شناخت و دسته بندی پدیدارشناسانه میدان شهری و کاربرد ماتریس USCCM *

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

2 دکترای شهرسازی، استاد، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

3 دکترای شهرسازی، دانشیار، گروه شهرسازی، دانشکده عمران، هنر و معماری، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
میدان شهری، بعنوان اصلی‌ترین نمود فضای شهری، نیازمند شناخت کلی در ساختار دسته‌ای است و تعداد رویکردهای دسته بندی میدان‌های شهری که توسط نظریه پردازان تا به اکنون ارائه شده است، دارای ساختار فرم گرا یا محتواگرا بوده و به ندرت هر دو این ابعاد را داراست و تمامی معیارهای قابل استخراج به روش مهندسی معکوس، برای شناخت میدان، مخاطب را به نوعی ابهام و پیچیدگی سوق می‌دهد. هدف این پژوهش، تبیین نوع جدیدی از نگاه و نیز معیارهای مستتر در امر شناختی یک پدیده است که می‌تواند دسته بندی کاملی را ارائه کرده که در این پژوهش با نام دسته بندی پدیدار شناسانه [1] میدان با تببین ماتریس جامع شناخت میدان شهری[2] قابلیت کاربردسازی را داراست. نوع پژوهش مزبور تحلیلی – توسعه‌ای بوده که با تبیین نوع استفاده از محصول، کاربردی نیز محسوب می‌شود. با کاربرد این ماتریس تحت عنوان USCCM در تعداد 35 میدان شهری در چندین کشور اروپایی و با در نظر گرفتن تمامی جوانب فرمی و محتوایی آن، تمامی نمونه‌های موردی در ماتریس مزبور مورد شناخت واقع شده و در ساختار مشخصی دسته بندی شده‌اند. نتیجتاً با استفاده از این ماتریس می‌توان، بعنوان ابزار مقایسه در کیفیت میدان‌های شهری و رتبه بندی آنها نیز، مورد استفاده قرار داده و نهایتاً با الگو برداری از این دسته بندی، معیارهای ذکر شده را برای بررسی در امر ارزیابی و تحلیل میدان شهری نیز در پژوهش‌های آتی مورد واکاوی قرار داد.

Abstract
The categorization system is an approach, and at the same time, a generic process for generating groups of ideas, objects, or concepts that all recognize them, while at the same time differentiating them into an entirely perceived one. Urban squares, as important urban space, needs a comprehensive understanding of the category structure. The number of classification approaches, as represented by theorists, has a formal or content-oriented construction and rarely has both of these dimensions. Only the stated categories do not really have the comprehensiveness to have a full-fledged methodology, and virtually all the standards that can be extracted by reverse engineering, for field recognition, lead the audience to some degree of ambiguity and complexity. The purpose of this research is to explain the new type of view and also the criteria for the cognitive phenomenon of an urban square, which can provide a complete categorization, which in this research is called the phenomenological category of the field, which is characterized by an Urban Square Comprehensive Cognition Matrix the urban capability Applies to. The type of research is analytic - an extension that is also used to explain the type of product used. With the use of this USCCM matrix in 35 urban squares in several European countries and taking into account all aspects of its form and content, all case examples are identified in the matrix and are categorized in a specific structure. Consequently, using this matrix can be used as a comparison tool in the quality of urban fields and their ranking, and finally, by modeling this category, the criteria mentioned for the assessment of urban square analysis It was also discussed in future studies.

کلیدواژه‌ها


Conzen, M.R.G. (1960), “Alnwick, Northumberland: a study in town plan analysis”, Institute of British Geographers Publication 27, London, George Philip
Hadelich, Valentin. (2017), Quality by Design: The Venustas of urban squares, Objectifying cause and effect in the design and success of urban squares, University
of
Bauhaus
Press, Wiemar.

Jacobs, Jane. (1961), The Death and Life of Great American Cities. New York: Random House.
Lang, Jon. Marshal, Nancy. (2017), Urban Squares as Places, Links and Displays, Successes and Failures, Routledge, New York, USA
Wolfrum, Sophie. (2015), Squares, Urban Spaces in Europe, Birkhäuser Verlag GmbH, Basel, Switzerland
Newman, Oscar. (1972), Creating Defensible Space: crime prevention through urban design, New York: Macmillan, USA
Whitehead, Tony
(1992): Expressions of
masculinity in
a
Jamaican
sugar town:
implications
for family
 planning
 programs, in Whitehead T and Reid B(eds.):
 Gender Constructs and Social Issues. Chicago:
University
of
Illinois
Press

Carmona, M., Heath, T., Oc, T. and Tiesdell, S. (2003), Public place and urban space. Architectural press, Oxford, London
Leon, Krier. (1992), Architecture and Urban Design 1967-1992, Richard Economakis, editor, 
Academy Publications, London.
Whitye, H. William, (2001), The Social Life of Small Urban Spaces, Conservation Foundation, Washington DC. Published by Project for Public Spaces.
Marcus, Clare & Francis, Carolyn (1998), People Places, Design Guidelines for Urban Open Space: Second Edition. John Wiley and Sons, Inc. New York
Corbusier, Le. (2007) Towards a new architecture. Courier Corporation, Getty Publications, Edited, 2007
Isaacs, Robert (2000), The urban picturesque: an aesthetic experience of urban pedestrian places. JUrban Des 5(2):145–180