مکان‌یابی بهینه و کارای احداث کارخانه کنسانتره دام و طیور در شهرستان میامی هم‌راستا با متغیرهای جغرافیای صنعتی-اقتصادی و آمایش استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 استادیار، دانشکده مدیریت و صنایع، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 دانشیار، دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

چکیده
بر طبق اصول سند چشم‌انداز توسعه ایران و آمایش سرزمینی، زمینه‌سازی به منظور تحول در اقتصاد روستاها و شهرهای کم جمعیت و بازگردان رونق به اقتصاد آن‌ها امری اجتناب‌ناپذیر است که باید هر چه زودتر محقق گردد. به منظور ماندگاری جمعیت در نواحی روستایی و شهرهای کوچک و کاهش مهاجرت به کلان‌شهرها، سرمایه‌گذاری در طرح‌های اشتغال‌زا در چارچوب مقتضیات و مزیت‌های محلی این حوزه‌ها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. یکی از این طرح‌های اشتغال‌زا احداث کارخانه‌های تقاضامحور است. با توجه به تأثیرات اقتصادی، اجتماعی، زیست‌ محیطی و... کارخانه‌ها، انتخاب محل احداث کارخانه امری مهم و استراتژیک تلقی می‌گردد. این پژوهش درصدد مکان‌یابی احداث کارخانه کنسانتره خوراک دام و طیور در شهرستان میامی است. در این راستا و برای یافتن مکان بهینه، با استفاده از اطلاعات جغرافیایی بخش‌های مختلف شهرستان میامی، نظیر اطلاعات توپوگرافی، امکانات زیر بنایی، منابع طبیعی و آثار زیست‌محیطی، شاخص‌های مختلفی چون میزان تولیدات کشاورزی مرتبط با مواد اولیه کارخانه، جمعیت دام، مجموع فاصله از نزدیک‌ترین شهرستان‌های استان‌های مجاور و جمعیت انسان‌ها در نظر گرفته شده است. برای یافتن مکان بهینه از روش مکان‌یابی 1- میانه بر روی گراف درخت و برای سنجش بهره‌وری از روش تحلیل پوششی داده‌ها با ضرایب مقید بر مبنای مدل‌های برنامه‌ریزی ریاضی استفاده شده است. نتیجه به دست آمده نشان داد که مکان بهینه جهت احداث کارخانه کنسانتره خوراک دام و طیور در شهرستان میامی، بخش میامی است.

کلیدواژه‌ها


References
Agahi, H. & fares abdi(2009), Location and Capacity of Third Sugar Factory of Kermanshah Province, Journal of Agricultural Economics and Development, No. 68
Bernardson, T, 2000, Geographic information system, an introduction, 2thed, John wiley &Sons, Newyork.
Borna, Reza (2017), Locating Industry Using AHP in the Tejid Environment Case Study: Khuzestan Province, Geographic Information Quarterly, No. 103
Borna, Reza, “Industrial Location Using AHP in Teag Environment (Case Study: Khuzestan Province)”,
Drezner, Z. And Hamacher, H. W., editors. (2002). Facility Location: Applications and Theory, Springer.
Ezati, Ezatollah, Maiti, Javad, mortazai, Sheyda, “Analysis and planning of a comprehensive tourism plan emphasizing ecotourism and urban landscape with a strategic and security model in Astara”, Quarterly New Attitudes in Human Geography, Tenth year, the first issue, the winter of 2017. (In persian)
Ferna´ndez, R, 2009, “Descriptive Model and Evaluation System to Locate Sustainable Industrial Areas”, Journal of Cleaner Production, 17, pp. 87–100.
Forghani, Ali & Nima Yazdanzin & Ali Reza Akhondi (2007), Providing a framework for locating industrial centers at the national level with a case study, Knowledge Management Quarterly, No. 77
Ghoyouri, Zakieh Sadat and Seyed Mohammad Seyyed Hosseini and Nasim Yousefan (2013), Development of methodology for prioritizing the construction of industrial buildings in suitable industrial towns in Iran; Case study of textile industry, Quarterly Journal of Humanities Research, Vol. 5, No. 29
HajShamsai, Ali, Noushin Fard, Fatemeh, BabalHaji, Fahimeh, “Indicators and Spatial and Geographic Factors in the Performance of Iran's Science and Technology Parks”, Quarterly New Attitudes in Human Geography, Eighth Edition No. 3, Summer 2016. (In persian)
Journal of Geographical Information Database, Volume 26, Number 103, Autumn 2017, pp. 161-175. (in persian)
Keykhosrovi, Qassim, Lashkari, Hasan, Bahaghi, Mojtaba, Nahaldani, Mehdi “Factory location with AHP method and fuzzy logic model in Sabzevar city”, Quarterly New Attitudes in Human Geography Eighth, No. 4, autumn 2016. (In Persian)
Khourani, Asadollah, Rezaei, Mohammad Reza, Zahedi, Ammar, “Determine the location suitable for the passenger terminal of Bandar Abbas using ANP methods and pair comparison in the GIS environment”, Quarterly New Attitudes in Human Geography, Eighth Edition No. 2 Spring 2016. (In Persian)
Latifi, Gholam Reza (2009), A Brief Glance at Some Spatial Theories in Regional Planning, Quarterly Journal of the Social Sciences Month, No. 20
Mirhasani, S. A, (2008). Data Envelopment Analysis, [In Persian],Tehran:Amir Kabir University, (doi:300/15195).
Mirzai, Mojgan and Abdolrasoul Salman Mahini and Seyyed Hamed Mir Karimi (2016), Location of proposed sites of composting plant using Rapid Impact Assessment Matrix (RIAM) method (Case study: Golpayegan Compost Plant), Geographic Quarterly Journal, No. 120
Nematollahi Safaeian, Sahar (2009), Regional Planning and Development, Quarterly Journal of the Social Sciences Month, No. 20.
Nick Nam, Omid Ali (2006), Formulation of Appropriate Decision Making Method for Optimum Locating the Establishment of Insurance Branches Using the Fuzzy Logic-Based Approach, Quarterly Journal of Insurance Research, No. 83
Ruiz, M.C, 2007, “The Development of a New Methodology Based on GIS and Fuzzy Logic to Locate Sustainable Industrial Areas”, Paper presented at the Geographic Information Science.
Ruiz, M.C., Romero, E., Perez, M.A. and Fernandez, J, 2011, “Development and Aplication of a Multi- Criteria Spatial Decision Support System Planning Sustainable Industrial area in Northern Spain”, Automation in Construction.
Soltani, Ali & Tayebe Talebi (2013), Investigation of the Judicial Distribution System and Analysis of the Location of Shiraz Interurban Bus Terminals Using Network Analysis (ANP), Quarterly Journal of Urban and Regional Studies and Research, Year Fifth - No. 18
Thompson, R. G, Singleton, F. D., Thrall, Jr., R. M. and. Smith, B. A. (1986). Comparative Site Evaluations for Locating a High-Energy Physics Lab in Texas.
Turk bayat, Amir & Alireza Selukdar and Tara Nikanam Modbar (2012), Effective factors in determining the location of dairy factories, Business Management Quarterly, No. 14
Weber, A, Uberden standortder Industrien. (1909). Teih Reine Theorir des standortes Tubingen.