واکاوی رئالیستی مدل اعتدال‌گرا‌؛ نگاه نوین حکمرانی خوب در جغرافیای سیاسی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای علوم سیاسی – گرایش مسائل ایران، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد اندیمشک، دانشگاه آزاد اسلامی، اندیمشک، ایران

3 استادیارگروه علوم سیاسی، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

چکیده

چکیده
حکمرانی خوب مفهومی نو در مدیریت سیاسی و کشورداری نسبت به مدیریت توسعه محور سنتی است. وجه مشخصه و کار ویژه آن نیز به دلیل نقش ممتاز آن در همه ابعاد متضاد زندگی سیاسی، اقتصادی و ... مردم از جمله در تأمین امنیت، آزادی و خدمات اجتماعی، اقتصادی و رفاهی شهروندان در قرن بیست و یکم به صورت هم‌زمان است. در عرصه سیاسی ایران نیز به طور مشخص در انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و دوزادهم شعار حکمرانی خوب در قالب دولت اعتدال‌گرا با پیروزی در انتخابات بر مسند اداره کشور نشست. مسئله مقاله حاضر این است که مدل اعتدال­گرا با نگاه رئالیستی، در عرصه داخلی و بین‌المللی تا چه اندازه با مدل حکمرانی خوب تطابق و یا حداقل همسویی دارد؟ فرضیه­ای را که برای پاسخگویی به سؤال اصلی مقاله در صدد تحلیل آن هستیم این است که به نظر می­رسد ویژگی‌های مدل اعتدال‌گرا که عبارت‌اند از اعتقاد و التزام به اسلام رحمانی، قانون اساسی، هویت ایرانی – اسلامی، توجه به مصالح و منافع ملی، تخصص گرایی، شایسته‌سالاری، خردورزی، توسعه پایدار با تفکر و خط‌مشی اعتدالی و فراجناحی با مدل حکمرانی خوب سازگاری نسبتاً بالایی دارد. نتایج این مقاله نیز نشان می­دهد که دولت تدبیر و امید با در نظر داشتن متغیر مهم نظام بین‌الملل و پذیرش اصول مشترک و اساسی واقع­گرایی که همانا مفروضه دولت‌محوری، مفروضه عقلانیت و مفروضه قدرت است، ابتدا سعی در ایجاد توازن قوا در عرصه بین‌المللی به نفع ایران داشت و این مهم را هم‌زمان از طریق تقویت شاخص‌های اقتصادی و اجتماعی حکمرانی خوب در داخل­(چراکه قدرت دارای ابعاد مختلفی است) و مذاکره با قدرت‌های جهانی در عرصه‌ی خارجی به پیش برد. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و مقالات علمی و پژوهشی و استفاده از نقشه‌ها و نمودارهای مختلف به توصیف و تحلیل موضوع مورد مطالعه پژوهش پرداخته شود.

Abstract
Good governance is a new concept in political management and management towards the development of traditional-oriented management. Its characteristic feature and its special work is also due to its privileged role in all the conflicting dimensions of political, economic and ... life, including in providing security, liberty and social, economic and welfare services of citizens in the 21st century. In the political arena of Iran, in the eleventh and two-day presidential elections, the slogan of good governance in the form of a moderate government with the victory of the elections was held in the country's governing body. The issue of the present paper is that the moderator model, with a realistic view, in the domestic and international arena, is consistent with or at least consistent with the model of good governance? The hypothesis to answer the main question of the article we are trying to analyze it, it seems the features of the moderate model, namely, the belief and commitment to Islam Rahmani, the constitution, the Iranian- Islamic identity, attention to national interests and interests, specialization, meritocracy, wisdom, Sustainable development with moderation and phylogeny with a good governance model, it has relatively high adaptability. The results of this article also show that the state of thought and hope, considering the important variables of the international system and accepting common principles and the basic of realism, which is the assumption of a state government, is the assumption of rationality and the assumption of power, first, sought to balance the forces in the international arena in favor of Iran and this is important at the same time by strengthening the economic and social indicators of good governance inside­(because power has different dimensions) and negotiating with world powers in the foreign arena. Given this introduction this paper will attempt to use library resources and scientific and research papers and the use of various maps and diagrams to describe and analyze the topic of research.
 

