تحلیلی بر اولویت‌بندی وضعیت چرخه حیات در مناطق نمونه گردشگری مورد مطالعه: قطب گردشگری اسلام آباد غرب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

3 دانشجوی کارشناس ارشد جغرافیا - برنامه ریزی روستایی، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده:
پژوهش حاضر با هدف اولویت بندی و ارزیابی چرخه حیات مناطق نمونه گردشگری در قطب گردشگری اسلام آباد غرب تهیه شده است که براساس مفهوم چرخه حیات از دیدگاه باتلر به بررسی جایگاه وضعیت گردشگری این مناطق می­پردازد .پژوهش حاضر از جمله تحقیقات کاربردی می­باشد که برای رسیدن به اهداف پژوهش از روش تحقیق پیمایشی و میدانی استفاده شده است.که با استفاده از تکنیک دلفی 10 شاخص برای ارزیابی مناطق تعیین گردیده است سپس داده­های حاصل از پیمایش پرسشنامه­ها وارد تکنیک تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS گردید و مناطق نمونه اولویت بندی شده­اند بر اساس این اولویت بندی منطقه نمونه گردشگری ریجاب با میزان634/0 در رتبه اول قرار گرفته و سایر مناطق در اولویت­های بعدی قرار دارند و سپس مناطق نمونه گردشگری وارد مدل Butlerگردیده و وضعیت گردشگری در این مناطق مشخص گردید که بر این اساس، مناطق با میزان  پایین همچون سراب کرند، آتشکده شیان و تنگه مرصاد در چرخه حیات مرحله کشف را سپری نموده­اند و باید شرایط مناسب مدیریتی را جهت ورود این مناطق به مرحله توسعه فراهم نمود و سایر مناطق در چرخه­های بعدی حیات قرار دارند که شناسایی مراحل توسعه این مناطق در تصمیم گیری­های مدیریتی و توسعه پایدار این مناطق سهم مهمی را ایفا می­نماید.

