بررسی پدافند غیرعامل در منطقه 4شهرداری، شهر تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیای وبرنامه ریزی شهری ، واحد مرند، داهشگاه آزا د اسلامی، مرند، ایران

2 دانشیار جغرافیای و برنامه ریزی شهری ،واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاداسلامی ، تهران ، ایران

3 استادیار جغرافیای وبرنامه ریزی شهری، واحد مرند، دانشگاه آزا د اسلامی ، مرند ، ایران

چکیده

چکیده
پدافند غیرعامل مجموعه اقداماتی است که انجام می شود تا در صورت بروز جنگ، خسارات احتمالی به حداقل میزان خود برسد به بیان دیگر هر اقدام غیر مسلحانه ای که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها، تاسیسات، تجهیزات، اسناد و شریان های کشور در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن گردد، پدافند غیرعامل گفته می شود. این تحقیق با هدف تحلیل و ارزیابی مراکز مهم ،حیاتی و حساس منطقه 4 شهر تهران از منظر پدافند غیرعامل انجام شده است. تحقیق از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ روش توصیفی- تحلیلی می باشد. متغیرهای مورد بررسی شامل شناسایی مکان‌های حیاتی، حساس و مهم  منطقه 4 شهر تهران، به منظور کاهش خسارت‌های ناشی از حملات دشمن، بالا بردن قدرت دفاعی‌، آستانه مقاومت ملی، بازدارندگی و شهرسازی دفاعی است. روش جمع‌آوری اطلاعات عمدتاً کتابخانه‌ای بوده و با توجه به نوع تحقیق از مطالعات میدانی(مصاحبه) نیز استفاده شده است. در تحلیل و تهیه نقشه های مربوطه، از نرم افزار ARC_GIS و EXCEL استفاده شده است. در این مقاله از تکنیک ماتریسی برای بررسی انطباق نظام شهری منطقه 4شهر تهران با اصول پدافند غیرعامل استفاده شده است که به شناسایی مراکز مهم، حیاتی و حساس منطقه  پرداخته شده است. نتایج پژوهش بیانگر عدم رعایت اصول پدافند غیرعامل در این منطقه است. بدین طریق می‌توان قبل از وقوع جنگ برای کاهش خسارات جانی و مالی نقاط استراتژیک شهر، جایی که ادامه حیات شهر و مقاومت آن وابسته به این مراکز است اقدام نمود.* نویسنده مسئول
[1] - Passive Defense

کلیدواژه‌ها


Parizadeh, Taher (2010), Investigation and analysis of passive defense measures in the city of Saqez in an analytical approach, Urban management, Urban and Regional Organizations, Urban and Rural Management Institute, No. 26.
Jajarmi, Kazem (2012), Geopolitics in cyberspace with emphasis on passive defense, 5th congress of Iranian Geopolitics Association, Islamic Azad University of Rasht.
Jalali Farahani, Gholam Reza (2013) Requirements for passive defense in a safe city and sustainable development; Jomhuri Eslami newspaper.
Hajazizadeh, Zahra (2012), Investigation and analysis of threats and prioritization of industries in Khorasan Razavi province from the perspective of passive defense (with emphasis on metropolises), Conference on Challenges and Strategies for Organizing and Protecting Privacy in Metropolitan Regions with an Emphasis on Tehran Metropolitan Area, University Islamic Azad University of Rey.
Hafez Nia, Geopolitics (2011), Papeli Publications.
Dehkhoda, Ali Akbar (1972), Dehkhoda's Letter, Volume Four, Tehran University Press, Tehran.
Maleki, Kiyomars, BrandKam Farhad (2012), Urban Defense and Security, from the perspective of passive defense and the creation of safe spaces based on a secure city from the past to today, Sepehr Publication, Geographic Armed Forces, Period 21, No. 81, Spring.
Hassainiani, Hassan (2010), Fundamental concepts in passive defense with emphasis on the city and district, Tehran, publishing house, Zanjordar.
Hosseinzadeh Delir, Karim; Kiumores Maleki, Arezoo Shafati, Mohammad Rauf Heidarifar (2012), Passive Defense and Sustainable Urban Development, Emphasizing the Threatful Use of Tabriz Metropolis from the Perspective of War, Journal of Geography and Environmental Sustainability, No. 5.
Daneshpour, Zohreh (2008), Educational pamphlet of Urban Planning, School of Architecture and Urban Planning, Shahid Beheshti University.
Rahnemaee, Mohammad Taghi, Shah Hosseini, Parvaneh (2007), Urban Planning Process of Iran; Position; 70-66, 199-161.
Ziari, hello! (2007), Urban land use planning; Third edition, Yazd University Press, Yazd.
Saremi, Hamid Reza, (2011), Preservation of urban centers and facilities using the inland urban environment with the passive defense approach (case study of Borujerd city), Quarterly Journal of Urban Management Studies, Islamic Azad University, Science and Research Branch of Tehran, No. 6.
Kamran, Hassan (2012), passive defense and government - local cities in Iran, conference of efficient local government in Iran, geopolitical association of Iran.
Vafamehr, Mohsen (2011), Passive Defense, Design and Implementation of Multi-Functional Bunkers; School of Architecture and Urban Development, Iran University of Science and Technology.