بررسی رضایتمندی بازدیدکنندگان از عناصر آمیخته بازاریابی گردشگری برج میلاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه مدیریت بازرگانی، دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد مدیریت گردشگری دانشکده مدیریت، دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد جغرافیای برنامه ریزی گردشگری دانشگاه سیستان و بلوچستان، دانشکده جغرافیا

چکیده

چکیده
با توجه به اهمیت روز افزون صنعت گردشگری و منافع آن، بسیاری از کشورها دست به اقدامات شایان توجهی در جهت جذب گردشگران زده اند که نشان دهنده اهمیت"بازاریابی" در این صنعت است. یک مفهوم اساسی در بازاریابی، آمیخته بازاریابی بوده که برای خدماتی اعم از گردشگری شامل عناصر محصول، قیمت، فرآیند، مکان، شواهد فیزیکی، کارکنان و ارتقا است که در رضایت گردشگران و ترفیع مقاصدگردشگری نقش بسیار مهمی دارد. پژوهش حاضر که از نظر ماهیت توصیفی ـ تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است، به بررسی رضایت بازدیدکنندگان از عناصر مختلف آمیخته بازاریابی برج میلاد می پردازد. از پرسشنامه محقق ساخته به عنوان ابزار اصلی در گردآوری داده ها(از نمونه 196 نفری) و جهت آزمون فرضیه ها، از آزمون هایT تک نمونه ای، فریدمن، تحلیل واریانس یک طرفه(ANOVA) و آزمون T دو نمونه­ای مستقل استفاده شده است. یافته های این پژوهش نشان می دهد که تفاوت معنی­داری بین میانگین مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی در برآوردن رضایت گردشگران برج میلاد وجود دارد و آنها به ترتیب از عناصر محصول، مکان و زمان، شواهد فیزیکی، کارکنان و ارتقا راضی و از عناصر قیمت و فرایند این جاذبه ناراضی هستند. هم چنین دیگر نتایج این پژوهش نشان می هد که میزان رضایت بازدیدکنندگان مرد از بازدیدکنندگان زن بیشتر بوده، بیشترین میزان رضایت از نظر درآمدی مربوط به بازدیدکنندگانی با درآمد بالاتر از2میلیون در ماه و کمترین میزان مربوط به افرادی با درآمد کمتر از 500 هزار تومان در ماه است. هم چنین متغیرهای سن و میزان تحصیلات بازدیدکنندگان تاثیر چندانی بر روی میانگین رضایت آن ها از آمیخته بازاریابی برج میلاد ندارد.

کلیدواژه‌ها


منابع
امین بیدختی، علی‌اکبر و نظری، ماشاالله،(1388)، نقش بازاریابی در توسعه صنعت گردشگری، چشم‌انداز مدیریت، 32، 68-49.
بخشی، بهاره، (1386)، تأثیر عوامل آمیخته بازاریابی گردشگری برجذب گردشگران داخلی و خارجی جزیره کیش، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما:وحید رضا میرابی، مدیریت بازرگانی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
پورخلیلی، حمیدرضا و استادی، حسین، (1386)، بررسی عوامل آمیخته بازاریابی در صنعت گردشگری استان اصفهان، علوم انسانی دانشگاه اصفهان، 5، 34-19.
تاج‌زاده نمین، آیدین، تاج‌زاده نمین، ابوالفضل و نیکنام، کامبیز،(1391)، نگرشی بر آمیزه بازاریابی گردشگری ورزشی استان اردبیل از دیدگاه گردشگران داخلی، مطالعات مدیریت گردشگری، 7. 80-49.
حق زاد، آمنه، سوری، فرشاد و بهرامی، مجتبی، (1391)، ارزیابی مؤلفه‌های آمیخته بازاریابی مؤثر در توسعه جغرافیای توریسم(مطالعه موردی:شهرستان ساری)، اولین همایش ملی جغرافیا و گردشگری در هزاره سوم، اصفهان: دانشگاه آزاد اسلامی نجف‌آباد.
سالاری، آناهیتا، (1387)، بررسی نقش آمیخته بازاریابی بر توسعه صنعت گردشگری در ایران با تأکید بر بازاریابی اینترنتی، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، استاد راهنما: افسانه ملکمی، مدیریت اجرایی، تهران: دانشگاه آزاد اسلامی.
 لامزدن، لس،(1992)، بازاریابی گردشگری، ترجمه ابوالفضل تاج‌زاده نمین(1387)، تهران: دانشگاه پیام نور.
موحد، علی، امان پور، سعید و نادری، کاوه،(1390)، بازاریابی گردشگری شهری بر اساس برندیابی با مدل فرآیند تحلیل سلسله مراتبی(AHP)(مطالعه موردی:شهرستان کرمانشاه)، برنامه‌ریزی فضایی،3، 36-17.
وزیری زنجانی، حمیدرضا، موتمنی، علیرضا و موسوی، حسین، (1389)، سنجش رضایت مشتریان نسبت به عناصر آمیخته خدمات پس از فروش در صنعت خودروهای سنگین(حمل‌ونقل جاده‌ای)، بررسی‌های بازرگانی،  40، 85-70.
Ahani, M., Gilaninnia, SH., & Alipoor SHirsavar,H. R, (2013), Evaluation of Effective Factors on Visitor Satisfaction from Exhibition(Case Study Exhibits a Direct Supply of Goods), Kuwait Chapter of Arabian Journal of Business and Management Review, Vol 2, No 10, pp 96-105.
 
Al Maula, A.,& Al Qurnel, M., (2012), Assessing the relationship between marketing mix & loyalty through tourists satisfaction in Jordan curative tourism, Academic and scholarly research journal, Vol 4, No 2.
 
Fay amissah, eunice(2013), tourist satisfaction with hotel serrvices in cape coast and Elmina, Ghana, American journal of tourism mqanagement, Vol. 2, pp. 26-33.
 
Hossain Sarker, M. A., Amini, w., & Begum, S., (2012), Investigating the Impact of Marketing Mix Elements on Tourists Satisfaction: An Empirical Study on East Lake. European Journal of Business and Management, Vol 4, No.7,pp 273-283.
 
Hundson, S., (2005), Marketing for tourism and hospitality, Nelson & division of Thomson Canada limited.
Kannan, S., (2009), tourism marketing: a services marketing perspective, MPRA, No 14031.
Kumar Dhiman, A., & Sharma, H., (2009), Services marketing mix in library & information centers. ICAL, advocacy & marketing, pp 456-460.
Middleton, V., Fyall, A., & Morgan, M.,(2009), Marketing in travel and tourism(4rd edd), Biritish library cataloging – in – publication data.
Masarrat, G.(2012), Tourist's Satisfaction towards Tourism Products and Market: A Case Study of Uttaranchal,  International Journal of Business & Information Technology, Vol 2, No 2, pp 16-25.
 
Middleton, V., & Clarke, J. R., (2001), Marketing in travel and tourism(3rd edd), UK: Linacre House, Jordan Hill, Oxford OX2 8DP.
Middleton, V., Fyall, A., & Morgan, M.,(2009), Marketing in travel and tourism(4rd edd). Biritish library cataloging – in – publication data.
Narrayan,B., Rayendran, CH., & Sail, P., (2000), Scales to measure & benchmark services quality in tourism industry a second order factor approach. Benchmarking : an international journal, Vol 15, No 4, pp 469-493.
Phitthayaphinant ,P., &  Nissapa,A.,(2011), Consumersu Satisfaction on Marketing Mix of Biodiesel in Southern Thailand: A Case Study in Songkhla, Krabi, and Trang Provinces. Kasetsart J. ,(Soc. Sci), No 32, pp 115-124.
 
Sadeh, E., Asgari,F., Mousavi,L., & Sadeh,S., (2012), Factors affecting tourist satisfaction and it's consequences. Journal of basic & applied scientific research,Vol 2, pp 1557-1560.
 
Salleh, M., Omar, KH., & Yadi Yaokop ,A. ,(2013), Tourism satisfaction in Malaysia. international journal of business and social science,Vol 14, No 5, pp 221-226.
Theobald, W. F., (2005), Global Tourism(3rd edd). Biritish library cataloging – in – publication data.
Wolf, M. J. , & Crotts, j., (2011), Marketing mix modeling for the tourism industry, a best practices approach. international journal of tourism  science, V 11, NO 1, pp 1-15.
Yelkur,R., (2013), Customer Satisfaction and the Services Marketing Mix. Journal of Professional Services Marketing, Vol 21, NO 1, pp 105-115.
http://www.google.com/imgres?imgurl=http /433.