ارزیابی استراتژی‌های توسعه گردشگری پیرامون نواحی کلان‌شهری: (شهرستان شمیرانات، بخش لواسانات)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 استاد گروه جغرافیا، واحد علوم تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 استاد گروه جغرافیا، واحد علوم تحقیقات دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
برقراری ارتباط متوازن و استراتژیک بین تقاضای روزافزون جمعیت شهری برای گذراندن اوقات فراغت و تفریح در سکونتگاه‌های روستایی­ و ضرورت توسعه این سکونتگاه­ها با استفاده از منابع و پتانسیل­های گردشگری موجود در این مناطق راهبرد مدیریت و برنامه­ریزی اقتصادی عصر حاضر به شمار می­رود. هدف این مقاله تحلیل و بررسی راهبردهای توسعه گردشگری بخش لواسانات در شهرستان شمیرانات به منظور پاسخگویی به دو نیاز توسعه منطقه و تقاضا برای گردشگری است. با توجه به موقعیت پیرامونی بخش لواسانات در شهرستان شمیرانات نسبت به کلان‌شهر تهران از یک طرف و پتانسیل‌های گردشگری آن از طرف دیگر سؤال اصلی مقاله این است که بهینه­ترین استراتژی برای توسعه گردشگری در این منطقه کدام استراتژی است؟ فرضیه­ای را که در این مقاله برای پاسخ­گویی به سؤال اصلی در صدد آزمون آن هستیم این است که به نظر می­رسد مناسب­ترین استراتژی برای توسعه گردشگری در ناحیه مورد مطالعه استراتژی‌های تهاجمی­(SO) یعنی توجه به نقاط قوت داخلی این منطقه (پتانسیل­های گردشگری) و بهره­گیری از فرصت­های موجود در پیرامون آن (تقاضا برای گذران اوقات فراغت در کلان‌شهر تهران) است. روش تحقیق مقاله تلفیقی از روش­های تحلیل شبکه­ای (ANP) و سوآت (SWOT) است و برای سنجش وزن سنجه­ها از آزمون t تک نمونه استفاده شده که جامعه آماری مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران 389 نفر متشکل از 2 گروه (مردم و مسئولان) تعیین شد و میزان پایایی و روایی پرسش­نامه به روش آلفای کرونباخ (89. برای مردم و 91. برای مسئولین) به دست آمده است. نتایج مقاله نشان می­دهد که مناسب­ترین استراتژی برای توسعه گردشگری در محدوده مورد مطالعه استراتژی تهاجمی و در اولویت بعد رقابتی (SO)(توسعه‌ای) است و نیز از میان سنجه­های 66 گانه مدل سوآت سنجه­های S1، W15،O1و T1 بیشترین امتیاز را کسب کرده­اند.

Abstract
Establishing a balanced and strategic relationship between the growing demand for urban population to spend leisure time and have fun in rural settlements (this dimension is more likely to be found in the countryside and neighboring villages with larger cities) and the need to develop rural settlements using the resources and potential of tourism in these areas is current economic management and planning strategy. The purpose of this paper is to analyze and evaluate the tourism development strategies of the Lavasanat section in the city of Shemiranat. The main question of this article is that considering the peripheral location of the Lavasanat section in the city of Shemiranat compared to Tehran metropolis from one side and its potential for tourism on the other, which strategy is the most effective strategy for tourism development in this region? The hypothesis we are trying to test in this article is to answer the main question seems that the most appropriate strategy for developing tourism in the studied area is aggressive strategies (SO), namely, the attention to the internal strengths of this region (tourism potential) and the exploitation of the opportunities available around it. The demand for leisure in the metropolis of Tehran). Method of research paper is a compilation of Network Analysis­ (ANP) and Swot(SWOT) to measure the weight of the measurements, a single sample t test was used. The population of the study was determined using the Cochran formula consisting of 389 people, composed of 2 groups (people and authorities)the reliability and validity of the questionnaire were obtained by Cronbach's alpha (89 for people and 91 for officials). The results of the paper show that the most appropriate strategy for tourism development in the studied area is aggressive and in the next stage is competitive (SO) (development) and from the 66th model of Swat model also the scores of S1, W15, O1 and T1 have earned the most points.

