تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانش آموخته دکتری جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران‌، ایران

2 دانشیار جغرافیای سیاسی، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تهران‌، ایران

چکیده

چکیده
دولت اسلامی عراق و شام مهم­ترین بحران ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه و حتی جهان در برهه کنونی به شما می­رود. این گروه هم در اندیشه و هم در کنش سیاسی نشان داده است که به دنبال تغییر در نظم کنونی سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خاورمیانه و در ادامه در کل جهان است. هدف مقاله حاضر تبیین تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه است. سؤال اصلی مقاله این است که اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه چه تأثیرات ژئوپلیتیکی داشته است؟ فرضیه­ای را که برای پاسخ­گویی به این سؤال در صدد آزمون آن برآمده­ایم این است که ژئوپلیتیک منطقه خاورمیانه در اثر اقدامات داعش بیش از پیش به دوران وستفالیایی خود رجعت نموده است و تقابلات ژئوپلیتیک بین واحدهای سیاسی منطقه بالا گرفته و شاهد نوعی پارادوکس استراتژیک بین منافع ژئوپلیتیک و تخاصمات ژئوپلیتیک در روابط منطقه­ای و فرا منطقه‌ای خاورمیانه هستیم. نتایج این مقاله نیز نشان می­دهد که با توجه به حساسیت ژئوپلیتیکی منطقه خاورمیانه اندیشه و کنش سیاسی داعش بی‌اعتمادی و واگرایی را در منطقه خاورمیانه عمق بخشیده است و امنیت سیاسی و مرزی و جغرافیایی بر پویش­های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و سیاسی منطقه سایه افکنده است. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش شده است که با استفاده از منابع کتابخانه­ای و استفاده از جداول و نقشه­ها و نمودارها تأثیرات ژئوپلیتیکی اندیشه و کنش سیاسی داعش برای تأسیس کشور و حکومت ایدئولوژیک در منطقه خاورمیانه تحلیل و تبیین شود.

Abstract
Islamic State of Iraq and Syria is the most important geopolitical crisis in the Middle East and even the world at the present time.The group has shown both political thought and political thought that it seeks to change the current political, cultural and social order of the Middle East and beyond in the whole world.The purpose of this article is to explain the geopolitical effects of ISIL's political thought and action on the establishment of an ideological and ideological government in the Middle East.The main question of the article is that what has been the geopolitical impact of ISIL's political thought and action in establishing the country and the ideological government in the Middle East? The hypothesis we are testing is to answer this question that is the geopolitics of the Middle East have already reverted to their Westphalian era as a result of ISIL's actions. And geopolitical controversies between the geopolitical unit of the upper region and we see a kind of paradox between geopolitical interests and geopolitical conflicts in the Middle East's regional and trans-regional relations. The results of this paper also show that, given the geopolitical sensitivity of the Middle East region ISIL's political thought and action have deepened distrust and divergence in the Middle East and prioritized political, territorial, and geographical security over the economic, social, cultural and political dynamics of the region. According to this introduction, this paper attempts to analyze and explain the geopolitical effects of ISIL's political thought and activities on the establishment of the country and the ideological regime in the Middle East using library resources and the use of tables, maps and charts.

کلیدواژه‌ها


References
Zahedi, Nisa and Reza Pourghareh Khan (2017), Knowledge Resources, Quarterly Journal of Military Policy, No. 1
Al Zain, Ahmed (2015), Knowledge; Wahhab's Fruit, Seraj Monir Quarterly, No. 19
Zanganeh, Peyman and Somayeh Hamidi (2016), Psychological Analysis of the Action of the Salafist-Takfiri Groups: A Case Study of Knowledge, Quarterly Journal of Islamic Political Studies, No. 20
Mostafa, Hamzeh and Abdolaziz Al-Hays and Alireza Taqati (2014), Knowledge Psychology, Quarterly Journal of Strategic Studies, Islamic World, No. 59
Tavakkoli, Saeed (2014), Al-Qaeda, Knowledge; Differences and Similarities, Afqaf Security Quarterly, No. 23
Gholipour, Aryan (2003), Management crisis crisis management, Quarterly Journal, No. 4 & 5
Matrixi, Mahmoud (2011), Crisis Management: Communication in Crisis, Quarterly Journal of Law Enforcement Management, No. 18
Hafez Nia, Mohammad Reza (2000), A New Definition of Geopolitics, Geographical Quarterly, Nos. 58 and 59
Vali Gholizadeh, Ali, Zahra Ahmadipour and Mohammad Reza Hafezia (2013), Strategic Analysis and Analysis of the Geopolitical Basis of Geopolitical Crises (Emphasizing the Geopolitical Crisis of Qarabagh), Defense Policy Quarterly, No. 82
Amini, Armin (2006), Geopolitical Recognition, Quarterly Journal of the Social Sciences Month, No. 103, 104, and 105
Shafiee Arabi, Mir Ali (2008), The Importance of the Middle East Region and Overview of the Great Middle East, Geographic Space Quarterly, No. 23
Generosity, Nasrallah (1997), Convergence in the Middle East, Quarterly Journal of Knowledge, No. 22
Nowroozi, Hasan (2006), from the Great Middle East to the Middle East Islamic Republic, Quarterly Ma'aref, No. 102
Mottaqi, Ibrahim and Arash Bidollah Khani and Abdolreza Kalmarzai (2013), Developments in the Arab world: Changes in the Security Geopolitical Space - A Strategy for Modern Geochemistry, Defense Policy Quarterly, No. 83
Mojinaldini, Javad (2007), The Great Middle East Project: Native Modernization Patterns and the Development of Regional Convergence, Quarterly Journal of Private and Criminal Law Research, No. 7
sarriolgalam, Mahmoud (2016), New Middle East and Middle East Geopolitics System, Quarterly Journal of Political Science Research, No. 45
Brena Belladachi, Sirus (2011), Shiite Crescent and Middle East Geopolitics http: // www. hawzah.net
Jafari Voldani, Asghar (2007), Border Development and its Geopolitical Role in the Persian Gulf, Sepah Naval Defense Research Center, Tehran.
montazeran, Javid and Sa'id Ghorbani (2016), The Future National Security Research of the Islamic Republic of Iran in the context of geopolitical developments, territorial integrity and internal Iraqi crises, Defense Policy Quarterly, No. 97
Bazdar, Shahnaz and Zahra Peshakhfard and Abdolreza Farajirad (2016), The study and prioritization of effective divergent factors in the relations between Iran and the Islamic countries of the periphery, Quarterly Journal of Islamic Political Studies, No. 19
Abdollahpour, Mohammad Reza (2017), Knowledge: Transition from Security Strategy to Security, Quarterly Journal of Strategic Studies, Islamic World, No. 71
Emadi, Sina (2015), Middle Eastern and Middle Eastern geopolitical groups, Political and Economic Information Quarterly, No. 302
Mosala Nezhad, Abbas (2014), Series of Geopolitical Competitions to Identity Conflicts in the Middle East, World Health Policy Quarterly, No. 9
Shapouri, Mehdi (2017), Economic Cost of Terrorism in West Asia; Analytical Review, Strategic Studies Quarterly, No. 77
Alipour, Abbas and Jahangir Heidari and Amin Current (2014), internal and external factors affecting the development of takfiri movements in Southwest Asia, Afqah Security, No. 23
Alipour, Abbas and Jahangir Heydari and Mohammad Hussein Hajilou (2017), Iran and New Iraq from a geopolitical strategy perspective (Opportunities and Challenges), Islamic Political Studies Quarterly, No. 22
Haghshenas, Mohammad Reza and Seyyed Masoud Mousavi Shafaei and Seyed Mohammad Kazem Sadjadpour and Mohsen Shariatinia (2017), Geopolitics and Iran-Saudi Relations: Mechanisms and Strategies, Quarterly Political Studies, Islamic World, No. 22.
Niakuyi, Seyyed Amir and Sajjad Moradi Kalardeh (2015), Regional Competitiveness in Iraq, Foreign Relations Quarterly, No. 25
Ramezani, Mohammad Jawad (2016), The Confrontation between the Islamic Republic of Iran and America in the Psychological War; US Case Study on Terrorist Teachings in Syria, Quarterly Journal of Psychological Operations, No. 45
Basiri, Mohammad Ali and Elaheh Saldhorgar (2017), Investigating the Causes and Facts of Knowledge Formation, Journal of Policy, Forty-Seventh - No. 3
Online resources
https://www.jewishvirtuallibrary.org
countries.bridgat.com
http://www.afkarnews.ir
biography98.com
http://www.businessinsider.com