تبیین شاخص‌های سرمایه اجتماعی در راستای ارتقاء نشاط اجتماعی و سلامت روان شهروندان (مطالعه موردی: شهر همدان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه آزاد اسلامی واحد ملایر، ملایر، ایران

2 استادتمام گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

3 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد ملایر، دانشگاه آزاد اسلامی، ملایر، ایران

چکیده

چکیده
در دوران جدید توسعه، جامعة مدرن به خصوص شهرها تحولاتی در ساختارهای اجتمـاعی و روابـط و مناسبات جمعی به وجود آورده که تمامی شئونات زندگی فردی و اجتماعی را متـأثر سـاخته اسـت. سرمایه اجتماعی با فراهم نمودن حمایت‌های عاطفی و روانی نقش مؤثری در ارتقای نشاط اجتماعی و سلامت روان شهروندان دارد، شهر همدان نیز از این قائده مستثنی نمی‌باشد. هدف تحقیق حاضر تبیین شاخص‌های سرمایه اجتماعی در محله‌های شهر همدان در راستای ارتقاء نشاط اجتماعی و سلامت روان شهروندان می‌باشد. روش تحقیق حاضر توصیفی و تبیینی و با شیوه همبستگی است. نمونه‌ای مشتمل بر 384 نفر ساکنین شهر همدان از جامعه آماری 525794 نفری با استفاده از فرمول کوکران به نسبت جمعیت محله‌های شهر همدان و به روش تصادفی ساده انتخاب گردید و اطلاعات لازم توسط پرسشنامه‌های سرمایه‌های اجتماعی، نشاط و سلامت روان که میزان پایایی آن‌ها به ترتیب 849/0، 960/0 و 967/0 بود، نتایج گویای آن است که به نظر می‌رسد بین میزان سرمایه اجتماعی و سطح تحصیلات افراد، سطح اقتصادی (درآمد) و سلامت روان، نشاط و سرزندگی در افراد محله رابطه وجود داشته باشد.

کلیدواژه‌ها


 
Bartolini,S; Bilancini,E & Sarracino,F. (2009). Social Capital Predicts Happiness: World- Wide Evidence from Time Series, http://www.iariw.org
Bijani, Ali; Rahmani, Maryam; Karami, Bakhtiar and Goshtasb, Maryam (2013); Measurement and ranking of social capital in the neighborhoods of Gachsaran city,Geographical Quarterly of Zagros Outlook, Vol. 5, No. 16, pp. 23-40. [In Persian] 
Coleman, J. (1988) Social Capital in the Creation of Human Capital American Journal of Sociology 94 Supplement S95-S120. University of Chicago.
Fakouhi, Naser (2006), Urban Anthropology, Tehran: Nei publication. [In Persian] 
Ghamari, Mohammad (2013), The Relationship between Social Capital and Internal Motivation and Academic Achievement of High School Students in Karaj, Education and Evaluation (Education), Volume 6, Issue 22, Pages 45-58. [In Persian] 
Grossi, Saeedeh and Shima Shabestari (2011); The study of the relationship between social capital and mental health among female headed households in Kerman, Journal of Social Studies in Iran, Volume 5, Issue 1, pp. 1-16. [In Persian] 
Halpern, D. (1999), Social capital: the new golden goose. Faculty of Social and Political Sciences, Cambridge University. Unpublished review.
Hezar Jeribi, Jafar and Astin feshan, Parvaneh (2009); Investigating the Factors Affecting Social Seduction (Emphasis on Tehran Province), Applied Sociology, Volume 20, Issue 1, Pages 139-146. [In Persian] 
Hezar Jeribi, Jafar and Mardoukh Rouhani, Ehsan (2012); Investigating the Relationship between Social Welfare and Social Capital in Sanandaj, Applied Sociology, Vol. 23, No. 1, Pages 34-50. [In Persian] 
Kawachi, I. Kennedy, B. Lochner, K. Prothrow-Stith, D. (1997), Social Capital, Income Inequality, and Mortality American Journal of Public Health 87 (9),pp.1491-1498.
Maleki, Amir; Rastegar Nasab, Farhad; Abdol Maleki, Jafar; Khalafkhani, Mahdi (2011); Urban Life, Fear of Victimization and Reduction of Social Capital in Tehran Metropolis, A Survey on Social Issues in Iran (Social Sciences Letter),Volume 2, Issue 6-5, pp. 99-119. [In Persian] 
Mohammadi, Hossein; Taali Moghadam, Azadeh and Morteza Bastam (2011), Estimation of social capital in different regions of Mashhad and providing solutions to improve it in line with the duties of the municipality; Quarterly Journal of Urban Management, Vol. 9, Issue 2, 237-258. [In Persian] 
Mohseni Tabrizi, Alireza and Maryam AghaMohseni (2010); Investigating the Role of Social Capital in Urban Development, Case Study: Mahallat City, Urban Management Quarterly, No. 26, pp. 147-162. [In Persian] 
Mousavi Khameneh, Marzieh and Hasan Poorrudorudgar, Zainab (2012); Comparative Analysis of Social Capital in Favorable Neighborhoods in Tehran, Social Issues in Iran(Kharazmi University), Volume 3, Issue 2, Pages 203-228. [In Persian] 
Putnam, R (1995), Bowling Alone: America's Declining Social Capital Journal of Democracy 6(1)pp. 65-78.
Putnam, R.D. (2000), Bowling Alone: the collapse and revival of American community, New York, Simon and Schuster Paperbacks.
Putnam, Robert & Kristin Goss(2002), The Evolution of Social Capital in Contemporary Society, Oxford University Press.
Rabbani, Rasoul and Safdar Habibi (2011), An Analysis on the Role of Urban Spaces in Creating Social Capital (Case Study of Shahrekord City), Urban Sociological Studies (Urban Studies), Volume 1, Issue 1, pp. 1-18. [In Persian] 
Saegert, Susan and Gary Winkel. (2004)., Crime, social capital, and community,
Salehi Amiri; Seyed Reza and Ismail Kavoosi (2008), Social Capital, First Edition, Tehran: Expediency Discovery, Strategic Research Institute. [In Persian] 
Share Pour, Mahmoud (2010), Urban Sociology, Tehran: Semat publication. [In Persian] 
Shoja, Mohsen; Nabavi, Seyyed Hamid, Kasani; Aziz and Bagheri Yazdi, Seyyed Abbas (2011), Factor Analysis of Social Capital and its Relationship with Mental Health of the Elderly men of Tehran's 9th District, Journal of Khorasan University of Medical Sciences, Numbers of Biostatistics And Epidemiology,Volume 3, pp 81-91. [In Persian] 
Snook, J, S. (2002). The Effect of Technology on Social Interaction in Local Community Organizations. Thesis submitted for the degree Of Master of Science at Virginia Polytechnic Institute and State University.
Soltani, Tahereh and Mojdeh Jamali (2007). Investigating the Relationship between Social Capital and Mental Health. Collection summary articles of Social and Development Capital Conference in Iran, Presidential Education Management and Research Organization, Tehran, Iran. [In Persian] 
Tajbakhsh, GholamReza (2013); Investigating the amount of social capital among the marginalized inhabitants of IlamCity, Studies of urban sociology, Volume 3, Issue 9, Pages 97-124. [In Persian] 
Tavasoli, Gholam Abbas and Marzieh Mousavi (2005); The concept of capital in classical and new ideas with emphasis onsocial capital theories, Social Sciences Letters, vol. 11, No. 26, pp. 1-32. [In Persian] 
Woolcock, M. (2001), The place of social capital in Understanding Social and Economic Outcomes. ISUMA Canadian Journal of Policy Research 2 (1),pp.11-17.
ZandeRazavi, Siamak; Ziaee, Keyvan and Rahmani, Maryam (2009), Capacities of Social Capital for the Establishment of Neighborhood Communities in the "Child Friendly" City of Bam, Social