شناسایی و اولویت‌بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 (عضو هیئت علمی پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان)

2 (عضو هیات علمی پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان)

3 (عضو هیات علمی و رئیس پژوهشکده بیو تکنولوژی رویان)

4 (دانشجوی دکتری مدیریت منابع انسانی، پژوهشگاه شاخص پژوه، اصفهان)

چکیده

چکیده
گردشگری و اقتصاد مربوط به آن در حال حاضر، در تغییر و تحول بوده و یکی از ارکان اصلی اقتصاد تجاری جهان است و نقش حیاتی را در اقتصاد جهانی ایفا می کند. افزون بر این بسیاری از برنامه ریزان و سیاست گذاران توسعه اقتصادی نیز، از صنعت گردشگری به عنوان رکن اصلی توسعه یاد می کنند. گردشگری سلامت به عنوان یکی از ابعاد گردشگری، هرگونه مسافرت برای ارتقای سلامت را در بر می گیرد و به توسعه پایدار و پویایی اقتصاد کشور کمک می نماید. همچنین گردشگری سلامت، یک استراتژی ملی در راستای افزایش درآمد کشور و نیز یک بازوی امنیتی محسوب می شود.
 این پژوهش باهدف شناسایی و اولویت بندی عوامل موثر در توسعه گردشگری سلامت در استان اصفهان انجام شده است. بدین منظور ضمن مرور ادبیات و مفاهیم موجود در زمینه گردشگری سلامت، عوامل موثر مورد مطالعه قرار گرفته است. پژوهش حاضر از نظر هدف توصیفی و از نظر نتایج کاربردی است. جامعه آماری این تحقیق را خبرگان آشنا با صنعت گردشگری سلامت در استان اصفهان تشکیل می دهند و از بیست نفر از خبرگان در دسترس به عنوان نمونه در سال1393 استفاده شده است. به منظور شناسایی عوامل تاثیرگذار در جامعه آماری مورد مطالعه پرسشنامه ای طراحی و تدوین شده است. پرسشنامة تدوین شده به منظور انتخاب متغیرهای اصلی مورد مطالعه به اعضای نمونه آماری داده شد و نظرات آنان در خصوص این عوامل تعیین گشته است. در ادامه به منظور اولویت بندی عوامل شناسایی شده از روش TOPSIS استفاده شده است. بدین منظور پرسشنامه دوم جهت بررسی تاثیر هر یک از عوامل نسبت به شاخص های تعیین شده در اختیار نمونه آماری قرار گرفت و پس از جمع آوری و تلخیص داده ها، ماتریس تصمیم گیری بدست آمد. در نهایت اولویت بندی عوامل با توجه به اوزان و اهمیت هر یک از عوامل مشخص گردیده است. نتیجه اولویت بندی عوامل نشان می دهد که هزینه تمام شده درمان، بیشترین اهمیت و اولویت را در توسعه گردشگری سلامت دارا می باشد و بعد از آن کادر درمانی آموزش دیده و آشنا به زبان های خارجی، محیط فرهنگی مناسب و امنیت اجتماعی برای کشورهای مسلمان، بهره مندی از زیرساخت های مناسب در بخش حمل و نقل هوایی، احکام و قوانین شرعی، وجود یک ویزای درمانی خاص و سهولت صدور روادید، وجود تسهیلات در بخش فناوری جهت پرداخت های الکترونیکی و برقراری ارتباطات الکترونیکی و مخابراتی، وجود مراکز درمانی متعدد و فوق تخصصی در سطح بین الملل در اولویت های بعدی جهت توسعه گردشگری سلامت در استان اصفهان قرار دارند.

