تحلیل اثرات امنیت اجتماعی در کیفیت زندگی خانوارهای روستایی شهرستان خرمدره

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
امنیت یکی از مهمترین شاخص‌های توسعه اجتماعی است که فقدان آن از یک سو موجبات هدر رفت منابع اقتصادی و محیطی روستائیان شده و از سوی دیگر در تنزل کیفیت زندگی روستایی مؤثر است. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات امنیت اجتماعی بر کیفیت زندگی خانوارهای روستایی در ناحیه روستایی شهرستان خرمدره از استان زنجان انجام شده است. روش تحقیق توصیفی - تحلیلی است. جامعه آماری 1241 خانوار روستایی است و از این تعداد 294 خانوار از چهار روستای رحمت آباد، الوند، باغ دره و سوکهریز (از 15 روستا) شهرستان خرمدره به صورت نمونه گیری تصادفی، مورد بررسی قرار گرفته است. جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه و میدانی از طریق تهیه پرسشنامه و برای تحلیل از تکنیک‌های T تک نمونه‌ای، مدل موریس و مدل معادلات ساختاری اموس استفاده شده است. نتایج پژوهش نشان می‌دهد، نخست، کیفیت زندگی و امنیت اجتماعی در محدوده روستاهای مورد بررسی در سطح نیمه مطلوب قرار دارد. سپس روستاهایی که از امنیت اجتماعی بالاتری برخوردارند از کیفیت زندگی بالاتری نیز برخوردارند. همچنین بررسی و برآورد مقادیر رگرسیون و معناداری ابعاد و شاخص‌های تحقیق بر مؤلفه‌های کیفیت زندگی نشان می‌دهد، از بین سه مؤلفه جرم و جنایت، امنیت عمومی و اعتماد اجتماعی، هر سه بعد بر روی کیفیت زندگی تأثیر مستقیم و اثرگذار دارد. در نهایت، ضعف در توجه به امنیت اجتماعی، سبب آسیب‌های عمده اقتصادی و اجتماعی روستایی شده و نیازمند بازنگری در سیاست گذاری‌ها و توجه به مسائل اجتماعی در نواحی روستایی است.

کلیدواژه‌ها


 
References
Ahmadi,yagob& Esmaeili, ata, 2010, Measurement of women's sense of security based on multidimensional and interdisciplinary factors in Mashhad, Journal of Applied Sociology, Year 21, Number 2, Pages 169-190.
Ahmadi, Manijeh, Cheraghi, Mehdi, Vale'i, Mohammad 2014, Analysis of Factors Affecting Social Security in Rural Areas with Emphasis on Social Capital, Case Study of Ghammat Abad Municipality, Miandoab City, Quarterly Journal of Housing and Environment, No. 147.
Brach,Hans Guter,2006, What kind of security? Four pillars of human security free university of berlin.
Eftekhari, Asghar, 2012, The Basics and Social Security Issues, Iranian Approach, Printing 1, Publisher of the Institute of Humanities and Cultural Studies
Eslamiyan, Ayoub, Takafoli, Marzieh, Mousavi, Mirtaher, Arshi, Malihe, 2018, systematic review of the articles of the 2nd National Conference on Social Hazards in Iran, Journal of Social Welfare Quarterly, Year 18, No. 68.
Hajarin, Ahmad, Ghanbari, Yousef, 2013, Identification and Analysis of Socially Affective Components in Rural Youth Rural Areas of Addiction in Rural Areas of Isfahan, Journal of Drug Addiction Research, Vol. 27, Autumn 2013, p. 67-79.
Heidari, Fatemeh, 2016, Geographical analysis of the distribution and distribution of crimes during the seasons of the rural area of Nimrooz city, Master's thesis, Zabul University, Department of Geography, Supervisor, Hamid Heydari Maker, Advisor, Morteza Tavakoli.
Hosseinzadeh, Ali Hossein, Moalizeldeh, Elaheh and Ahmadpour Tahereh, 2014 Evaluation of the relationship between the sense of security of the socio-economic base and the quality of life of individuals, case study, Ahwaz urban community, Quarterly journal of social development, Volume 9, Pages 111-134.
Darban Astaneh, Alireza, Asgari, Heshmatollah, Ghorbani, Fatemeh, 2013, Spatial Analysis and Zoning of the Sense of Security of the Leaders of Shirvan and Chardavol, Journal of Geographic Space, Quarterly Journal of Guilan University, Vol. 3, No. 9
Juliano J. Assun¸c˜ao & Fl´avia Chein. Social Security and Rural Poverty in Brazil* article (PDF Available) · December 2009 with 62, Reads.DOI:10.12660/bre.v29n22009.3442
Pukeliene, Violeta, Viktorija Starkauskiene, 2009, Quality of Life: Factors Determining its Measurement Complexity, Inzinerine Ekonomika-Engineering Economics,, pp147-156
Rezvani, Mohammad Reza, Zare, Zohreh Farhadi Samet and Masoud Niksirat, 2011, Geography of crime in rural areas with an emphasis on livestock theft in the Chadali district of Ghorveh city, Journal of Legal Research, Volume 6, Issue 1, Pages 38-62.
Rezvani, Mohammad Reza, Kuchiki, Mohammad, 2017, Analysis of social insurance of farmers, villagers and nomads on social security and belonging to rural society, Case study: Villages of Badreh-Ilam province, Quarterly journal of human geography, Volume 49, Issue 2, Pages 445-463.
smriti chend.2009). Social Security: Concept, Objective and Other Details<="">.
Shaterian, Mohsen, Kiani Salmi, Sedigheh, Shafiei, Samira, 2016, Measurement of Factors Affecting Safety in Rural Areas, A Case Study of Natanz, Journal of Spatial Planning, Year 6, Successive 22, No. 3. Page 1-16.
Sharbati, Ali Akbar, 2018, Investigating the Factors Affecting the Social Security of Women (Case Study: Border City of Marwah-e-Tappeh Golestan), Journal of Frontier Science and Technology, Year 9, Issue 2, Pages 31-54.
karhgar, Bahman, Server, Rahim, 2013, City, Marginal and Social Security, Second Edition, Geographic Organization and Armed Forces Publications.
Mohammadi, Jamal, Ali Zadeh, Jaber, Rahimi, Hamzeh and Ali Afshari Poor, 2016, The Effect of Satisfaction Level on Quality of Life on Social Security, Case Study of Aslandoz City, Journal of Strategic Research on Security and Social Order, p. 21-34
Molody, Jamshid, 2009, Measurement of Urban Quality in New Towns, Hashtgerd New Town, Master's Thesis, Tarbiat Moallem University, Geography Department, Guidance, Mojtaba Rafieian, Consultant, Mehdi Pourtaheri.
Mahdizadeh, Javad 2006; Strategic Planning for Urban Development (Recent World Experience and its Status in Iran), Department of Architecture and Urban Planning, Ministry of Housing and Urban Planning, Tehran.
Ventegots, M., Jovvj. N., (2005), Quality of life Theory: An Integrative Theory of the Global
Quality of life Concept, The scientific World Journal,:1030-1040.
Yari, Hamed, Hezar Jarribi, Jafar, 2013, Investigating the Relationship between Safety and Social Confidence among Citizens, A Case Study of the Residents of Kermanshah City, Journal of Strategic Research on Security and Social Order, Vol. 1, No. 4, 39-58.