بررسی تطبیقی کیفیت زندگی در بعد عینی دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

2 دانشیار جغرافیا، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران

3 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

4 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

چکیده
مفهوم کیفیت زندگی یکی از رویکردهای نوین در زمینه اصلاح و تکامل توسعه است که در پرتو نفوذ این مفهوم رویکردی جدید در عرصه برنامه ریزی شهری شکل گرفته است که معتقد است برنامه ریزی شهری علاوه بر توجه به اهداف کالبدی باید به نیازهای کیفی مردم شهر پاسخ گوید. این مفهوم ابتدا به حوزه‌های بهداشتی، زیست محیطی و بیماری‌های روانی محدود می‌شد، اما طی دو دهه گذشته به مفهومی چند بعدی بسط یافته است. و مباحث مربوط به کیفیت زندگی از دهه 1940 میلادی وارد مطالعات رشته‌های مختلف و از جمله جغرافیا گردید. در طی این فاصله تحقیقات مختلفی پیرامون آن صورت گرفته است. اکثر محققان در مطالعات کیفیـت زندگی آن را بـه دو بعـد تقسیم نموده‌اند. یکی بعـد ذهنی (روانشـناختی) و دیـگری بعد عیـنی (محیطی). در مطالعه حاضر به مقایسه کیفیت زندگی با توجه به بعد عینی در دو محله امامزاده و رجایی شهر ملایر پرداخته شده است. شاخص‌های مورد استفاده در این تحقیق شامل شاخص‌های اجتماعی، شاخص‌های مسکن، و شاخص اقتصادی با توجه به نتایج آماری سال 1395 انجام گرفته است. نتایج نشان می‌دهد که به جزء معیار درصد طلاق نسبت به جمعیت 10 ساله و بیشتر ازدواج کرده، بقیه معیارها در محله امامزاده نسبت به محله رجایی در شرایط مناسبی قرار ندارد. از طرفی بالا بودن درصد طلاق در محله رجایی نشان داد که در حال حاضر رابطه معنا داری بین درصد پایین پایگاه اجتماعی و اقتصادی و درصد بالای طلاق وجود ندارد.

Abstract
The concept of quality of life is one of the modern approaches to the development and development of the city. In the light of the influence of this concept, a new approach to urban planning has been formed that believes that urban planning, in addition to paying attention to physical goals, must respond to the quality needs of the people of the city Says. This concept was first restricted to health, environmental and mental illness, but over the past two decades it has been expanded to a multi-dimensional concept. And the issues of quality of life from the 1940s entered various fields of study, including geography. During this time, various studies have been done around it. Most researchers in the study of quality of life have divided it into two dimensions. One dimensional (psychological) and the other objective (peripheral) dimension. The present study compares the quality of life with respect to the objective dimension in two Emamzadeh and Rajai Shahr-e-Malayer neighbourhoods. The indicators used in this research include social indicators, housing indices, and economic indicators according to the statistical results of 2016. The results show that, apart from the criterion of divorce rate, the percentage of the 10-year-olds and more are married, the remaining criteria in the neighborhood of Emamzadeh are not in good condition. On the other hand, the high percentage of divorce in Rajaee neighbourhood showed that there is currently no significant relationship between the low percentage of social and economic base and the high percentage of divorce.
 

کلیدواژه‌ها


References
Bhraini. Seyyed Hassan. (2011), Modernity, so Modernity and then in urbanization. University Publications Tehran. [in Persian]
Duyran,Ismail. Gholami, Saeid, Danesh Doost, Mehrdad, (Winter 2011). The Role of Social and Physical Characters on Quality of Life in Urban Texts (A Case Study of Zanjan Townships) Journal of Geography and Environmental Studies. Volume 1, Number 4. [in Persian]
Hamam Serag El DinAhmed ShalabyHend Elsayed FarouhSarah A. Elariane. (2013), Principles of urban quality of life for a neighbourhood. Volume 9, Issue 1, April, Pages 86-92
Ghaffari, Gholam Reza. Omidy Reza, (2009), Quality of Life, Social Development Index. Shiraz Publishing House. [in Persian]
Kamp, I.V., Leidelmeijer, K., Marsman, G., Hollander, A.D, (2003). “Urban Environmental Quality and Human Well-being towards a Conceptual Framework and Demarcation of Concepts; A Literature Study”, Landscape and Urban Planning(, p65)
Kokabi, Afshin. (autumn & Winter 2007). Criteria of urban quality of life in urban centers. Urban Identity Journal. first year. No. 1. [in Persian]
Lotfi, Sedigheh. (2008). The concept of urban quality of life, its definitions, dimensions and its measurement in urban planning. Quarterly New Attitudes in Human Geography. Volume 1 No. 4.. [in Persian]
Onagh, Gholam Reza, Onagh, Naz Mohammad, (Spring 2006). Social capital and quality of life. Iranian Social Studies Journal. Volume 1 Issue 1. [in Persian]
Rhnemai, Mohammad Taqi. Faraji Mullaei, Amin, Hataminezhad, Hossein, Azimi, Azideh, (Winter 2012). An Analysis of the Quality of Life in the City of Babolsar. Journal of Geography and Urban Development - Regional No5. [in Persian]
Shafie Nasab, S, R and Klabi, F, (2007). Worn out texture and housing quality improvement policies (No. 55). Tehran: Abadi Magazine, Ministry of Roads and Urban Development.
 Shaee, A and Pourahmad, A, (2010). Improvement and modernization of the city from the point of view of geography. Tehran: Tehran University Press (Third Edition)