بررسی نقش بنیان های جغرافیایی دربرنامه ریزی توسعه پایدار روستایی با استفاده از مدل SOWT (مطالعه موردی شهرستان پاکدشت)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه آزاداسلامی یادگار امام خمینی و واحد شهرری

2 کارشناس ارشد رشته برنامه ریزی روستایی

چکیده

 
چکیده:
      در این پژوهش به بررسی و شناخت بنیانهای جغرافیایی ونقش آن ها در برنامه ریزی توسعه پایدار روستایی وارائه راه کارهای مناسب توسعه روستایی با توجه به نقش بنیان های جغرافیایی  در شهرستان پاکدشت پرداخته شده است .با توجه به این که جغرافیا علمی با نگرش سیستمی است و تمام عناصر یک سیستم با یکدیگر در ارتباط وبه همدیگر وابسته اند وبرای شناخت عنصری از یک سیستم باید به کل سیستم آن احاطه داشت پس لازم است که پس از  شناخت وضعیت جغرافیایی روستاها ازبعد  طبیعی وانسانی موجود در روستاها راه حل هایی برای توسعه ساکنان روستا وناحیه مورد مطالعه باهدف رفع مشکلات اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی روستائیان پیشنهاد داده شود.
     بنیان های قوی و کارآمد باعث پیشرفت و ارتقاء فعالیت های اقتصادی واجتماعی شده وبه سطح درامد ورفاه مردم روستا کمک می کند وشناخت آنها توسط برنامه ریزان به تسریع بهتر فرایند برنامه ریزی روستایی می انجامد . البته شایان ذکر است که راه های ارتباطی ونزدیکی به  شهر به تسریع عملکرد بنیان های جغرافیایی کمک بسیاری کرده است و باعث افزایش اگاهی مردم وشناخت بهتر جهت افزایش بازدهی محصولات کشاورزی خودباحداقل هزینه شده است.پس درامربرنامه ریزی توسعه روستایی لزوم توجه به بنیانها وتوان های محیطی هرروستا اهمیت بسیاری داردوبانگرش سیستماتیک وبرنامه ریزی همه جانبه وجامع می توان به توسعه پایدار روستایی رسیدالبته همراه بابرنامه ریزی کارشناسی شده بایدمشارکت مردم رادرفرایندتصمیم گیری دخالت داد و از نیروهای بومی ودانش غنی آنها به صورت بهینه ومطلوب بهره برد.
    هدف اصلی در این پژوهش، شناخت تنگناها و بررسی مشکلات و ارائه راه کارهای مناسب توسعه روستایی باتوجه به نقش بنیانهای جغرافیایی در منطقه مورد مطالعه می باشد.

کلیدواژه‌ها


فهرست منابع:
 
1-   پاپلی یزدی،محمد حسین، وابراهیمی ،محمدامیر، 1375،نظریه های توسعه روستایی، انتشارات سمت
2-   سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
3-   سعیدی ،عباس، 1382، مبانی جغرافیای روستایی ، انتشارات سمت
4-   سعیدی ،عباس،1370،تحلیل ونقد شیوه های طبقه بندی روستاها،معاونت عمران روستایی بنیاد مسکن انقلاب اسلامی
5-   سیمای اقتصادی-اجتماعی شهرستان پاکدشت،1382،استانداری تهران
6-   عابدینی،محسن،پایان نامه کارشناسی ارشد،نقش بنیانهای جغرافیایی در توسعه پایدار روستایی،دانشگاه ازاد اسلامی واحد شهرری
7-   مطیعی لنگرودی،حسن،1384، برنامه ریزی توسعه روستایی باتاکیدبرایران،جهاد سازندگی
8-   هجرتی،محمدحسین،1379،نقش بنیانهای جغرافیایی در توسعه پایدار روستایی،دانشگاه آزاد اسلامی واحدعلوم وتحقیقات