بررسی و تحلیل جایگاه سواد رسانه‌ای در مدیریت و برنامه‌ریزی گردشگری (مطالعه موردی استان مازندران)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسنده

استادیار گروه مدیریت، واحد قائم‌شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائم‌شهر، ایران

چکیده

چکیده
بدون شک گردشگری یکی از پدیده‌های هم‌سنخ عصر ارتباطات و اطلاعات به شمار می‌رود. در این عصر برای مدیریت و برنامه­ریزی گردشگری ابزارها و راهکارهای مؤثری وجود دارد که از جمله مهم‌ترین آن‌ها استفاده از رسانه‌ها است. رسانه­های دیداری و نوشتاری منابع عمده آفرینش و پویایی فرهنگ‌ها به شمار می‌روند و به دلیل کارکرد و نقش‌های فعالی که در دنیای امروز دارند­، بر بسیاری از جنبه­های گوناگون زندگی سایه افکنده و اثرات غیرقابل تردیدی بر جای گذارده‌اند تا جایی که دانشمندانی نظیر مک لوهان­، دیوید رایزمن و تونیس­، تحولات تاریخی و دوره­های متعاقب آن را به واسطه ظهور وسایل ارتباط جمعی و فن‌آوری وابسته آن دانسته و نقش آن‌ها را در ابعاد مختلف زندگی اجتماعی ستوده­اند. البته لازمه آنلاین بودن در فضای رسانه‌ای داشتن امکانات سخت‌افزاری و مهم­تر از آن متغیری به نام سواد رسانه‌ای است در غیر این صورت برچسب آفلاین‌ها نمی‌تواند دستاوردی به ارمغان آورد. به طور کلی هدف این مقاله بررسی و تحلیل جایگاه سواد رسانه­ای در مدیریت و برنامه­ریزی گردشگری با تأکید بر استان مازندران است. سؤال اصلی مقاله این است که آیا در عصر اطلاعات و ارتباطات سواد رسانه­ای جایگاهی در مدیریت و برنامه­ریزی گردشگری استان مازندران دارد؟ فرضیه مقاله این است که بین سواد رسانه‌ای و مدیریت و برنامه­ریزی گردشگری در استان مازندران رابطه وجود دارد. روش این مقاله پیمایشی – توصیفی است. جمع‌آوری اطلاعات مورد نیاز برای ادبیات نظری سواد رسانه­ای بـا اسـتفاده از روش اسنادی و برای بخش میدانی از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه‌ی آماری این مقاله فعالین گردشگری استان مازندران هستند. حجم نمونه بر اساس فرمول کوکران 365 نفر از فعالین گردشگری استان مازندران تعیین شد و پاسخگویان به طریق نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که سواد رسانه‌ای در مدیریت و برنامه­ریزی گردشگری استان مازندران تنها در حد انتشار عکس‌ها و تصاویر جاذبه‌های گردشگری و ارائه برخی خدمات گردشگری نقش دارد.

کلیدواژه‌ها


Reffrences
Behdar Vand, Mohammad Mehdi (2004). Media, Islamic system, shortcomings and twenty, Journal of Andrew's porch, N 39.
Eshrat Zamani, BiBi & Ahmad Reza Nazr Esfahani (1989),Physical and cultural characteristics of Primary term of the educational spaces of the four advanced countries of the world from the viewpoint of students and their parents. Journal of Educational Innovations, 8,53,pp 22-64.
Ezkamp, Stoart (1991). Applied Social Psychology, Translation by Farhad Maher, Tehran, Astan Quds Razavi Publishing House.
Hashemi, Ebrahim & Seyed Mohammad Nopasand (2017). The role of marketing in the development of tourism museums of sacred defense, Pars Manager Marketing Journal, N 6.
Kazno, Zhan (1994). Sociology of Mass Media, translation by Bagher Sarokhani & Manochehr Mohseni, fourth edition, Tehran, Tehran: Information.
Karimi Fard, Aliar(2006). social Sciences: Educational Media, today nessesary, Journal of Correction and Rehabilitation, N 51.
Mohammadi, Mostafa (2016). The Attitude of Destination Tourism Suppliers to the Role of Social Media in Marketing of Tourism Destination in Ramsar, Journal of Planning and Tourism Development, N 19.
Macluhan, M.1964, Understanding Media, London: Routege and kegan paul.
Nasiri, Bhare & seyed Vahid Aghilli (2012), Study of Media Literacy Education in Canada and Japan, Journal of educational innovation, N 41.
Piraee, Khosro & Shahriar Shafiee (2001), Measuring poverty with emphasis on urban households of Mazandaran province during the years 1369-1375, journal of economic research (sustainable growth and development), N 1.
Poor Taheri, Mehdi & Zeinab FazAli & AbdolReza Rokodin Eftekhari (2017). Spatial Analysis of Rural Housing Pattern (Case Study: Villages of Mazandaran Province), Journal of Planning and space testing, vol 21, N 1.
Rahimi, Reza & Mohammad Soltani Far & Fatemeh Aziz Abadi Farahani & Afsaneh Zamani Moghadam & Bahare Nasiri (2016). Comparison of the views of elites and executives on the requirements of media literacy training (With a cultural approach) To elementary students, Journal of cultural Salavatian, Siavash & Seyed Bashir Hosseini & Sina Motazedi (2016), Designing a Media Literacy Model for Teens, Journal of Educational planning studies, N 10.
management, N 33, 34.
Sarokhani, Bagher (1997). Sociology of Communications, Tehran: information publishing House.
Sarokhani, Bagher & Davood Safaei (1384). Violence in the Iranian press and its impact on audiences, Specialty Journal of Sociology, first year, N 3.
Saari, Sahba (1997). Travel and Tourism: Mazandaran Province, Journal of the Chamber of Commerce, N 350.
Sheikholozma, Ali (2014). The role of the urban network in the development of regions: case study: Mazandaran province, Quarterly Urban Planning Studies, N 8.
Sajadian, Nahid & Fatemeh Piri (2017), Investigating the Effective Space Factors in the Demand of Urban Tourist Attractions (case study: Ilam city), Journal of Territory Geographic, N 53.
Shahami Poor, Masoud (2002). The Impact of Social Responsibility of the Media, Journal of the General Month book, N 58, 59.
Soltani Far, Mohammad (2009). Analysis of the Internet literacy status of third year high school students in Tehran 2006-2007 Compared to coaches and their parents, Journal of Educational Innovation, N 27.
Tajzade Namin, Abolfazl (2004). An Attitude to the Place of Culture and Ethical Criteria in Tourism, Journal of Tourism Management Studies, N 5.
Takoniumi, Shiba (1999). An Analysis of the Critical Approach in Media Literacy of Comparative Studies between Japan and Canada, translate of Zohre Bidafti, Journal of Media, N 2, pp 79-84.
Tolloei, Ali, media literacy: Analytic on Learning and Measurement manner, Tehran: Ministry of Culture and Islamic Guidance, Vice-President of Press and Information, Office of Media Studies and Planning.
Zolphi Varzghani, Reza & Parvaneh Zivar (2017). Investigating the role of eco tourism in west of Mazandaran province in sustainable tourism development, journal of modern geosciences research, Architecture and Urbanism, First Year, N 8.
Internet refrence
Science Direct
ResearchGate
Maphill
https://mazandaran.mporg.ir Mazandaran Plan and Budget Organization.