شناسایی و ارزیابی مشکلات راهنمایان اکوتوریسم (مطالعه موردی: راهنمایان اکوتوریسم استان تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی پژوهشکده گردشگری، استادیار دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

2 استادیار دانشکده علوم گردشگری، دانشگاه علم و فرهنگ

3 کارشناسی ارشد اکوتوریسم، دانشگاه علم و فرهنگ

کلیدواژه‌ها


منابع
1. حیدری، اصغر(1389)، آشنایی با فن راهنمایی در تور، تهران: مهکامه.
2. درام، اندی و مور، الن (1388)، مقدمه ای بر برنامه ریزی و مدیریت اکوتوریسم، ترجمه محسن رنجبر، تهران، تشر آییژ
3. زاهدی، محمد و بلالی، ارسلان. (1388 ). فن راهنمایی گشت . اصفهان. چهار باغ
4. فرمانی، لیلا(1389)،" ارزیابی گردشگران اروپایی از عملکرد راهنمایان تور در ایران"، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.
5. Choedhary, N., Parkas’, M. (2008).Challenges of tourist guiding- An assessment of situation in India. Conference of tourism in India- Challenge Ahead.
6. Cohen, E. (1985). The tourist guide: The origins, structure and dynamics of a role. Annals of Tourism Research, 12, 5–29.
7. Gave A., & Goldman, A. (1991). Satisfaction measurement in guided tours. Annals of Tourism Research, 18, 177–185.
8. Hirotsune, k and & Sangbouaboulom, s. (2010), Issues for Promoting Ecotourism in Laos, Paper for ANDA International Conference at phenomena January 8-10
9. Mossberg, L. L. (1995). Tour leaders and their importance in charter tours. Tourism Management, 16(6), 437–445.
  10. Oxford dictionary, volume XI (T-U), 1970.
11. Pond, K. (1993) the professional guide: dynamics of tour guiding. New York: