بررسی نظرات شهروندان برازجانی درخصوص نحوه انتخاب شهردار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی، واحد رشت، گروه جغرافیا، رشت، ایران

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران

چکیده

چکیده
یکی از عوامل مهمی که در سال های اخیر، به عنوان عامل بسترساز برای مشارکت های مردمی در شهرها مطرح شده است، مقوله انتخاب شهرداران می باشد که باعث تقویت حس تعلق اجتماعی شهروندان به شهر و نیز حل مشکلات شهری از طریق مشارکت شهروندان و مدیریت شهری می شود. پژوهش حاظر در محدوده شهر برازجان واقع در استان بوشهر در راستای ارزیابی نظرات مردم نسبت به نحوه انتخاب شهردار انجام گرفته است. روش این پژوهش براساس  هدف کاربردی و براساس ماهیت توصیفی- تحلیلی می باشد و در انجام این تحقیق و بنا به ضرورت از مطالعات میدانی و اسنادی استفاده شده است در مطالعات میدانی برای گردآوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. جامعه آماری این تحقیق را شهروندان برازجانی تشکیل می دهند. که تعداد 382 شهروند با استفاده از جدول استاندارد مورگان و به روش نمونه گیری سهمیه ای به عنوان نمونه انتخاب گردیدند و  جهت ارزیابی فرضیه ها از روش آزمون ضریب همبستگی اسپیرمن و آزمون خی دو استفاده شده است. نتایج برسی ها نشان داد که میزان آگاهی 6 درصد شهروندان نسبت به وظایف و فعالیت های شهرداری، در حدکم، 41.6 درصد متوسط و 52.4 درصد در حد زیاد می باشد. 77.3 درصد شهروندان از نحوه انتخاب شهردار اطلاعات درستی دارند و 22.7 درصد اطلاعات درستی ندارند. همچنین 64.9 درصد شهروندان تمایل دارند که شهردار از طریق رای مردم انتخاب شود، 22 درصد از طریق شورای شهر و 13.1 درصد نیز تمایل دارند که شهردار از طریق دولت انتخاب شود. بنابراین بیشتر شهروندان تمایل دارند که شهردار برازجان از طریق رای مردم انتخاب شود.

کلیدواژه‌ها


منابع وماخذ:
1- احمدآخوندی، عباس، برک پور، ناصر، اسدی، ایرج، بصیرت، میثم، وطاهرخانی، حبیب الله،1385، بررسی تاثیر انتخاب مستقیم شهرداران در بهبود شاخص های حکمروایی شهری درایران، سایتwww.sid.ir.
2- رستم پور، هوشنگ وحیدری، حسن،1391، تحلیل ویژگی های توصیفی شوراهای اسلامی استان بوشهر، انتشارات ستایش حقیقت،تهران.
3- سعیدنیا، احمد، 1379، مدیریت شهری( کتاب سبز)، جلد یازدهم، مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهری، نشر: سازمان شهرداریهای کشور.
4- سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح، 1392.
5- سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان گیلان،1390، نتایج تفصیلی سرشماری عمومی نفوس و مسکن، معاونت برنامه ریزی- دفتر آمار و اطلاعات.
6- شوهانی، محمد و شوهانی، نادر، 1383، شناخت عوامل مؤثر در توسعه فیزیکی شهر ایلام، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان ایلام.
7- شکیبامقدم، محمد،1387، اداره امور سازمانهای محلی و شهرداری، چاپ دوم انتشارات تهران.
8- شرکت خدمات ایرانیان،1389، امکان سنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم درایران، مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
9- صرافی، مظفر و دیگران، 1379، مفهوم، مبانی و چالش های مدیریت شهری، فصلنامه مدیریت شهری، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور، شماره 14.
10- مؤذنی،کیمیا ، 1388، مقاله وظایف شهردار: چالش هاوچشم اندازها، فصلنامه شهرداریها، سال هفتم شماره 79، تهران.
11- عباس زاده ، شهاب،1390، آنچه شورای اسلامی شهر باید بداند، انتشارات سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور راه دان ، تهران.
12- کاظمیان، غلامرضا و سعیدی رضوانی، نوید، 1381، امکان سنجی وظایف جدید به شهرداری ها، سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور.
13- مردعلی، محسن وحسین پور، رضا،1390، مطالعه تطبیقی پیرامون وظایف و مأموریت­های شهرداری­ها و انتخاب شهرداران در شهرهای مختلف جهان،انتشارات مرکز مطالعات و برنامه‌ریزی شهر تهران.
14- جودت ، محمد رضاو همکاران، 1366،  طرح جامع شهر برازجان جلد اول و دوم، شرکت مهندسی شهروبرنامه.
15- کارشناسان مرکزمطالعات وبرنامه ریزی شهرتهران، 1391، بررسی نظرات شهروندان تهرانی درخصوص نحوه انتخاب شهردارتهران، گزارش شماره 142، انتشارات مدیریت فناوری اطلاعات و مرکز اسناد.
16-  مهدی زاده، جواد و دیگران، 1382، برنامه ریزی راهبردی توسعه شهر، تهران، مسکن و شهرسازی.
17- مطالعه میدانی نگارندگان، 1392.
18- نوروزیفر، سید عبدالرحیم، 1380، مدیریت سازمانهای محلی و شهرداریها، انتشارات بازتاب.
19- نجاتی حسینی، محمود،1380، جایگاه مفهوم شهروندی در قانون شهرداری ها، مرکز مطالعات برنامه ریزی شهری.
20- Hamilton, peter(1988), " talcott parsons". Pout ledge London.
21- Katz.B (2005), Elected Mayors: Lessons from the US, Metrepolitan olicy pgrm, The rooing Intiuio, Cener for Cities ' City Mayors' event, London.
22- Mokomo, S.I.,( 1996), On sustainable urban development in Sub – Sahara Africa, Cities. 13(4).
23- Larsen.O. Helge (2003), "Dose Directly Elected mayors Means ExecutiveMayors?" Prepared for the Workshop Changes in the Executive,Univercity of Southern Denmark, Odense, October 2-4, 2003.