بررسی عوامل مؤثر بر رضایت‌مندی گردشگری(مطالعه موردی: گردشگران خارجی شهر شیراز)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جامعه شناسی، هیات علمی دانشگاه پیام نور استان فارس.

2 استادیارجغرافیای طبیعی، هیئت علمی دانشگاه پیام نور استان فارس.

3 کارشناسی ارشد جغرافیا

چکیده

چکیده
    این پژوهش در حیطه گردشگری مطرح است و هدف از آن بررسی عوامل مؤثر بر رضایتمندی گردشگری در شهر شیراز از دیدگاه گردشگران خارجی می باشد که به شناسایی دیدگاه گردشگران در مورد رضایتمندی و علل نارضایتی آنها در شهر شیراز پرداخته است. به دلیل آنکه بهره برداری از توانها و قابلیتهای گردشگری در هرمنطقه می تواند زمینه پویا برای توسعه آن منطقه فراهم نماید، تحلیل توانها و قابلیتهای مذبور،ضرورتی ویژه خواهد داشت . این تحقیق به شیوه پیمایش انجام شده و داده‌ها به وسیله پرسشنامه انگلیسی از یک نمونه 250 نفری از گردشگران خارجی شهر شیراز جمع آوری و از نظریه سلسله مراتب نیازهای مازلو، تئوری مبادله هومنز و تئوری وسیله و هدف مرتن جهت تبیین رضایتمندی گردشگران استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که بین آگاهیهای گردشگری، موقعیت سیاسی ایران، جاذبه‌های تاریخی و فرهنگی، امکانات گردشگری و رضایتمندی گردشگری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد . نتایج تحلیل چند متغیره نشان می دهد که جذابیت آثار تاریخی و فرهنگی، احساس امنیت، امکانات گردشگری و شناخت از شیراز، متغیرهایی هستند که دارای بیشترین اثرات بوده و در متن رضایتمندی گردشگری وارد معامله رگرسیون شده اند و توانسته اند بیش از نیمی از تغییرات متغیر وابسته راتبیین کنند. با توجه به این که بیش از نیمی از واریانس متغیر وابسته ( رضایتمندی گردشگری) به وسیله مدل تحقیق تبیین شده است، به نظر می رسد مدل تحقیق که برگرفته از نظریات مازلو، هومنز و مرتن می باشد، برای سنجش رضایتمندی گردشگری مدل مناسب و کارایی بوده است .

