دیپلماسی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران در تقابل با ایالات متحده آمریکا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد صومعه سرا و دکتری جغرافیای سیاسی، دانشگاه تهران،ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت، ایران

چکیده

چکیده
سیاست خارجی بخشی خطیر در زندگی، رفتار و زمامداری تمام دولت - ملتها به شمار می ‏رود. اما در سال های اخیر به موازات پیچیده ‏تر شدن روابط بین دولت ها، اهمیت آن حتی بیشتر نیز شده است. افزایش اجتناب ناپذیر در تعداد بازیگران بین المللی شامل سازمان های چندجانبه، بازیگران غیردولتی و حتی اشخاص، سیاست ‏گزاری را پیچیده ‏تر ساخته است.
اعلام دستیابی ایران به فناوری چرخه سوخت هسته ای حوزه های گوناگون حسات در منطقه را تحت تاثیر قرار داده  است .  دراینمقالهبهاهمیتشناختاستراتژیآمریکادررابطهبابرنامههستهایجمهوری اسلامیایرانپرداختهشد. در واقع  هدف از نگارش مقاله حاظر پاسخ به اینکه استراتژیاصلیآمریکادربرخورد بامناقشههسته ایایرانچیست؟
نگارندگان مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی ، استراتژی آمریکا را ، مانع شدن برای دستیابی این مهم می داند و جمهوری اسلامی ایران با بهره گیری از پتانسیلهای بالقوه ی دیپلماسی خود در مقابل دشمن ادبیات مقاومت پیش می گیرد

کلیدواژه‌ها


 1. منابع

  1. جعفری ولدانی، اصغر 1383، «روابط ایران و اتحادیه اروپا پس از یازده سپتامبر 2001»، فصلنامه اطلاعات سیاسی- اقتصادی، ش 198-197، اردیبهشت.
  2. خالوزاده، سعید 1385، اتحادیه اروپایی، تهران: انتشارات سمت.
  3. خوش‌اندام، بهزاد 1386، «مدیریت بحران هسته‌ای ایران از منظر اتحادیه اروپا و گزینه‌های جمهوری اسلامی ایران»، پژوهشنامه خلع سلاح، سال اول، ش اول، بهار.
  4. زهرانی مصطفی 1378 مبانینظریتحریماقتصادیعلیهجمهوریاسلامیایران: موانعوچالشهاینفت فصلنامهبررسیمسائلاقتصادانرژ،یسالاول،شماره2،تابستان  ایران
  5. زهرانی مصطفی 1389روابط تحریمعلیهجمهوریاسلامیایران: جایگزینجنگیامؤلفهاصلیمهار خارج،یسالدوم،شمارهچهارم،زمستان
  6. زن، مارتین 1387 «ایران یک کشور یاغی؟ درک تهدید ایران از سوی آمریکا»، کتابخانه دیجیتالی دید، کد بازیابی: PP00020080610570807)، در: www.did.ir
  7. سلطانی نژاد احمد  زهرانی مصطفی 1392 آمریکا و برنامه هستهای ایران  فصلنامه مطالعات راهبردی سال 16 شماره 1 بهار 92
  8. سجادپور، محمدکاظم 1381، سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه.
  9. ظریف  هادی  ، سیاست خارجی ایران در دوره روحانی  / 1393 /خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران   کد خبر: 81133589 (3969650) تاریخ خبر: 02/02/1393

  10. قهرمانپور، رحمن 1387، «رویکرد آمریکا به موضوع برنامة هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران»، در رویکرد قدرت‌های بزرگ به موضوع هسته‌ای ایران، تهران: مرکز تحقیقات استراتژیک.

  11. کلاوسون، پاتریک و سوکولسکی، هنری 1384، «آماده‌باش برای ایران در آستانه هسته‌ای شدن»، کتابخانه دیجیتالی دید، کد بازیابی: bk00020063511561615)، در: www.did.i

  12. کمیسیون تدوین استراتژی امنیت ملی امریکا، استراتژی امنیت ملی امریکا در قرن 21،/1380/ ترجمه جلال دهمشگی و دیگران (تهران: مؤسسه ابرار معاصر)

  1. 13.  مجتهدزادهپیروز رشیدی نژاد  احمد1390 تحلیل ژئوپلیتیکی سیاست خارجی روسیه در رابطه با برنامه اتمی ایران (2008-2000)ژئوپلیتیک تابستان  شماره 2

  14. محمدی مهدی 1392بررسی مقایسه ای دو دوره دیپلماسی هسته ای  m.mohammadi1361@gmail.comکد خبر:۴۳۷۳۴۰۹

  15. نجف‌زاده، مهدی 1383، کتاب آمریکا (4)؛ ویژه‌نومحافظه‌کاران در آمریکا، تهران: مؤسسه فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر.

  1. Bush, George W (2006), “Speech to the Foundation for the Defense of Democracies”, George Washington University, Washington DC, B March, at:
  2. Byman, Daniel (2005), “Iran, Terrorism, and weapons of Mass Destruction”, Testimony before the House Homeland Security Committee, Subcommittee on the Prevention of Nuclear and Biological Attacks, September, at:
  3. Congressional Research Service (2004), RL 30427, Missile Survey: Ballistic and Cruise Missiles of Foreign Countries, March, at: http://www.mansfieldfdn.org/pubs/pub_pdfs/US-ROK_chpt_5.pdf
  4. Department of Defense News Briefing with Secretary Rumsfeld and Gen. Pace (2006), March, at: http://www. Defense link.Mil/transcripts/2006/tr 2006 0314-12644.html
  5. DÖrfer, Ingmar (2008), “Old and New Security Threats to Europe”, Stockholm: Swedish Defense Research Agency, June, at: http:// hexagon- Series. Org/ pdf/Doerfer_Mont_9. pdf.
  6. Jackson, Robert and Sorensen, Georg (1999), International Relations, Oxford: Oxford University Press.
  7. Maloney, Suzanne (2004), Iran: Time for a new Approach, the Report of an Independent Task Force Sponsored by the Council on Foreign Relations, New York: Council of Foreign Relations Press.
  8. Marli, Morten Bremer and Lodgaard, Sverre (2004), Nuclear Proliferation and International Security, London and New York: Routledge.
  9. Monar, Jorge (2008), "The European Union as a Collective Actor in the Fight against Post 9/11 Terrorism: Progress and Problems of a Primarily Cooperative Approach", at:
  10. Negroponte, John D. (2006), “Annual Threat Assessment of the Director of National Intelligence”, Testimony to the Senate Select Committee on Intelligence, 2 February, at:
  11. Staff Report of the House Permanent Select Committee on Intelligence Subcommittee on Intelligence Policy (2006), “Recognizing Iran as a Strategic Threat: An Intelligence Challenge for the United States”, August, at:
  12. Tzogopoulos, George (2004), “The Evolution of US and EU Foreign Policy towards Iran with Emphasis on the Period after 11 September 2001”, May, at: http://www.iehei.Org/ bibliotheque/ TZOGPOULO S.pdf.
  13. U.S. Department of State (2005), “Country Reports on Terrorism 2004”, April, at:
  14. Woolf, Amy F. (2006), U.S. Nuclear Weapons: Changes in Policy and Force Structure Congressional Research Service, Washington: Congressional Research Service, August.