تحلیل رابطه سرمایه اجتماعی و احساس همگرایی قومی در شهر ارومیه (مطالعة موردی: قوم کرد وترک)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان