تأثیر رسانه‌های جمعی نوین بر شکست نخستین دولت اخوان‌المسلمین در مصر

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جامعه شناسی سیاسی، گروه جامعه شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 دانشیار جامعه شناسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
تحولات در حوزه ارتباطات و فناوری امروز اغلب جنبه‌های مختلف بشری در حوزه انسانی و اجتماعی و مفاهیم مرتبط با آن را دستخوش تغییر قرار داده است؛ یکی از آثار این دگرگونی بر حوزه قدرت دولت‌ها بوده است؛ اکنون این پرسش به میان آید که رسانه‌های جمعی چه تأثیری بر شکست نخستین دولت اخوان‌المسلمین در مصر داشتند؟ به نظر می‌رسد که عدم توجه و نادیده انگاشتن تغییرات جهانی در حوزه ارتباطات که از حالت تک‌سویه به چندسویه دگرگون شده است در شکست نخستین دولت اخوان‌المسلمین مؤثر و معنادار دارد بوده است؛ نتایج تحقیق نشان از آن دارد که رسانه‌های نوین‌جمعی به جمعیت بالای جوانان در این کشور کمک نموده تا در مقابل سیاست‌های نخستین دولت اخوان‌المسلمین و رهبران آن مقاومت نمایند؛ برهمین اساس مقاله بامبنا قراردادن مطالعه اسنادی با روش کتابخانه‌ای و با تحلیل و استفاده منابع موجود، علل شکست اخوان‌المسلمین را با توجه به اثرگذاری متغیر رسانه و شبکه‌های‌اجتماعی بررسی نموده است.

کلیدواژه‌ها


References
Abdel-Fattah Mady, (2013) "Egypt troubling transition to democracy," Center for Middle East ... World," Indiana Journal of Global Legal Studies, Vol. 20, Issue 1.
Abdalla, Rasha, (2014), “Egypt’s Media in the Midst of Revolution” Carnegie of Middle East Center, July2014_http://carnegie-mec.org_egypt-s-media-in-midst-of-revolution
Ashok swain (2001), social networks and social movements using northern tools to evaluate southern protests.department of peace and conflict research. uppsala university.
Ebrahaminia, Hossein (2017), Tunisia and Egypt in turbulence, Tehran, Aser Danesh Mad Publishing [In Persian].
Ebrahamnia, Hossein, Oruji, Monireh (2016), "Virtual Social Networks in the Age of Globalization", Tehran, Proceedings of the International Conference on Islamic Identity and Globalization, Tehran, Institute of National Studies, University of Tarbiat Modarres University [In Persian].
Ebrahimnia, Hossein, Oruji, Monireh (2011), Virtual networks in the age of globalization; Recent developments in the Arab Middle East; Tehran; Articles on Islamic identity and globalization [In Persian].
Eltantawy, Nahed and Julie B. Wiest. (2011), “Social Media in the Egyptian Revolution:
Reconsidering Resource Mobilization Theory”, High Point University International Journal of Communication 5. 8036/2011FEA1207.
Erle, Jakoband… (2012), “Political Culture in Egypt: The Political Values and Norms of the Voters”, the Danish-Egyptian Dialogue Institute; Al-Ahram Center for Political & Strategical Studies.
Filiu, Jaen-Pierre (2011), “The Arab Revolution”, London: Hurst Company.
Gasiorowski, M. (2013), “The Government and Politics Middle East and North Africa”, London: Westview Press.
Hanke, steve (2013), "morsi's financial legacy: black market and a shameful economic record". Financial post. july 9.
Kenn, David (2013). "insider accounts are shedding newlight on the 18 days that brough down a pharaoh”. Foreign policy. January 24, 2013.
Philo, Pierre (Jean) (2015), Arab Revolution, translation: Hossein Ebrahimnia and Monireh Oruji, Tehran, Ganjineh Naroon Publishing [In Persian].
Salanova, Regina. (2012), “Social media and political change: The case of the 2011 revolutionsin Tunisia and Egypt”, Barcelona: Institute Catala International Per la Pau.
Steinvort, Danial (2012), "God have mercy upon us: Egypts choice between Islamism and the old-guard”. Spiegel.de. june,12,2012.
Storck, Madeline. (2011), The Role of Social Media in Political Mobilisation: a Case Study of the January2011Egyptian Uprising, at the University of St Andrews, Scotland, Available at: www.culturaldiplomacy.org/.
Varol, ozano, (2012),"the democratic coup d’etat". Harvard International low journal.vol,53. number2.
 
https://www.cia.gov/library