بررسی دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیای سیاسی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

چکیده

چکیده
با شکل­گیری تحولات سوریه، قدرت‌های منطقه­ای و فرا منطقه‌ای ذی‌نفع و تأثیرگذار بر اساس منافع و علایق خود جهت­گیری­های مختلفی را در رابطه با این کشور داشته­اند. یکی از این قدرت‌های فرا منطقه‌ای، روسیه است که به نقش‌آفرینی در تحولات سوریه پرداخته است. روسیه به علت داشتن منافع مختلف به‌ویژه امنیتی، نظامی، اقتصادی و سیاسی تلاش کرده است تا حد امکان با حمایت­های سیاسی و بعضاً نظامی از سقوط دولت بشار اسد و افتادن حاکمیت سوریه به دست معارضان تحت حمایت محور غربی- عربی جلوگیری کند. بنابراین، نقش‌آفرینی روسیه در سوریه عمدتاً باهدف رقابت ژئوپولیتیکی با ایالات‌متحده آمریکا؛ توازن قدرت منطقه‌ای با ایلات متحده امریکا؛ گسترش حوزه نفوذ و قلمرو ژئوپولیتیکی خود در منطقه غرب آسیا، حفظ سوریه به‌عنوان آخرین پایگاه خود در منطقه غرب آسیا، جلوگیری از به قدرت رسیدن گروه‌های افراطی و تروریستی در سوریه، حمایت همه‌جانبه از مردم و نظام فعلی سوریه و جلوگیری از سقوط نظام سوریه بوده است. از­ این­رو در پژوهش حاضر ابعاد مختلف نقش‌آفرینی و راهبردهای روسیه در قبال بحران سوریه با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی موردبررسی و ارزیابی قرارگرفته است تا مدلی قابل‌قبول از رفتار روسیه دراین‌باره ارائه شود. بر این اساس، هدف این پژوهش بررسی دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه است. سؤال پژوهش این است که دلایل نقش‌آفرینی روسیه در تحولات سوریه چگونه است؟ این تحقیق با روش توصیفی­– تحلیلی انجام‌شده و داده­های موردنیاز از طریق منابع کتابخانه­ای، اسنادی و الکترونیک گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها


