ارزیابی عوامل موثر بر گردشگری برج‌های شهری (مطالعه موردی: برج میلاد تهران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی توریسم، دانشگاه تهران، تهران، ایران

3 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه تهران، تهران، ایران

چکیده

چکیده
     گردشگری شهری ترکیب پیچیده­ای از فعالیت­های مختلف است که از به هم پیوستن ویژگی­های محیطی و میزان توانمندی و کشش شهر در جذب بازدیدکنندگان و ارائه خدمات شکل می­گیرد. در این میان حضور جاذبه­های گردشگری یکی از مهمترین دلایل مسافرت مردم به یک مقصد خاص است. چرا که جاذبه­های گردشگری به عنوان عامل کشش، با توجه به ویژگیهای خاص و جذابیتهایی که دارند، می­توانند گردشگران را از نقاط و سرزمینهای دور به سمت خود جذب کنند. لذا این مقاله در نظر دارد به شناسایی و ارزیابی عوامل موثر در گردشگری برج­های شهری بپردازد بنابراین از نظر هدف، این پژوهش کاربردی و به روش توصیفی انجام شده. جهت گردآوری داده­ها، از روش کتابخانه­ای و میدانی استفاده شده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته با طیف لیکرت بوده است. جامعه آماری پژوهش، 115 نفر از مسافران شهر تهران که از نقاط متفاوت کشور آمده بوده­اند. داده­های به دست آمده در محیط نرم افزاری spss با استفاده از آمار استنباطی و مدل آزمونهای ناپارامتریک و پارامتریک، مورد تجزیه و تحلیل واقع شده­اند. نتایج حاصل از تحقیق نشانگر آن است که رابطه معنی دار بین جاذبه­های گردشگری برج میلاد و ایجاد تمایل برای مسافران داخلی جهت دیدار از این برج وجود دارد. البته تبلیغات و اطلاع رسانی، هزینه­های بازدید و استفاده از محیط تفریحی و مسافت و دسترسی، از جمله عوامل موثر بر گردشگری برج­های شهری هستند که در این میان از نظر گردشگران، عامل هزینه بیشترین تاثیر را دارد. درآمد افراد نیز از جمله عواملی است که بر هزینه و گردشگری برج میلاد موثر است.

کلیدواژه‌ها


منابع
اعتمادی­نیا، امیر عباس، مصلحی، محسن (1391):تحلیل و بررسی گردشگری و نقش آن در توسعه پایدار شهری (نمونه موردی شهر اصفهان)»، فصل­نامه جغرافیا و برنامه ریزی شهری چشم­انداز زاگرس، سال چهارم، شماره 12، پاییز 1391، صص 164-137.
بوچانی، محمدحسین (1382): «گردشگاه شورامبیل، لزوم مدیریت پویا»، ماهنامه پژوهشی –آموزشی شهرداری ها، تهران، شماره 51.
پاپلی یزدی، محمدحسین، سقایی، مهدی (1385): گردشگری، ماهیت و مفاهیم، انتشارات سمت. تهران.
تقوایی، مسعود، وارثی، حمید رضا، درکی، افشین (1390): «بررسی نقش نورپردازی در توسعه گردشگری شهری ( مطالعه موردی: شهر اصفهان)»، مطالعات و پژوهش­های شهری و منطقه­ای، اصفهان، شماره دوم، سال هشتم، صص 18-2.
حیدری چیانه، رحیم (1387): مبانی برنامه ریزی صنعت گردشگر، انتشارات سمت، تهران.
  دیناری، احمد (1384): گردشگری شهری در ایران و جهان، مشهد، دانشگاه فردوسی. چاپ اول.
رفیعیان، فرحناز ( 1383): راهبردی برای گردشگری فرهنگی و هنری غرب استرالیا، چاپ اول، تهران.    صص 51-60.
رفیعیان، فرحناز )1383:( «راهبردی برای گردشگری فرهنگی و هنری غرب استرالیا (2004-2008)»، ماهنامه فرهنگی، هنری واجتماعی کجا، انتشارات گنجینه چاپ اول، تهران، شماره1،
رهنمایی، محمدتقی، ملک نیا، محبوبه، جهانیان، منوچهر (1390) نقش محورهای فرهنگی و تاریخی منطقه 12 در توسعه گردشگری شهر تهران، فصلنامه علمی - پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی – سال سوم، شماره چهارم، پاییز1390، صص 101-83.
شرکت یادمان سازه (1387): شکوه میلاد، تهران.
ضرغام، حمید (1381)، راهکارهای توسعه جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، مجموعه مقالات نخستین همایش جهانگردی در جمهوری اسلامی ایران، جلد 1، کیش.
عظیمی، شراره، پرتوی، پروین، شهابیان، پویان (1391)، مدل مفهومی و چارچوب تحلیلی ساختار فضایی- عملکردی باز زنده سازی بافت­های تاریخی، با تکیه بر گردشگری شهری، نمونه موردی: محدوده مرکزی تهران، نامه معماری و شهرسازی، دو فصلنامه دانشگاه هنر، شماره 8، بهار و تابستان، صص 93- 75.
فرجی راد، عبدالرضا، سید نصیری. سید ژاله (1389): «رویکرد تحلیلی در توسعه پایدار گردشگری شهری»، فصلنامه جغرافیای سرزمین، سال هفتم شماره 25، تهران ، صص 39-29.
فرجی راد، عبدالرضا، سید نصیری، سید ژاله (1388): « جغرافیای گردشگری شهر تهران و نقش شهرسازی و معماری در توسعه آن»، فصلنامه حغرافیای انسانی، سال دوم، شماره اول ، تهران، صص 72-84.
کازس، ژرژ، پیتییه، فرانسوا (1383): جهانگردی شهری، ترجمه صلاح الدین محلاتی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی، تهران.
ماهنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی کجا، انتشارات گنجینه چاپ  تهران، شماره1.
موحد، علی( 1386 ) : گردشگری شهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز
ناظم، هما (1383): مصاحبه اختصاصی با مهندس عروجی، ماهنامه فرهنگی، هنری و اجتماعی کجا، انتشارات گنجینه چاپ، تهران، شماره1.
هال، جیمز (1380): فرهنگ نگاره ای نمادها در هنر شرق و غرب، ترجمه رقیه بهزادی، انتشارات فرهنگ معاصر، تهران.
 
Aitchison, Cara & other (2002) Leisure and Tourism Landscape, Routldge.
Albalate, D.  Bel, G. 2010, Tourism and urban public transport: Holding demand pressure under supply constraints.The Journal of Tourism Management.
Gunn(2002), tourism planning & development: to consider in tourism plan making, APA proceeding.
Shapira., K. P, (2001): Innovative Partnerships for Sustainable Urban Tourism, FrameworkApproach and the European Experience, Creating and Managing Growth in Travel and Tourism, European Conference, Stockholm, Sweden
Timothy, D Allen J. 2005, Aspect of tourism shopping tourism, retailing and Leisure, Channel View Publications, Torento.
Timothy,D .and Geoffrey,W . 1996, TouristAccommodation in an Asian Historic City .The Journal of Tourism Studies ,VOl .6,No.2.
http://fa.wikipedia.org/wiki/
http://omrani.tehran.ir
www.tehran.ir