بررسی عوامل موثر بر طراحی مسکن عشایری و روستایی ایل قشقایی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده