بررسی جاذبه‌های گردشگری فرهنگی – تاریخی روستای قهرود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیارو عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار، گروه علوم اجتماعی،گرمسار،ایران

2 دانشجوی دکتری جامعه شناسی اقتصادی و توسعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده

چکیده
امروزه صنعت گردشگری در دنیا یکی از منابع مهم درآمد و در عین حال از عوامل موثر در تبادلات فرهنگی بین کشورهاست و به عنوان گسترده‌ترین صنعت خدماتی جهان حائز اهمیت ویژه‌ای است. امروزه با روند رو به رشد مهاجرت از روستاها به شهرهای بزرگ و خالی شدن روز افزون روستاها از سکنه در مناطق مختلف کشور رو به رو هستیم. روستائیان به امید یافتن شغل و معاش بهتر راهی شهرها می‌شوند و درون شهرهای بزرگ و کوچک و یا حاشیه شهرهای بزرگ ساکن می‌شوند که خود مسائل مختلف و متعددی پیرامون حاشیه نشینی در اطراف شهرها پدید می‌آورد. به نظر می‌رسد یکی از راه‌های احیای مناطق روستایی و ابقای جمعیت در آنها توسعه گردشگری در این مناطق باشد. در این تحقیق گردشگری روستایی در مورد روستای قهرود از توابع کاشان در استان اصفهان مد نظر قرار دارد. نوع بررسی گردشگری در این تحقیق گردشگری فرهنگی است که هدف از آن دیدار از مراسم، خصوصیات، شعایر و نمودهای فرهنگی و تاریخی جامعه میزبان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


منابع

ازکیا، مصطفی(1382). روش‌های کاربردی در تحقیق، انتشارات اطلاعات

الوانی، مهدی و زهره دهدشتی (1373). اصول و مبانی جهانگردی، تهران: انتشارات بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی

دیبایی، پرویز(1371)، شناخت جهانگردی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

دیبایی، پرویز(1371). شناخت جهانگردی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی

رضوانی، علی‌اصغر(1374). جغرافیا و صنعت توریسم، تهران: انتشارات دانشگاه پیام نور

رضوانی، علی‌اصغر(1374). جغرافیا و صنعت گردشگری، تهران انتشارات دانشگاه پیام نور

زاهدی، شمس‌السادات (1377) تحلیلی بر تبعات توسعه صنعت جهانگردی «نشریه مطالعات مدیریت» شماره 2 انتشارات دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

زاهدی، شمس‌السادات(1377). تحلیلی بر تبعات توسعه صنعت جهانگردی «نشریه مطالعات مدیریت» شماره 2 انتشارات دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه علامه طباطبایی- تهران

زاهدی، شمس السادات( 1385). مبانی توریسم و اکوتوریسم پایدار (با تاکید بر محیط زیست). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی

کاظمی، مهدی (بی تا). مدیریت گردشگری. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)

ک‍لان‍ت‍رض‍راب‍ی‌(س‍ه‍ی‍ل‌ک‍اش‍ان‍ی‌)، ع‍ب‍دال‍رح‍ی‍م(1378). ت‍اری‍خ‌ک‍اش‍ان، تهران، انتشارات امیرکبیر

 گی، چاک وای(1377). جهانگردی در چشم‌اندازی جامع، ترجمه پارسائیان و اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

گی، چاک وای(1377). جهانگردی در چشم‌اندازی جامع، ترجمه پارسائیان و اعرابی، تهران، انتشارات دفتر پژوهش‌های فرهنگی

نویدی کاشانی، رضا(1379). قهرود نگینی در میان کوه و رود، انتشارات ندای فرهنگ

Burkare, A- and S.Medlik. (1981), Tourism, past, present and future 2ed London heineman.

Burns, P.M (1999), An Introduction to tourism and anthropology London: Rout ledge.

Edgel David L.(1990) international tourism policy publisher var Nostrand Rein have

Fennell, David (2000) "Ecotourism, an introduction rout ledge London and New York.

Gunn, G.A (2002) - tourism planning concepts, Basics, cases New York and London Rout ledge.

Jafori, jafar (2000) "Encyclopedia of tourism, Routledge London

Jenkins, J.M (1995) tourism and public policy rout ledge, New York.USA.

Lumsdon L. (1997), tourism Marketing, Thomson Business press

Ryan, Chris (1995) recreational tourism social science perspective Rout ledge, New York, USA.

Weaver, David. B (1998) "Ecotourism in the less-developed world CAB intentional U.K