کلیدواژه‌ها


Reference
Abby.L,Geoffry.W(2006)Planing Tourism emphyoyment: a developing country prospective. Tourism mangemwnt.
Alwanani, Mahdi (1994), Principles and Foundations of Tourism, Publisher of Economic Deputy and Planning of the Foundation of the Oppressed Victims of the Islamic Revolution. (in persian).
Bovens.M(2012)Assessing policy outcomes:social and political biases. Inpublic policy London.
Byrd, E., Bosley, H. and Dornberger, M. (2009). Comparision of stakeholder perception of tourisn impact in rural eastern North Carolina, Tourism Management, No. 30: 693-703.
Edwards,d.Giffn,hayllar,B(2011)urban tourism research developing, and agenda. Annals of tourism research.
Gharlakho, Mahdi (2007), Geography of Tourism and Leisure Planning; Tehran: Jahad University Press(in persian).
Hafez Nia, Mohammad Reza (2008), Introduction to the Research Method in the Humanities, Tehran: Side Publishing(in persian).
Harrison, Jeffrey & Caron John (2003), Strategic Management, Translation by Behrouz Ghasemi, Tehran: Publishing Board(in persian).
Koster, R. L., Harvey, L. and Agnew, K. (2010). Frolicking in the Fringe: An Assessment of the State of Exurban Tourism in Canada. In: Kenneth B.Beesley, The Rural-Urban Fringe in Canada: Conflict and Controversy, Rural Development Institute, Political Science.
Lane, B. (1994). What is rural tourism, Journal of Sustainable Tourism, 2: 721.
Lane, B. (2009). Rural tourism: An overview, In: Tazim Jamal, Mike Robinson, The Sage Handbook of Tourism Studies, SAGE Publications Ltd.
Liu.A(2006)planning tourism employment.a developing country perspective tourism management.
Mahdavi, Masoud (2003), Statistics and Methods for Data Analysis in Geography, Tehran: Ghomes Publications(in persian).
McGehee, N. and Andereck, K. (2004). Factors predicting rural residents' support of tourism, Travel Research, 3(43): 131-140.
Nilsson,P.A(2008)tourism in cohd Water islands:A matter of contract experiences from destination development in the polar north. Islands studies
Rinzin,c.Walter,J,yermeulen.y.Q)Glasbergen.2007(.Ecotourism As A Mechanism for Sustainable Development, the Csa of Bhutan,Environmental Sviences
Robbins, Stephen (2002), Basis of Organizational Behavior, Translation Ali Parsian, Tehran: Cultural Research Office(in persian).
Shams, Shahabuddin and Abolhassan Hosseini and Radman Khorshidian (2016). Analysis and Evaluation of Application of Fuzzy Analytical Hierarchy Process in Prioritizing Rural Tourism Development Scenarios. Journal of Tourism Planning and Development, 5 (18), 158-178(in persian).
Sharifzadeh, Abolqasem et al. (2002), Sustainable Development of Rural Tourism; Socio-Economic Monthly, Construction Jihad(in persian).
Sowar.B. (1998)urban management in development countries.
Timothy, D. J. (2005). Rural Tourism Business: A North American Overview. In: Derek Hall, Irene Kirkpatrick, and Morag Mitchell, Rural Tourism and Sustainable Business, Channel View Publications.
Timothy,D Allen J(2005)aspects of tourism, shopingtourism,retaling and leisure channel view publications tourism.
Wavkins, E(2007)toward Quality urban tourism, enterpvise directorate, general tourism unit.
Wearver,David(2002)andoppermum tourism manegment.
Yazdani Zanganeh, Maryam, Bahman Khosravi Pur and Mansurgahnian (2009), Strategy for Sustainable Development of Employment in Rural Tourism, Work and Society, No. 109, 107-109(in persian).
Zamani, Ali (2016), A look at rural tourism in France and Italy