کلیدواژه‌ها


منابع
ابراهیم زاده، عیسی و آقاسی زاده، عبداله(1388). تحلیل عوامل موثر بر گسترش گردشگری در ناحیه ساحلی چابهار با استفاده از مدل راهبردی SWOT، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه ای، سال اول، شماره اول، صص 128-107.
افتخاری، عبدالرضا، پور طاهری، مهدی، مهدویان، فاطمه(1390). اولویت بندی ظرفیت‌های گردشگری مناطق روستایی شهرستان نیر). جغرافیا و توسعه، شماره 24، صص23- 38
امین بیدختی، علی اکبر، زرگر، سید مجتبی، نظری، ماشااله(1389). آمیخته بازاریابی راهبردی در صنعت گردشگری). مدیریت مطالعات راهبردی، شماره3، صص49-68
امین بیدختی، علی اکبر، نظری، ماشااله(1388). نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری، چشم انداز مدیریت، شماره32، صص 49-68
بیگی فیروزی، اله یار(1390). تدوین استراتژی توسعه صنعت گردشگری استان لرستان بر اساس تحلیل SWOT و فرآیند تحلیل شبکه‌ای (ANP). پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی- مدیریت تحول، به راهنمایی دکتر مهدی کاظمی، دانشگاه سیستان و بلوچستان، ص 170
تقوایی، مسعود، تقی زاده، محمد مهدی، کیومرثی، حسین(1390). مکان یابی دهکده­های گردشگری با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی و مدلSWOT (نمونه موردی: ساحل دریاچه کافتر). مجلهجغرافیاوبرنامهریزیمحیطی، سال 22 ، شماره پیاپی 42 ، شماره 2،صص 99-120
تقوایی، مسعود، کیومرثی، حسین(1390). سطح بندی محلات شهری بر اساس میزان بهره مندی از امکانات و خدمات شهری با بهره گیری از تکنیک  TOPSIS(مطالعه موردی: محلات شهر آباده). مجلهپژوهشوبرنامه ریزیشهری، سال دوم، شماره پنجم، ص 23تا 42
تقی زاده، زهرا(1391). رتبه بندی مناطق نمونه گردشگری ایران(مورد مطالعه: استان کرمانشاه). پایانامه کارشناس ارشد رشته جغرافیا - برنامه ریزی توریسم، به راهنمایی دکتر غلامرضا نوری، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا وبرنامه ریزی محیطی، ص161
توکلی، مرتضی، کیانی، اکبر، هدایتی، صلاح(1389). تأثیر مناطق نمونه گردشگری در محرومیت زدایی از دیدگاه اجتماعات محلی(مطالعه موردی: منطقه اورامان تخت کردستان). مطالعاتوپژوهش‌هایشهریومنطقه‌ای، شماره ششم، صص 73-94
جهانیان، منوچهر، نادعلی­پور، زهرا(1388). مدیریت گردشگری(تعاریف، ماهیت و اجزاء). تهران، سازمان انتشارات جهاد­دانشگاهی
حکمت نیا، حسن و موسوی، میر نجف(1385). کاربردمدلدرجغرافیاباتاکیدبر برنامه‌ریزیشهریوناحیه‌ای، تهران. انتشارات علم نوین
رحیمی، داریوش و رنجبر دستنانی، محمود(1391). ارزیابی و اولویت بندی جاذبه های اکوتوریسم روستاهای هدف گردشگری استان چهار محال و بختیاری، مطالعاتوپژوهشهایشهریومنطقهای سال چهارم، شماره چهاردهم، صص 131-150
رنجبردستنانی، محمود(1390). رتبه بندی مناطق نمونه گردشگری استان چهارمحال وبختیاری با استفاده از تکنیکAHP ). پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته جغرافیا، گرایش برنامه ریزی توریسم، به راهنمایی دکتر داریوش رحیمی، دانشگاه اصفهان
رنجبریان، بهرام، زاهدی، محمد(1388). شناخت گردشگری، اصفهان، انتشارات چهار باغ اصفهان
سالنامه آماری( 1390). اداره ثبت احوال استان کرمانشاه
صفاه خواه، یوسف(1389). بررسی و اولویت­بندی مناطق نمونه گردشگری به منظور سرمایه گذاری در استان سمنان). پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی ‌واحد سمنان
ضیایی، محمود، شجاعی، مسلم(1389). سطح بندی مقصدهای گردشگری: واکاوی مفهومی نو در برنامه ریزی فضایی گردشگری، فصلنامهمطالعاتگردشگری شماره ،13،صص25- 46
طرح جامع گردشگری استان کرمانشاه(1384).
غفاری، سید رامین، مرادی، محمود، نیکبخت، داوود(1390). سطح بندی و برنامه ریزی فضاهای گردشگری روستایی بخش مرکزی شهرستان بویراحمد، مطالعاتوپژوهش­هایشهریومنطقه­ای، سال سوم، شماره یازدهم، صص97-117
محمودی نژاد، هادی، بمانیان، محمدرضا(1388). مبانی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری روستایی، تهران، انتشارات هله/طحان
میری، سیده سمیره(1390). تحلیلی بر گردشگری منطقه اورامانات(با تاکید بر امکان سنجی مناطق گردشگری با استفاده از تاپسیس نمونه موردی پاوه). پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا گرایش برنامه ریزی روستایی، به راهنمایی دکتر جواد بذرافشان، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی
نظری، گودرز(1380). راهنمای جهانگردی استان لرستان، خرم آباد: کانون آگاهی و تبلیغات جهانگردی، چاپ اول.
ولاشجردی فراهانی، راضیه(1391). برنامه­ریزی توسعه توریسم با رویکرد تحلیلی عرضه و تقاضا(مطالعه موردی: شهرستان محلات). پایان نامه کارشناسی ارشد، جغرافیا گرایش برنامه ریزی توریسم، به راهنمایی دکتر عیسی ابراهیم زاده، دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،ص139
Dwyer, L. and Forsyth, P. and Spurr, R) 2004), Evaluating tourism’s economic effects: new and old approaches), Journal of Tourism Management, Vol.25, No.3, PP: 307-317.
Gilmore. H ,(2002) ,"Differencing hospitality Cooperations via experiences", Cornell Hotel and Restaurant Quarterly, Vol 43
Jamrozy, U,(2007), marketing of tourism: a paradigm shift toward sustainability), International Journal of Culture, Tourism and Hospitality Research, 1(2), pp117-130,2007
Khadaroo,j. Seetanah, B.(٢٠٠٧) The Rol of Transport Infrastructure in International Tourism Development :Agravity Model Approach , Tourism Management.١-٩
Opricovic,S. & Tzeng, G.H, (2004),Compromis solution by MCDM Methods: A comparative analysis of VIKOR and TOPSIS, European), Journal of Operational Research, No. 156, Pp. 445-455
Sharply,R, Rural,(2002),Tourism and Challenge of TourismDiversication, The Case of Cyprus), Journal of Tourism Management, Pp 242-251,2002
Sund. J,(2004), The Tourism Industry Life Cycle: Initial Evidence from theSwiss Hotel Industry), Prentice Hall
Tsai, wen-Hsien, et al,(2010), in integrated approach for selecting corporate social responsibility program and costs evelution in the international tourism hotel), internattional journal of Hospitality management, 29pp, 385.2010
Wang, T. C., & Chang, T. H, (2007), Application of TOPSIS in evaluating initial training aircraft under a fuzzy environment. Expert Systems with Applications, 33