بررسی عوامل مؤثر در رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری ومنطقه ای، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سمنان

2 کارشناسی ارشد مدیریت گرایش منابع انسانی، اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان

چکیده

چکیده
آمایش سرزمین همواره یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های برنامه‌ریزان کشور بوده است، اما این برنامه‌ها نتوانسته در چارچوب برنامه‌های میان‌مدت توسعه کشور عملیاتی شود. پیامد مشخص این روند توزیع نامتعادل منابع و فرصت‌های توسعه در پهنه سرزمین و تشدید نابرابری‌های فضایی از طریق جذب منابع و تمرکزسرمایه‌گذاری‌ها درقطب‌های رشد موجود بوده است. لذا ضروری است جهت اجرایی کردن مطالعات آمایش ملی، ویژگی هاوماموریت های آمایش ملی درسطح استانی نیز اجرایی شده و انتظارات برنامه‌ریزان در زمینه تلفیق دیدگاه‌های سرزمینی یا بخشی و ایجاد هماهنگی‌های بین‌بخشی، بین‌منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای را با استفاده از رویکرد آمایشی برآورده سازد. برای نیل به این مقصود عوامل موثردر رویکرد اجرایی برنامه ریزی آمایشی استان سمنان بعنوان مطالعه موردی در اجرای طرح‌های آمایشی مورد بررسی قرار گرفت تا سوالاتی که برای محقق مطرح شده پاسخ داده شود. در این مقاله با روش توصیفی – تحلیلی و استفاده از روش اسنادی و تکنیک دلفی جمع آوری داده‌ها وبا روش ماتریس تاثیرات متقاطع و نرم افزار میک مک تحلیل داده‌ها انجام شد و عوامل کلیدی و اثرگذار در رویکرد اجرای طرح آمایشی استان سمنان مشخص گردید که مهم‌ترین عوامل: مناطق کویری – قرار گیری استان در شعاع 120 کیلومتری تهران، شرایط سیاسی و امنیتی مناطق همجوار و وجود منطقه ویژه اقتصادی که ظرفیت بسیار بالایی جهت تبدیل شدن به عوامل کلیدی را دارا هستند نیز عواملی چون نقش مناطق کویری، وجایگاه استان درکریدور ارتباطی شرق به غرب کشور شناسایی شدند که با توجه به میزان تأثیر گذاری آنها بر اجرایی شدن برنامه ریزی آمایشی در استان سمنان، راهکارهای مناسب در جهت رفع موانع پیشنهاد گردید.

کلیدواژه‌ها


References
Azimi Bolurian; Ahmad (2010), The concept of land use in the development planning program "Origin and Experiences of Iran" Ghazal Printing House; First Printing. Tehran. [In Persian]
Budjet & Plan Organization (1997), Spatial Planning: The Concepts, Needs & Experiences, Regional Planning office, Tehran. [In Persian]
Department of Sociology (1966), The issue of increasing Tehran's population and positive points in social policy of the country (Design Study), Research Institute for Social Studies and Research, University of Tehran, Tehran[In Persian]
Development Report of Semnan Province (2014), Regional Statistics and Development, Organization for Management and Planning, Unpublished[In Persian]
Godet, M. (1991),“From anticipation to action”, UNESCO publishing, Paris
Grijzen. J. (2010), Outsourcing Planning,What do consultants do in regional spatial planning in the Netherlands, Amsterdam University, ISBN 978 90 5629 619 3 NUR 754
Gautam, N.C. and Raghavs wamy. V(2004), Land use/land cover and management in India, Hyderabad, BSP
Hooper, A. (2002), The Preparation of the Wales Spatial Plan. Town and country planning association, 71:133-137.
Justice and Environment, (2013), Public Participation in Spatial Planning Procedures, Comparative Study of Six EU Member States. www.justiceandenvironment.org
Latifi, Gh. (2009) A brief look at some of the theories place in regional planning. Book of the month. No. 20. Tehran.Iran: 145-146[In Persian]
Podgoricat (2008),Spatial Plan of Montenegro Until 2020, “Montenegroinženjering”, Podgorica, Ordering party:Ministry of Economic Development
Ramesht, Mohammad Hossein (1996), Application of geomorphology in national, regional and economic planning, Isfahan[In Persian]
Statistical Journal of Semnan Province (2014), Deputy Planning, Planning and Budget Organization of Semnan Province, Semnan[In Persian]
 Sarvar R, Khaliji M H )2014(, Pathology land use planning in Iran. the first national conference on new approaches to land use planning in Iran. Semnan University. Semnan[In Persian]
Sharifzadegan M.H and Razavi Dehkordi S.A (2010), evaluating the land use planning process in Iran and ways to improve it. environmental sciences Quarterly. Issue 4: 87-100[In Persian]
Salehi, Ismail and Pourasghar, Farzam (2009), "An Analysis of the Obstacles to Land Use in Iran, Strategic Quarterly, Eighth, No. 52, pp. 149-181. [In Persian]
Spatial Studies in Semnan Province (2015), Saman Consultant's Study Plan, Employer: Semnan Province Management and Planning Organization, Section 5, Approved[In Persian]
Setiran Consulting Engineers (1947), Studies of land use basic plan. Budjet & Plan Organization. Tehran.Iran: 14. [In Persian]
Salet.W,.Faludi,A (2000), Three Approaches to Strategic Planning. in The Revival of Strategic Spatial Planning:ed by: W.Salet and A.Faludi.Royal Netherlan A cademy of Arts and Science.Amsterdam. Netherland
Tofiq, Firouz (2005), "The Land of the World Experience and its Compliance with Iran," Center for Urban and Architectural Studies and Research. [In Persian]
Van Gestet, T. and Faludi. A. (2005), Towards a European Cohesion Assessment Network. Town Planning Review (TPR), 76 (1):81-92