کلیدواژه‌ها


منابع
ابراهیم زاده آسمین، حسین (1376). فرهنگ اسلامی و جغرافیای جهانگردی در ایران، مجموعه مقالات بخش همایش جهانگردی کیش، اسفندماه 1376، جلد 3.
افتخاری ملکی، سیروس (1376). صنعت گردشگری را چگونه گسترش دهیم، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی کیش، اسفندماه 1376، جلد 3.
افجه، سیدعلی اکبر (1376). بررسی ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، اخلاقی و فرهنگی جهانگردی، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی کیش، اسفندماه 1376، جلد 3.
باهر، حسین (1376). نگاهی تازه به گردشگری، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی کیش، اسفندماه 1376،جلد 1.
بایمتوف، لقمان (1376). پتانسیلهای توریسم دریا در چابهار، مجله ایران شناخت، شماره 6.
بیضایی، طیبه (1376). مسائل و نارسائی‌های گردشگری در ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی کیش، اسفندماه 1376، جلد 2.
توسلی، غلامعباس (1374). نظریات جامعه شناسی، تهران، انتشارات سمت.
جلایی، عبدالحمید (1374). راههای توسعه توریسم در استان کرمان، پایان نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی، کرمان، دانشگاه کرمان، دانشکده ادبیات و علوم انسانی.
خوشنویس، ابوالقاسم (1372). بررسی موانع و مشکلات هتلداری و راههای توسعه توریسم از نظر مدیران هتل، پایان نامه کارشناسی ارشد مدیریت، دانشکده مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی.
دواس، دی، ای (1376). پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ترجمه هوشنگ نائبی، تهران، نشر نی.
رستم خانی، محمدحسین (1373). بررسی قابلیتهای فرهنگی، اجتماعی توریسم در استان زنجان، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، زنجان، اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی زنجان.
رضوانی، علی اصغر (1374). جغرافیا و صنعت توریسم، تهران، دانشگاه پیام نور.
رفیع پور، فرامرز (1380). کند و کاوها و پنداشته‌ها، تهران، شرکت سهامی انتشار.
رهنمایی، محمد تقی (1376). چگونگی افزایش سهم ایران از بازار جهانگردی، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی کیش، اسفندماه 1376، جلد 1.
ریتزر، جورج (1374). نظریه جامعه‌شناسی در دوران معاصر، ترجمه محسن ثلاثی، تهران، انتشارات علمی.
سلیمی، گیتا (1376). بررسی موانع فکری، اجتماعی، فرهنگی گسترش توریسم در ایران از دیدگاه جامعه‌شناختی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه تهران.
کارشناس، مجید (1376). تنگناهای توسعه گردشگری در کشور، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی کیش، اسفند ماه 1376، جلد 3.
کازرونی، علیرضا (1376). توریسم و آثار آن بر توسعة اقتصادی ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی کیش، اسفندماه 1376، جلد 3.
کتا بی، محمود(1376). گردشگری در خدمت صلح و تفاهم جهانی، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی کیش، اسفند ماه 1376، جلد 3.
کرلینجر، فرد. ان (1376). مبانی پژوهش در علوم رفتاری، ترجمه حسن پاشا شریفی و جعفر نجفی زند، جلد اول، تهران، انتشارات آوای نور.
محسنیان راد، مهدی (1372). نگرش جهانگردان در سفر به ایران، اولین سمینار ایرانگردی، جهانگردی و توسعه، مهرماه 1372.
محلاتی، صلاح الدین (1380). درآمدی بر جهانگردی، تهران، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
مرادی، ندا (1374). بررسی موانع گسترش صنعت توریسم در شهرستان همدان، پایان نامة کارشناسی ارشد جامعه‌شناسی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
موحدی، علیرضا (1370). بررسی عوامل موثر در عدم تمایل بخش خصوصی برای سرمایه‌گذاری در صنعت جهانگردی ایران، تهران، دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت.
موسوی حاجی، سید رسول (1376). لزوم بازنگری در نحوة بازدید، هدایت و راهنمایی جهانگردان خارجی از آثار تاریخی، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی کیش، اسفندماه 1376، جلد 2.
Hall, C.M and Page, S,J. (1999), The Geography of Tourism and Recreation, New York: Routledge Press.
Harrison, D. (1995), Tourism and less Development countries, New York: Wiley Press.
Lea, J (1988), Tourism and Development in the Third world, New York: Routledge Press.
Lenderbrg. K.A. (1996), "assessment of Tourism's social Impact in Oregon Cosast Communties Using Conting Fntralution Value Attitud and Expctancy Value Models". Dissertation Abstracts Internationals, Vol 56, No 10, p 4060 a.
Mathieson, A and Wall, G (1982), Tourism Economic, Physical and d Social Impacts, Har low Kong man Australian.
Park, K, S (1997), "Understanding the Social Network structure of Korean Older Adults Tourist Behavior: A Preliminary Step in Tourism Development"., Dissertation Abstract International, Vol 58 No 12, p 4808-A.
Shivji, I(ed) (1973) Tourism and Socialist Development≤ Dares-salaam: Tanzania publishing House.
Singer, C. M (1990), Human Resource Management, Boston: Kent Publishing Company .
Tyagi, A, K (1989), "A Study of Tourist Culture in India in Sight and Implication" Dissertation Abstracts International, Vol 50, No 6-7, p 2130-A.
Tzartas. P (1991), Tourism-Economic Social Impacts. London: Routledge Press.
 Wall. G and Wright, C (1977), The Environmental Impact of Outdoor Recreation University of Water Loo,, Departmant of Geography.