نقش گردشگری خانه‌های دوم بر اشتغال و کارآفرینی در مناطق روستایی استان چهارمحال و بختیاری (مطالعه موردی: شهرستان سامان، روستای چم چنگ)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان