia, Mohammad Reza (2012) New Horizons in Political Geography, Position (in Persian)
Hafez Nia, Mohammad Reza, Ahmadipour, Zahra, Ghaderi Hajat, Mostafa (2015) Politics and Space, Papeli Publications (in Persian)
Abbasi, Ibrahim (2011), Geopolitical and Geo-local Elements in the Development of Iran-Afghanistan Bilateral Relations, Geopolitical Quarterly Eighth, No. 3, Autumn, 215-214 (in Persian)
Mir Heydar, Doreh, Rasti, Imran, Mir Ahmadi Fatemeh Sadat (2014) Foundations of Political Geography, Position (in Persian)
Vahedi, Elias (2003), Strategic Estimation of Azerbaijan, Tehran Contemporary Abrar Institute (in Persian).
Betts. M. (1985). ' The Arab Spring: Its Geoestrategic Significance”, ISPU, Aadjunct Scholar.1-14.
Duging, Kurth­(2003), 'Isis is not a terrorist group', also availabale at: https://www.foreignaffairs.com/articles/middle-east/2015-02-16/isis-not-terrorist-group.
Goulbol. Z. (1978). ''The Rise and fall of the Islamic State of Iraq and Al-Sham (Levant) ISIS.'' Global Security Studies, (5), 1-11.
Internet resources
https://www.ezilon.com
https://pasarelapr.com
http://www.azerb.com