کلیدواژه‌ها


References
Holy Quran
The Constitution of the Islamic Republic of Iran
Mustardak al-Wasael and Monstabal al-Masaleel, C 8
Bihar Al-Anwar Al-Dumbah Lederar News Ala'ma'at al-Awaitar, p. 74
Imam Khomeini site
Statement by the Supreme Leader available on the dedicated site
Plan and Budget Organization of the Country (2017), The High Performance of the Eleventh Government, Tehran: Documents, Documents and Publications
Azghandi, Alireza (2012), An Introduction to Sociology of Iran, Tehran, Gomes Publishing.
Ashley, Richard (2007), The New Realm of Realism, Critical Theory and the Making School, Andrew Linklater, Translated by Alireza Tayeb, Tehran: Publication of the Ministry of Foreign Affairs.
Imam Khomeini Rae, Seyyed Ruhollah (1994), Velayat-e Faqih or Islamic State, Tehran: Imam Khomeini Publishing and Publishing Institute, Printable version.
Bashiriyeh, the judgment of Hoseinian (2005), liberalism and conservatism, Tehran: Reed Publishing.
Thucydides­(1999), History of the Peloponnesian War, translated by Mohammad Hassan Lotfi, Tehran: Khwarizmi.
Galbraith, John Kenneth (2002), Anatomy of Power, Tehran: Soroush Publishing.
Arendt, Hanna (2015), Violence and Thoughts on Politics and Revolution, Translated by Ezatollah Fouladvand, Tehran: Khwarazmi Publishing.
Toffler, Alvin (1995), Third Wave, Shahindokht Kharazmi Translation, Tehran: Fahdah Publications.
Jahanbegloo, Ramin (1998), Clausewitz and War Theory, Tehran: Hermes Publishing.
Always Current Source, Political Bureau of the Political Consciousness Organization of the Islamic Republic of Iran, Statement by the Supreme Leader, 23/2/79, p. 23
Summaries of the importance of the 11th government, Tehran, National Planning and Budget Organization, Center for Documentation and Publication, 2017
Census of Population and Housing, 1986 and 1996 Iranian Statistics Center
Seyfzadeh, Hossein (2004), The New Challenge of the West, Tehran: The State Department.
Sanei Dary Bidi, Manoochehr (1999), Ethics and Behavioral Philosophy, Tehran, Publication Soroush
Alam, Abdul Rahman (2006), History of Western Political Philosophy "From the Beginning to the End of the Middle Ages", Tehran: Office of Political and International Studies
Abbasi, Mostafa (2017), with the introduction of Seyyed Hossein Mousavian, Tehran: The Legacy of the Qalam, 7th Edition
Allameh Tabatabai Mohammad Hussein, commentary on al-Mizan
Enayat, Hamid (2002), Foundation for Political Philosophy in the West, Tehran: Winter Edition.
Foster, Michael B (1994), The Lords of Western Political Thought (Vol. I), Translator Javad Sheikholeslami, Tehran: Scientific and Cultural Publications
Qavam, Sayyid Abdul Ali (2005), International Relations, Theories and Approaches, Tehran: Publishing the Position
Country Economic Report (2006), Organization for Management and Planning of the Country
Report quarterly century Performance of the Islamic Republic of Iran (1356-2002), Organization for Management and Planning of the Republic 2004, p. 56
Machiavelli, Nicolau (2015), Shahriyar, translated by Dariush Ashuri, Aq Publishing.
Rush, Michael (2009), Society and Politics, Tehran: Publications of the Party Organization.
Foster Michael (1997), The Lord of Political Thought, Tehran: Sepehr Printing, Amir Kabir Publishing.
Motahhari, Morteza (Bey), eternal life, and eternal life, Tehran, Sadra
Imam Khomeini Rah, Seyyed Ruhollah (2013), the concept of moderation in the thoughts and opinions of Imam Khomeini (RA)
Morgentha, Hans Joakim (2010), Politics Among Nations: An Endeavor for Peace and Peace, Translated by Homira Mozhirzadeh, Tehran: Ministry of Foreign Affairs, Printing and Publishing.
Mu'in Muhammad (1994), Faithful Faithful, Tehran: Amir Kabir Publishing, under the word moderation
Charter of Reforms, Guidelines of the Supreme Leader of the Islamic Revolution in the system of government agents 19/4/79 Islamic Organization of the Islamic Republic of Iran, 2000, p. 57-58
Nabavi, Seyyed Abbas (2008), Philosophy of Power, Tehran, Organization for the Study and Compilation of Human Sciences (2008)
Nash, Kit (2005), Contemporary Political Sociology, Globalization, Politics, Power, Translation Mohammad Taghi, Dolphorus, Tehran: Kavir Publishing, Printing 3
