ارزیابی نتایج مشارکت مردمی در بازآفرینی شهری بافت شهری منطقه 12 تهران (نمونه موردی: محله سیروس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی ، تهران، ایران

3 - استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

4 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

5 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

چکیده

چکیده
با اجرای ناموفق طرحهای بهسازی و نوسازی شهری، پدیده جدیدی بنام پایداری در برنامه ریزی شهری مورد توجه قرار گرفت. از عمده ترین رویکردها در زمینه پایداری، بازآفرینی شهری می باشد. در این روش احیاء، بحث مشارکت شهروندان جایگاه ویژه ای پیدا می نماید. واژه مشارکت امروزه یکی از بخشهای اساسی در فرهنگ توسعه به شمار می رود. مشارکت فرایندی اجتماعی، عمومی و یکپارچه است که هدف آن مشارکت دادن عموم مردم در همه مراحل توسعه می باشد. به نظر می رسد که این رویکرد در بافت های فرسوده شهری با توجه به وسعت دامنه و شدت مسائل گریبانگیر این بافت ها، کارآمدترین رویکردی است که می تواند برای مواجهه با کاستی ها و نارسائی ها اتخاذ نمود. بدین منظور در این مقاله ضمن ارائه مباحث نظری، نقش مشارکت مردم در بازآفرینی مورد تاکید قرار گرفته و در ادامه به بررسی مشارکت مردم در بازآفرینی محله سیروس  پرداخته و  ابعاد مشارکت  و تمایل آنان در این زمینه مورد بررسی قرار می گیرد. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی و با یک دیدی جامع نگر نشان می دهد که با وجود توجه چند به مشارکت مردمی در برنامه و طرحهای و اقدامات انجام شده در نمونه موردی، این رویکرد هنوز نتوانسته است به نتایج مطلوبی در این زمینه دست یابد. نتایج این بررسی نشان می دهد که ضعف تشریک مساعی گروههای مختلف و ذی ربط (مدیریت یکپارچه ) در برنامه های بازآفرینی از مهم ترین دلایل بروز چالش های اساسی ناحیه مورد مطالعه می باشد. بدین منظور رویکردی موثرتر همچون توانمند سازی اجتماع محله ای برای استفاده از نیروهای همه بهره وران در جهت ساماندهی محله مذکور در راستای اهداف توسعه پایدار مطرح می گردد.

کلیدواژه‌ها


Sources and references
1-Arnstein Sherry R. (1969), A Ladder of Citizen Participation, AIP Journal, PP: 216- 224.
2-Amichai- Hamburger, Y. Y.A  Mckenna, K. Tal, S. A. (2008), E- empowerment: Empowerment by the internet, Computers in Human Behavior, Vol. 24.
3-Aeni, mohammad .(2007). Economic, financial and managerial issues of Distressed Texture’s Rehabilitation and Renovation, [In Persian], Research Center Publication.
4-Azkeya, Mostafa and Ghaffari, Gholamreza .(2004). Rural development with emphasis on rural community of Iran,  [In Persian],Tehran:  Nay  Publication.
5-Azadi, Elham .(2012). Development of urban tourism;  with an emphasis on downtown Tehran and  urban management approach,  [In Persian], Tisa Publication.
6-Akbarpour, Mohammad and Pourahmad, Ahmad and et al .(2011). Public participation in  Revonation and Rehabilitation of Distressed Texture, [In Persian],  Geography and Planning Journal, No. 36.
7- Andalib, Alireza . (2006). Renovation Strategies and policies of  Tehran Distressed Texture,  [In Persian], Samt Publication , Volume II.
8-Ernawati, Jenny .(2005), People’s Impressions of a Tourist-Historic District,University of Brawijaya, Indonesia.
9-Elshoki, Yahya .(2004). “Affective Factors on social participation” social participation of Citizenship in the City Management,  [In Persian],  Tehran University.
10-Hall, Colin Michael  and Jenkins, John M. (1998). Introduction to the tourism industry, [In Persian],   Translator:  Abbas Ardakanian  and Mohammad Reza Habibi, Armaghan publications.
11-Habibi, Mohsen and Rezvani, Hadi .(2005). Participation Urban Participation Urbanization; Exploration in Iran, [In Persian],  Fine Arts Publication, No (24).
12-JomehPour, Mahmoud .(2000). sustainable development Process and public participation Role   in sustainable Management and utilization From  natural resources, [In Persian], Natural Resources Conference,  partnership and development, extension office and public participation: Tehran.