References:
Adami, Ali and Mehri Akharddin (2013). "Russian foreign policy towards the Syrian crisis: roots, goals and consequences (2012-2011)", Quarterly Journal of Political Science, Year 9, shomareh 22.
Altiami Nia, Reza (2013). "Explain the role of regional powers in the syria region and future perspectives". Islamic Awakening Quarterly, Second Year. shomareh 4 Pp. 63-94.
Ashrafi, Akbar and Amir Saeid Babazadeh Jody (2016). "Russian and American and foreign policy towards ­­the Syrian crisis", International Relations Studies Quarterly, Eighth, shomareh 32.
Athari, Seyed Asadollah and Bahman Shoaib (2011). "Russia and the New Middle East, Strategies and Challenges" Journal of International Relations Volume 4, shomareh 17, Winter 2011, Page 33-64.
Azmi, Bishara(2015). “Russian Intervention in Syria: Geostrategy is Paramount”, Series: Research Paper, 2015 Arab Center for Research and Policy Studies. All Rights Reserved.
Bahman, Shoaib (2012). "Russia and the Arab Spring; Challenges and Consequences", Central Asian and Caucasus Quarterly, shomareh 77, pp. 26-56.
By Jeffrey D. Sachs (2016). America’s True Role in Syria" Published on Thursday, September 01, 2016 by Proiect Syndicate.
Deutsch, Carl, Cohen, Robert and Nay Joseph (1996). International Relations Theories, Translated by Vahid Bozorgi, Tehran: morvarid Publishing.
Duerti, James, Faltzgraph, Robert. (1997). Contradictory Theories in International Relations, Translation, by Alireza Tayeb, Tehran: Gomes Publishing.
Ebrahimi, Rahmat (2017), investigating the role of major actors in the Syrian unrest with emphasis on America, Master's thesis at the Faculty of Political Science of Islamic Azad University,­Central, Tehran­Branch.
Ekaterina Stepanova, (2016), Russia in the Middle East: Back to a “Grand -Strategy” or Enforcing Multilateralism? Focus | Middle East:­ a new “ Great Game ” politique étrangère 2:2016
Ezzati, Ezzatollah (2001). Geopolitics in the twenty-first century. Tehran: Publication of the samt.
Ghanbarlu, Abdolah (2009). "The Concept and Nature of Regional Power", Quarterly Journal of Strategic Studies, Vol. 12, shomareh 4, Winter 2009, pp. 38-66.
Ghasemian, Rouhollah (2013), "Investigation into the Origins, Participants and Consequences of Syrian, Developments in Syria," Kayhan Publishing House.
Ghiyasi, Bayat (2013), "Investigating the role of regional and supra-regional actors in the Syrian crisis", master's thesis at the University of Guilan, Faculty of Literature and Humanities, Department of Political Science (International Relations).
Hafez­nia, Mohammad Reza (2011). Geopolitical Principles and Practices, Mashhad: Papeli Publications.
Hedayati Shahidani, Mehdi and Vladimiroich Pinkraftov (2015). "Russian-American Behavioral Patterns in Managing Regional Crisis; A Case Study of the Syrian Crisis", Strategic Researches Quarterly, Third Year, shomareh 12.
Jafari Voldani, Seyyed Ali and Asgharnejad (2013). "The Role of Regional Power in the Syrian Crisis (2011-2014)", Middle East Studies, shomareh 75, Winter 2013, pp. 141-173.
Karami, Jahangir and Alireza Nouri (2012). Russia, and Arabic Studies A "System Challenge" in the Middle East, Central Asia and the Caucasus Quarterly, shomareh. 78, pp. 168-191 Summer.
Karimipur Yadollah (Kaveh) (2016). Geography First for Peace, Tehran: Entekhab publication.
Kiani, Davood and Zohreh Khanmohammadi (2013) "Examining the Causes of Russia's Presence in the Syrian Crisis," Strategy of the Twenty-Second Year, shomareh 60, pp. 88-114
Karim Khani, Ahd (2016). "Investigating the Role of America in the Syrian Crisis and its Impact on Security (Islamic Republic of Iran 2011-2015)", Quarterly Journal of Management and Defense Researches of the College and Defense Research Institute (DAFUS), Vol. 15, No. 81­, Summer of 2016, pp. 73-110.
Kolaei, Elaheh and Mohammad Soltaniynejad (2016). "The Causes and Motives of Russian Military O perations in Syria," Strategic Studies Quarterly, 19th issue, shomareh 3, Autumn of 2016, pp. 115-136.
LaCosta, Eve (2002). Factors and Thoughts in Geopolitics, Translation by Ali Frosty, Tehran: NashrAmen.
Massoudnia, Hossein and others (2012). "Turkey and the Syrian crisis from mediation to support the ­ opponents of the government," the political studies of the Islamic world.Number4.
Mirzai Gargliwi and Asadgar Kazemi and Ibrahim Mottaghi (2017). "The Consequences of the Islamic and Baha'i Awakening Identity in Southwest Asia; Case Study of Syria", Geopolitical Quarterly of the 13th issue, shomareh 1, Spring 2017, pp. 73-100.
Moradi, Asadollah and Amir Massoud Shahramnia (2016). "The Syrian crisis and the regional security of the Islamic Republic of Iran", Quarterly Journal of Strategic Policy Studies, Vol. 4, shomareh 15, Winter, Serial No. (45).
Mottaghi, Ibrahim (2011) "The role and strategy of the United States in the spread of civil Disobedience­ in Syria." Quarterly Journal of Policy Making, Second Year.
Mojtahed Zadeh, Pirouz, (2012). Philosophy and Geopolitical Function, Tehran: Publishing the Position.
Mojtahedzadeh, Pirooz (2010). "Geographical Political Geographical System", Tehran: Publicationofthesamt.
Moheb'ali, Qasem (2011). "The Roots of the Crisis", mehrnameh, Year 2, shomareh­ 18.
Mohibeniya, Jahanbakhsh and Mansour Salehi (2013). "The New Cold War in Relations betwe.
Nejat, Seyyed Ali and Asghar Jafari Volandani (2013). "The Study of the Position and Role of the Islamic Republic of Iran in the Syrian Crisis", Political Researches, 3rd, 8th Sept.
Niakuye, Seyyed Amir, Behmanesh, Hossein (2012). "Disasters in the Syrian Crisis: Goals and Approaches", Foreign Relations Quarterly, Fourth Edition, shomareh 4.
 Niakuy, Seyyed Amir (2012). Autopsy of Contemporary Revolutions in the Arab World, Tehran: mizan Publishing.
Qavam, Seyed Abdul Ali (2011). International Relations Theories and Procedures, Tehran: GomesPublishing.
Rajabi, Soheil (2012), Examining the Syria's Strategic Position in Regional and International Relations. 2-3.
Sadeghi, Seyyed Shams al-Din and Kamran Lotfi (2016). "The strategic position of Syria in Russian military-security equations", Central Asian Journal of Central Asia, shomareh. 93, Spring, 2016, pp. 99-122.
Sertif demir, Carmen Rijnoveanu, (2013), The impact of The SyrIa Crisis on The Global And Regional Political Dynamics, Suriye Krizinin Kuresel ve Bolgesel Politik Dinamikler Üzerine Etkisi, Türk Dünyası Đncelemeleri Dergisi / Journal of Turkish World Studies, XIII/1 (Yaz 2013), s.55-77.
Sheikholeslami, Mohammad Hassan and Meysam Baki (2013), "Analysis of the role and policies of the Russian Federation in relation to the Syrian crisis", Afagh Security Review / Sixth year­, shomareh 20, pp. 139-166.
Simbir, Reza and Ali-Yaghru Sotoudeh and Ali Esmaeili (2016). "Russia's Strategy in the Crisis of Syria (2011-2014)", Central Eurasian Studies, Volume 9, Issue 2, Autumn Vosmastan, 2016, pp. 311-326.
Sohrabi, Mohammad (2013), "Russian Foreign Policy in the Middle East", International Relations, Research, seventh year, shomareh. 25, pp. 114-144.
Tarahomi, Mehdi (2012), "The Concept Model of the Syrian Crisis, Analysis and Crisis Management", Sep 2012.
Tomasz Otłowski (2015), “Russian involvement in Syria as a geopolitical game-changer for the region and the world”, Pulaski Policy Papers Komentarz Międzynarodowy Pułaskiego,www.pulaski.pl.
Zargar, Afshin (2013), "Russia's Views on the Developments in Syria, 2011-2013", Central Asia and Caucasus Quarterly, shomareh­ 8.
Zoghi Barani, Kazem and others (2011), "Geopolitical Analysis of Syria: A Platform for the Formulation of, Iran's Foreign Policy in the Middle East", Defense Policy, 77.
Zohrani, Mostafa and Timur Faraji-Kola Sara (2016), "The Geopolitical Approach of the Russian Federation in the Syrian Crisis," Central Asian and Caucasus Quarterly, shomareh­ 94, Summer 2016, pp. 43-70.
Source:http://www.Nationsonline.org/oneworld/map/syria-map.htm.
http://iranbazgoo.persianblog.ir.
http://roozpedia.ir/wiki.
http://www.mashreghnews.ir/fa/news.