Hobbes, Thomas (2015), Leviathan, translation by Hossein Bashirieh, Tehran: Ney Publications.
Hazavehi, Morteza (2006), Influence of Developmental Policies in Contemporary Iran on Western Dominant Patterns, Political Science Quarterly, No. 4 (165-200(
Ahmadi, Seyyed Abbas (2007), Investigating Iran's Role and Position in Geopolitical Theories, Majles and Strategic Quarterly, No. 57
Zain al-Abedin, Yousef and Enam Karsaz (2010), Position of geographic location in geopolitical theories, Quarterly of New Attitudes in Human Geography, No. 9
Asgari, Mahmoud (2000), Geospatial and Geopolitical Review of the Islamic Republic of Iran, Strategic Studies Quarterly, No. 10
Amini, Saeida (2015), Geography of the Pattern of Voting in Iran (Emphasizing Elections of the Seven to Eleven Years of Presidential Elections), Journal of Social-Cultural Strategy, No. 17
Kaviani Rad, Morad (2014), Spatial Dispersion of Participation in the Eleventh Presidential Election, Strategic Studies Quarterly, No. 63
Zarghani, Hadi and Morteza Razavi Nejad (2016), Analysis and analysis of the spatial pattern of the distribution of votes in the eleventh Iranian presidential election, Geopolitical Quarterly, No. 42
Bani Hashemi, Mirghasem (2017), Twelfth Presidential Election; Messages and Alerts, National Security Monitor Quarterly, No. 62.
Sadeghi Jepheh, Saeed (2017), Tamali on Electoral Behavior of Citizens in the 12th Presidential Election, National Security Monitor Quarterly, No. 63.
Latin resources
Mearsheimer, John (2010),”Structural Realism”, in Tim Dunne, Milja Kurki, Steve Smith, International Relations Theories, Discipline and Diversity, Oxford University Press, P. 80
Internet resources
The choice (2015), a 24 percent reduction in the inflation rate in Rouhani's government, is available at: http://www.entekhab.ir/fa/news/209973
ISNA (2013), Rouhani: Honor and authority should be returned to parliament. / Strong government next to the Majles will be available at http://www.isna.ir/fa/news/92042314473/
ISNA (2013), Mousavian of Rouhani and Elections 88, is available at: http://isna.ir/fa/news/92041609713/
Statements in conjunction with the scholars and clergymen of Mashhad (1/4/1990), available at: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=2284
Statement of the officials of the system (2014/04/16), available at: http://farsi.khamenei.ir/speech-content?id=26908
Jalayipour, Hamid Reza. (2006). Sociological assessment of the status of Iranian women (76-84), Social welfare quarterly, No. 21.
Iranian Diplomacy (Sep. 25, 2013), Tavakoli: Custodian Exchange Account, Available at: http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1921457/
Zakirul Husseini et al. (2015) A study of moderation in Nahj al-Balaghah, presented at the first international conference of humanities with a native-Islamic approach
Capital Newspaper (July 9, 2008), Increasing Iran's Income Income, Sunday - July 9, 2008, Available at: http://www.sarmayeh.net/ShowNews.php?6271
Zeyakhalam, Sadiq (2013), has a clerical political realism, available at: http://aftabnews.ir/en/news/196365/
Sayyidan, Seyyed Mehdi (2003) Political Philosophy of Plato and Aristotle, Journal of Knowledge No. 68
Tayybnya Ali (2013), more than 137 thousand billion USD from budget 92 can not be paid / cash subsidy continues by law until the end of the year, available at: http://mefa.ir/Portal/Home/ShowPage. aspx? Object = News
Alizadeh, Ibrahim (August 20, 2013), has blocked oil money in parts, the Arman newspaper, available at: http://www.armandaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=380&pageno=10
Fazeli, Nematollah (March 26, 2014), Dialogue of Moderation: Necessity of Thought, Iranian Newspaper, available at: http://www.farhangshenasi.ir/persian/node/104
The concept of moderation in the thoughts and opinions of Imam Khomeini (PBUH) (2013), available at: http://www.imam-khomeini.ir/fa/n20586
Huntington, Samuel, USA in the Contemporary World, Journal of Political Information, Economics No. 178, April 2003 Translator Mojtaba Amiri Page 29-30
Yousefi Rad, Morteza (2018) Moderate Theory in Islamic Political Philosophy, Journal of Islamic Philosophy, Vol. 1, No. 3 (112-191).