نقش اقامتگاه‌های گردشگری در توسعه گردشگری (مورد مطالعه شهر مشهد)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار آمایش و جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، مؤسسه آموزش عالی قشم، قشم، ایران

چکیده

چکیده
    گردشگری و سفر امروزه در جوامع صنعتی به‌عنوان یک نیاز اساسی شناخته می‌شود. در هر سفر مهم‌ترین دغدغه اصلی گردشگران، مکان مناسبی برای اقامت و اسکان است. شهر مقدس مشهد، شهری با کارکرد مذهبی - زیارتی، زمینه‌ی مناسبی را برای توسعه‌ی گردشگری داخلی به‌عنوان یکی از اشکال عمده‌ی گردشگری فراهم کرده است. با توجه به اهمیت شهر مشهد به‌عنوان یک قطب گردشگری و اقتصادی، پژوهش حاضر بر آن است تا نقش اقامتگاه‌های توریستی در توسعه گردشگری در این شهر را تعیین و میزان تأثیر هتل آپارتمان‌ها را در این توسعه برآورد نماید. در تحقیق حاضر با توجه به ویژگی‌های جامعه آماری شیوه نمونه‌گیری طبقه‌ای متناسب با حجم برگزیده شد. در این روش هر سرپرست خانواده مسافران ورودی به هتل آپارتمان‌های شهر مشهد یک واحد نمونه در نظر گرفته شد و به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش‌های آمار توصیفی و استنباطی استفاده شد. در آمار توصیفی از جداول فراوانی و درصد‌ها، میانگین‌ها و انحراف معیارها و در آمار استنباطی از آزمون کولموگروف و اسمیرنف برای تعیین نرمال بودن متغیرها و آزمون‌های یک نمونه‌ای علامت و آزمون نسبت برای پاسخ به فرضیه‌های تحقیق استفاده شد. بر اساس نتایج به دست آمده گردشگران از خدمات ارائه شده در هتل آپارتمان‌ها با بهای پرداختی رضایت دارند، نزدیکی اماکن اقامتی به حرم مطهر امام رضا (ع) در انتخاب محل اقامت تأثیر نداشت، رعایت بهداشت و نظافت، مشتری مداری مدیر و پرسنل، نمای هتل آپارتمان و معماری جدید و زیبا، رفتار مناسب پرسنل و در کل دیدگاه مسافران از اقامت درهتل آپارتمان‌های شهر مشهد مثبت می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


References
Ali Akbari, Esmaeel (2012). Development Research Center of Human Sciences, second edition, Tehran: SAMT, [In Persian].
Christopher Lovelock (2001). Lauren WrightPrinciples of Service Marketing and Management (2nd Edition), Translated by: Namin Taj zade.
Hafeznia, Mohammad reza (2000). An Introduction to research in humanities. Tehran: SAMT. [In Persian].
Halil, Nadiri & Kashif, Hussain (2005). Diagnosing the zone of tolerance for hotel service, managing service quality, vol. 15, no. 3, pp. 259- 277. [In Persian].
Chuck Y. Gee (1997). International tourism: a global perspective. co-editor, Eduardo Fayos-Solá ; World Tourism Organization in cooperation with WTO Education Network.
Jahanian, Manoochehr & Nade ali, Zahra (2008). Tourism management, Tehran: Jahade Daneshgahi, [In Persian].
John W. Best (1959). Educational and behavioral research methods, Prentice-Hall, University of Minnesota,
Khalatbari, Mohamad Javad (2005). Statistics and Methods. Tehran: Pardazesh. [In Persian].
Lee, E. (2002). Effects of Relationship Marketing on Repeat Purchase and Word of Mouth, Journal of Hospitality and Tourism Research, 25(3), 272-288.
Lumsdon Les (1997). Tourism Marketing, International Thomson Business Press,
Maf, Ezatolah and Saghayi, Mehdi (2007). Analysis of rural tourism in the metropolis Case Study: Mashhad metropolis. The tenth issue of the Journal of Geography and Regional Development. [In Persian].
Mashhad Municipality (2003). Vision and strategy in Mashhad in 1404, with a focus on municipalities. [In Persian].
Meymand, Mohamad Mahdi & Moghadami, Amir (2011). World Tourism new management, second edition. [In Persian].
National Statistical Yearbook (2013). [In Persian].
Ranjbarian, Bahram (2004). Undrestanding the tourism Industry [Isfahan]: Chahar Bagh. [In Persian].
Sarokhani, Bagher (2003). Research methods in social sciences. Tehran: Didar. [In Persian].
Technical Standards and Oversight Office of Cultural Heritage (2013). Handicrafts and Tourism.
Thanika, Devi tuwaheer (2004). Exploring international tourists’ perceptions of hotel operations by using a modified SERVQUAL approach – a case study of mauritius, managing service quality, volume 14, no. 5, pp. 350-364.
World tourism organization. Facts and Figures (2005). Vol. 2, No. 6, pp 6.
WTO (World Tourism Organization) (2000). Tourism: 2020 Vision:Madrid
Yusefi, Javad (2009). Prioritize factors affecting the choice of hotels in Tehran, from the perspective of domestic tourists, Ph.D. Thesis, University of Allameh Tabatabai. Tehran. [In Persian].
Zargham Boroojeni, Hamid (2008). Associated and sustainable tourism development planning approach, Tehran, Mahkame, [In Persian].