بررسی عوامل مؤثر بر رفتار شهروندی سازمانی در صنعت گردشگری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار مدیریت جهانگردی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 استادیار جغرافیای سیاسی، پژوهشکده گردشگری پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری، تهران، ایران

چکیده

چکیده
امروزه در سازمان‌ها به منابع انسانی به‌عنوان مهمترین منابع سازمان نگریسته می‌شود و مدیران دریافته‌اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی، منابع انسانی سازمان می‌باشد، از این رو امروزه توجه به مقوله تعهد منابع انسانی به سازمان و انجام هرچه بهتر نقش‌ها وحتی وظایف فرانقشی توسط منابع انسانی یکی از دغدغه‌های جدّی مدیران می‌باشد. یکی از مباحث مطرح در این زمینه مفهوم رفتار شهروندی سازمانی است که به‌عنوان اراده کارکنان برای انجام بیشتر و بالاتر از نقش‌هایی که به آن‌ها واگذار شده است تعریف می‌شود. در صنعت گردشگری به دلیل ماهیت خدماتی این صنعت انجام رفتار شهروندی سازمانی از سوی کارکنان از اهمیت بسیار زیادی برخوردار است ازاین‌رو محققین در این پژوهش به بررسی عوامل مؤثر بر بروز این رفتارها در صنعت گردشگری پرداخته‌اند. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی، از نظر روش پیمایشی و جامعه آماری آن مدیران و کارشناسان گردشگری شهر شیراز می‌باشند. نویسندگان پس از استفاده از نرم افزار LISREL 8. 5و آزمون فرضیات نتیجه گرفته‌اند که هشت عامل کلیدی اعتماد سازمانی، رهبری، رضایت شغلی، عدالت سازمانی، ماهیت شغل، ویژگی‌های کارکنان، فرهنگ سازمانی و تعهد سازمانی به ترتیب بیشترین تأثیر را بر بروز رفتار شهروندی سازمانی در بین کارکنان صنعت گردشگری دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


