بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 هیات علمی گروه جغرافیا، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

2 مربی گروه جغرافیا، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی دکترای جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران

4 مدیر برنامه، بودجه و پایش عملکرد، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

چکیده
ناهماهنگی توسعه مناطق و نابرابری­های نواحی و مناطق موجود و نیز شهرنشینی شتابان و تمرکز فعالیت­های اقتصادی و خدماتی در بعضی مناطق و استانهای کشور سبب جدایی کامل مناطق از یکدیگر شده است در این بین آمایش سرزمین با رویکرد توسعه متوازن و برابر فضایی یکی از راهبردهایی است که طی دهه اخیر در فضای سرزمینی مطرح شده است؛ در واقع توسعه متوازن و مدیریت مطلوب فضا و همچنین فعالیت­های انسان در فضا در یک چارچوب اصولی و پایدار به نام آمایش سرزمین تحقیق خواهد یافت بنابراین از آمایش سرزمین می­توان به عنوان سازماندهی مطلوب فضا در جهت نیل به اهداف و استراتژی­های توسعه ملی و متوازن نام برد. پژوهش حاضر به بررسی سطح توسعه استانها در چارچوب آمایش سرزمین در پهنه سرزمینی کشور پرداخته است که بدین منظور از روش تحلیلی و اسنادی و همچنین از نرم افزار تحلیل آماری Spss و تحلیل فضایی، مکانی GIS استفاده شده است. نتایج از تحلیل­های واقع بینانه حاکی از توسعه نامتوازن امکانات و خدمات شهری در سطح استانهای کشور می­باشد به گونه‌ای که برخی استانها نظیر یزد، سمنان و آذربایجان شرقی دارای بیشترین امکانات و خدمات زیربنایی و برخی دیگر از استانها نظیر لرستان، هرمزگان و سیستان دارای حداقل امکانات و زیرساخت‌ها می‌باشند که این امر متأثر از برخی عوامل نظیر عوامل طبیعی و نظام تخصیص و تصمیم گیری­ها در سطح کلان می­باشد.

کلیدواژه‌ها


References
Alarcon Rodrigo Pablo, Juan, Lozano Antun,Angelica (.2012),Logestics competitiveness in a megapolitan network of cities "A theatrical approach and some application in the central Region of Mexico,procedia-Social and Behavioral,735-750
Basirat, meysam(2012) The effects of globalization in metropolitan capital, PhD thesis, urban development, Tehran University[In persian]
Bouncken Richard B, Fredrich Viktor (2016) Learning in coopetition: Alliance orientation, network size, and firm types, Journal Of Business Research,1753-1758
Camagni, Roberto, [2002] On the concept of territorial competitiveness sound or misleading.Paper presented at the ERSA,Dortmund,august2002
Dadashpour, Hashem and others (2010). Regional Competitiveness as a New Approach to Regional Development. Managing Journal, No. 22, pp. 51-79[In Persian]
Elahi, parastu(2014) Programming of the central part of the historical city of Kerman with the approach to improving competitiveness, Master's thesis, Urban Planning, Tarbiat Modares University[In Persian]
Ghaderi, Mohammad Reza and Kasai, Mitra (2013) Features, Objectives and Strategies of the Country's Twenty Years Perspective Document, Isfahan: Alam Afarin[In Persian]
 Ghorchi, Morteza (2010) Metropolitan Competition in Transnational Areas Using Startegic Strategy, Urban Management Quarterly, Second Year, No. 3, pp. 156-174[In Persian]
Gudrun Haindlmaier,Verena Riedl,)2000 )Centre of regional Science, Vienna university of technology, Austria
Hu.Richard. (2016), Sustainability and competitiveness in Australian cities,University of Canberr
Haghpanah, Yaghoub (2018) Explaining the Effect of Institutional Components on Urban Land Management Pattern in Iran. New Attitudes in Human Geography Quarterly, No2[In Persian]
Islamic Consultative Research Center, (2015) The Situation of Iran in the Latest Global Competitiveness Report, Tehran, Number 15107, pp. 1-16, Ahmadian, Maryam[In Persian]
James simmie(2016)Competitive cities in the Global Economy, European planning studies,
Kargar Samani, Amir (, 2014). Urban Competitiveness Model Design Based on Good Urban Governance Indices in the Process of Globalization, Ph.D., Economic, Tarbiat Modarres University[In Persian]
Kargar Samani, Amir (2014) The Impact of Urban Competitiveness on National Competitiveness, Business Management Outlook, No. 20 (pp. 123-129)[In Persian]
Khajavi, Mohsen (2012), Explaining the Competitiveness Strategies of Tehran, Strategic Management Studies, No. 15 (pp. 37-56)[In Persian]
Lengyel Imre (2009) Bottom-up Regional Economic Development Competition, Competitiveness and clusters Regional competitiveness, JATEP press. Pp.13-38
Lucia Saez. Inaki Perianez (2015), Bench marking Urban competitiveness in Europe to attract investment. University of Spain
Malecki Edward J. (2002) Hard and Soft Networks for urban competitiveness, urban studies
Nazm far, Hossein, (2012) Economic Competitiveness of Iranian Cities, Journal of Urban Economics and Management, No. 5, pp. 23-38[In Persian]
Nedaie Tusi, Sahar, (2015) Regional Development Framework for Regional Competitiveness in Iran, Journal of Fine Arts, Mystery and Urban Development, No. 3 (pp. 5-50)[In persian]
Peter Hal (2015) The 21st Century City Future Translator Sadeghi, Ismail, Safai, Nahid, Publisher of Iranian Consulting Engineers Society, Second Edition Tehran
Rahmani, Mohammad, (2012). Cities, Features and Concepts, Tehran: Omid Enghelab[In persian]
Sahraie, Faramarz and others. (2016). Identifying the Strategies of Globalization in Urban Diplomacy (Case Study: Tehran Metropolis), Journal of Urban Economics and Management, No. 16, pp.87-105[In Persian]
Shaleen Singhal,Stanley Ms Greal,Jim Berry(2015), An evaluation model for city competitiveness: Application to U.K cities. University of U.K
Sharif Zadegan, Mohammad Hussein (2015). An Institutional Approach to Planning for Regional Development. Planning and Budgeting Scientific Papers, No. 4, pp. 184-155[In Persian]
Shokouti, Hossein, (2008). New Views in Urban Geography, Tehran: Samt [In persian]
Shourcheh, Mahmoud (2012). New Views in Urban Systems, Tehran: Parham [In persian]
Taylor.PJ (2012) Competition and cooperation between cities in Globalization). Research Bulletin Cheltenham, uk
Tehran Municipality, Statistics Center of Iran, Central Bank of Tehran, (2011and 2014), Statistical Yearbooks, Tehran [In persian]
Trok, Ivan (2004) Cities, Regions and Competitivness,,Regional Studies, Vol 38,pp1069-1083
Thornley. Andy (1999), urban planning and competitive advantage London, Sydney and Singapore – London school
UN HABITAT, (2015) Enhancing the competitiveness of cities, urban economy branch, Discussion paper 4, October
Yuhong.Cheng – Lijing Chen (2014), Deconstruction of urban competitiveness within city Network perspective, University of china
Zaker-Salehi, Ali (2011), A Survey on the Current Situation in Science and Technology in Iran, Journal of Planning and Planning, Shahid Beheshti, pp. 17-33[In Persian]