کلیدواژه‌ها


منابع و ماخذ
اصغر پور، محمد جواد (1388): تصمیم گیری های چند معیاره، انتشارات دانشگاه تهران.
جباری، علیرضا و فرزانه محمودی میمند و فاطمه نظام دوست و زهرا آقا رحیمی و لیلا شجاعی(1391)، قابلیت های گردشگری دندانپزشکی اصفهان، مدیریت اطلاعات سلامت. دوره نهم. شماره 7. ویژه نامه توسعه مدیریت در نظام سلامت
چاک وای گی (1385): جهانگردی در چشم انداز جامع، ترجمه دکتر علی پارساییان و سید محمد اعرابی، چاپ سوم، تهران، دفتر پژوهشهای فرهنگی موحدی،1995
رنجبریان، بهرام و محمد زاهدی(1390)، شناخت گردشگری، انتشارات چهارباغ
شالبافیان، اصغر(1385)، استراتژی های توسعه گردشگری سلامت، پایان نامه ارشد دانشگاه علامه طباطبایی
صدر ممتاز، ناصر و زهرا آقا رحیمی(1389)، صنعت گردشگری پزشکی در ایران: راهکارهایی برای توسعه، مدیریت اطلاعات سلامت، ویژه نامه. زمستان.
مومنی، منصور(1385)،مباحث نوین تحقیق در عملیات، دانشگاه تهران، انتشارات دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
ولی بیگی، حسن (1385): اولویت بندی بازارهای هدف صادراتی و موانع حضور در آن ها، مطالعه موردی: منتخبی از محصولات صادراتی مواد غذایی، فصلنامه پژوهش نامه بازرگانی ریا، شمارة41.
Bristow RS, Yang WT, Lu MT. Sustainable medical tourism in Costa Rica. Tourism Review 2011; 66(1-2): 107-17.
Crooks VA, Turner L, Snyder J, Johnston R, Kingsbury P. Promoting medical tourism to India: messages, images, and the marketing of international patient travel. Soc Sci Med. 2011 Mar;72(5)
CHN. Visited in different dates [Online]. Available from: URL:www.chn.ir/news.htm/
Express Healthcare Management. Practicing medical tourism: A resounding success [Online]. 2006 [Cited 2006 Apr 23]; Available from: URL: http://www.expresshealthcaremgmt.com/ 200603/medicaltourismconf01.shtml
Kazemi Z. Study of effective factors for attracting medical tourist in Iran, [Thesis] Lulea: Lulea University of Technology; 2007.
Kuban. D (1987): Conversation of the historical Environment for cultural survival. In R. Hold (ED), conservation as cultural survival, Istanbul: The Age Khan Award for Architecture.
Movahedi A. Study of the effective factor in non willingness for enterprising in tourism by private sector, [Thesis MSc] Tehran: Allame Tabatabaei University; 1995.
Pollock&Williams,(2000) Pollock A, Williams P. Health tourism trends: closing the gap between healthcare and tourism. UK: CAB Publicaon;
Singh. Lakhvinder(2014). An evaluation of medical tourism in India, African Journal of Hospitality, Tourism and Leisure Vol. 3 (1) - ISSN: 2223-814X
United Nations (UN). Case Study On Movement Of Patients Across Borders And Its Impact On The ESCAP Region, In Chapter VI: Health And Trade Linkages: Regional Perspectives, Development Of Health System In The Context Of Enhancing Economic Growth Towards Achieving The Millennium Development Goals In Asia And The Pacific, United Nations, Economics And Social Commission For Asia And The Pacific (ESCAP) 2007; 5:131-137.
دلگشایی، بهرام و علیرضا جباری، محمد رضا فرزین و نسرین شعربافچی زاده و سید جمال الدین طبیبی(1391)، وضعیت موجود گردشگری پزشکی: مطالعه موردی ایران. فصلنامه پایش. سال یازدهم شماره دوم فروردین.
مروتی شریف آبادی، علی و فائزه اسدیان اردکانی(1393). ارائه مدل توسعه گردشگری سلامت با رویکرد تلفیقی تاپسیس فازی و مدل سازی ساختاری تفسیری در استان یزد. مدیریت سلامت.17(55)
میرفخرالدینی، حیدر و فائزه السادات میرفخرالدینی و سید مهدی صدر بافقی(1391)بررسی رضایتمندی گردشگران درمانی شهر یزد و اولویت بندی عوامل موثر بر آن با روش topsis فازی. مجله علمی و پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد. دوره20، شماره 5.
Carrera P , Bridges J,(2008).Health and medicaltourism: What they mean and imply for health care systems. in: merz f, editor.wachstumsmotor gesundheitswesens. New York: hanser verlag.