References
Bateman, Thomas, Organ, Dennis W. (1983). “Job Satisfaction and the Good Soldier: The Relationship Between Affect and Employee Citizenship”, Academy of Management Journal, 26 (4), 587-595.
Bergeron, D. M. (2007). The potential paradox of organizational citizenship behavior: good citizens at what cost? Academy of Management Review 32 (4), 1078–1095.
Bhattacharya, R., Devinney, T. M., Pillutla, M. M., 1998. A formal model of trust based on outcomes. Academy of Management Review 23 (3), 459–472.
Chou, T. Y., Chou, S. T., Jiang, J. J., Kelin, G. (2013). The organizational citizenship behavior of IS personnel:Does organizational justice matter?. Information and management, 50, 105–111.
Cinar orhan, karcioglu faith, duygu aliogullari zisan. (2013): The relationship between organizational silence and organizational citizenship behavior: a survey study in the province of Erzurum, Turkey, Procedia - Social and Behavioral Sciences 99, 314 – 321.
Eatough, E. M., Chang, C., Miloslavic, S. A., Johnson, R. E. (2011). Relationships of role stressors withorganizational Citizenship behavior: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology96(3), 619–632.
Ebrahimpur, H., Zahed, A., Khaleghkhah. A., Sepehri, M. (2011). A survey relation betweenorganizational culture and organizational citizenship behavior. Procedia Social and Behavioral Sciences, 30, 1920-1925. [In Persian].
Ehtiyar, V. R., Aktaş, Alan, A., Omüriş, E. (2010):The role of organizational citizenship behavior on university student’s academic success. Tourism and Hospitality Management, 16(1), 47-61.
Gharagheieh, s. s., Shokri, s. (2014). The Relation of Corporate Social Responsibility with Organizational Justice and Organizational Citizenship Behavior. Asian Journal of Research in Social Sciences and Humanities, 4(3), 438-450. [In Persian].
Ince, M., Mehmetbey, M., Yerleskesi, Y. E. (2011). The Effect of Employees' Perceptions of Organizational Justice on Organizational Citizenship Behavior: An Application in Turkish Public Institutions, 6 (6), 136-149.
Jogulu, U. (2010). Culturally-linked leadership styles. Leadership And Organization Development Journal, 31(8), 705-719.
Karatepe, O. M., Uludag, O., Menevis, I., Hadzimehmedagic, L., Baddar, L. (2006). The effects of selected individual characteristics on frontline employee performance and job satisfaction. Tourism Management 27 (4), 547–560.
Katz, D., Kahn, R. L. (1966). The Social Psychology of Organizations. Wiley, New York.
Kusluvan Salih (2003): managing employee attitudes and behaviours in the tourism and hospitality industry, Nova science publisher, United state of America.
Lu, H., Bariribal, L. K., Zhang, X., While, A. E. (2012). Job satisfaction among hospital nurses revisited: A systematic review. International Journal of Nursing Studies 49 (2012) 1017–1038.
Ma, E., Qu, H., (2011). Social exchanges as motivators of hotel employees’ organizational citizenship behavior: the proposition and application of a new three-dimensional framework. International Journal of Hospitality Management  30(3), 680–688.
Macdowall, A., Fletcher c. (2004). Employee development: an organizational justice perspective, personnel review, 33, 8-29.
Mahdiuon, R., Gharamani, M., Sharif, A. R. (2010). Explanation of organizational citizenship behavior with personality. Procedia Social and Behavioral Sciences 5 (2010), 178–184.
Ogbona, E., Harris, L. C. 2002. Managing organizational culture: Insights from the hospitality industry. Human Resource Management Journal, 12(1), 33–53.
O'Reilly, Charles A., Chatman, Jennifer, Caldwell David F. (1991). “People and Organizational Culture: A Profile Comparison Approach to Assessing Person-Organization Fit”, Academy of Management Journal, 34 (3), 487-517.
Ozdevecioğlu, Mahmut. (2003). “ürgütsel Vatandaşlık Davranışı ile Universite oğrencilerinin Bazı Demografik ozellikleri ile Akademik Başarıları Arasındaki İlişkilerin Belirlenmesine Yonelik Bir Araştırma”, Erciyes Universitesi İ. İ. B. F Dergisi, 20, 117-135.
Podsakoff, N. P., Whiting, S. W., Podsakoff, P. M., Blume, B. D. (2009). Individual- and organizational-level consequences of organizational citizenship behaviors: a meta-analysis. Journal of Applied Psychology, 94(1), 122–141.
Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). organizational citizenshipbehaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for futureresearch. Journal of management, 26(3), 513-563.
Ranaei, H., Shokr, A., Pourmola, S. M. H., Shahidian, Z. S. (2013). Explaining the organizational citizenship behaviour based on Islamic teachings. Islamic Management, 21(1), 45-82. [In Persian].
Raub, S. (2008). Does bureaucracy kill individual initiative: the impact structure on organizational citizenship behavior in the hospitality industry. International Journal of Hospitality Management 27 (2), 179–186.
Roohi, M., Feizi, M., Damirchi, Q. V. (2012). Surveying the relationship between organizational justice dimensions and organizational citizenship behaviour in Islamic Azad university branches of Ardebil provience. International Journal of Marketing and Technology, 11 (2), 70–81.
Shockley-Zalabak, P., Ellis, K., Winograd, G. (2000). Organizational trust: what it means, why it matters. Organization Development Journal 18 (4), 35–48.
Somech, A., Ronti, R. (2004): influence Of teacher empowerment on teachers΄ organizational commitment, professional commitment and organizational citizenship behavior in schools, teaching and teacher education, p277-289
Su, Y., Lv, A., Shen. X., Cao, Y., Chen. (2012). Conscientiousness and organizational citizenship behaviour: The mediating role of organizational justice. Journal of management, 40(8), 1293-1300.
Wei, X., Qu, H., Ma, M. (2012). Decisive mechanism of organizational citizenship behavior hotelindustry–An application of economic game theory. Internationaly Journal Of Hospitalitymanagement, 31, 619–632.
Yan, L., Yan, J. (2013). Leadership, organizational citizenship behavior, and innovation in small business: an empirical study. Journal of Small Business & Entrepreneurship, 26(2), 183-199.
Yen, C. H., Teng, H. Y. (2013). The effect of centralization on organizational citizenship behavior anddeviant workplace behavior in the hospitality industry. Tourism management, 36, 401–410.
Yen, H. R., Niehoff, B. P., (2004). Organizational citizenship behaviors and organizational effectiveness:Examining relationships in Taiwanese banks. Journal of Applied Social Psychology 34(8), 1617–1637.