تحلیل بار ترافیکی و حجم سفر در جانمایی مراکز خدمات شهری (مطالعه موردی: بازار هفتگی شهر گرگان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا ی برنامه ریزی شهری، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 کارشناس ارشد مهندسی حمل و نقل، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

3 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه گلستان، گرگان، ایران

4 دانشجوی دکتری جغرافیای سیاسی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

5 کارشناس مهندسی سخت‌افزار و برنامه‌ریزی سیستم‌های مکانی، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
در دو دهه اخیر، توجه برنامه ریزان و مدیران شهری به آن دسته از الگوهای توسعه شهری جلب شده که قادرند با نزدیک ساختن کانون­های فعالیت به یکدیگر از حجم تقاضا برای سفر بکاهند. در همین راستا تحقیق حاضر با هدف تحلیل جانمایی مراکز عرضه و خدمات شهری (بازار هفتگی شهر گرگان) با تاکید بر تحلیل بار ترافیکی و حجم سفر به روش توصیفی – تحلیلی و پیمایشی انجام گرفته است. به منظور تجزیه و تحلیل داده­ها از مدل برآورد حجم سفر و میزان ترافیک شهری  مبتنی بر اعمال محدودیت ظرفیت به روش Davidson، آزمون Kendall’s tau در نرم افزار­ آماری SPSS و امکانات نرم افزار GIS بهره گرفته شده است. نتایج نشان می­دهد که معابر واقع در حد فاصل میدان مفتح تا محدوده بازار و میدان باهنر تا خیابان منتهی به بازار دارای بیشترین میزان تاخیر و ترافیک می­باشند. همچنین نتایج آزمون کندال تائو بیانگر رابطه­ای معنادار بین نوع استفاده از وسایل نقلیه مختلف در تعیین میزان سفر مراجعه کنندگان به بازار هفتگی است.

کلیدواژه‌ها


منابع
Aurand, A. (2010). Density, Housing Types and Mixed Land Use: Smart Tools for Affordable Housing? Urban Studies, 47(5), P1015–1036.
Boarnet, M, Handy, S. (2010). DRAFT Technical background Document on the Impacts of Residential Density Based on a Review of the Empirical Literature, http://www.arb.ca.gov /cc/sb375/policies /density/resdensitybkgd.5.9.pdf, 15/5/2010.
Boarent, M, Crane, R. (2011). The Influence of Land Use on Travel Behavior: Specification and Estimation Strategies. Transportation Research Part A35 (9), p 823-845.
Blunden,w.r, Black, J. (1984). The Land Use/ Transportation system, 2nd ED, Pergamon Press, Elmsford, NY.
Blunden, W.R., and j. Black (1984). The Landuse/ Transportation System, 2nd Ed., Pergamon Press, Elmsford, NY.
Ebrahimi, Mohammad Amir.(2003). Research project A study of the optimal market pattern of the day and its establishment in Mashhad, [In Persian], Management and Planning Organization. Maidan Organization and Organization of Mashhad Municipality.
Eramabadi, Mohammad Hussein, Ghaffari, Parastoo. (2014). Investigating the Effect of Organizing Commercial and Industrial Use of Interactive Business Inquiries and Inland Transportation in Kermanshah, [In Persian], International Conference on Civil and Urban Architecture at the Beginning of the Third Millennium, Tehran, August 2nd.
Ewing, R, et al. (2007). Land Use Impacts on Trip Generation Rates, Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, Volume 1518 / 1996, 1-6.
Hansen, H.S. (2003). A Fuzzy Logic Approach to Urban Land-use Mapping, Proc, scan-GIS. Helsinki, Denmark.
Khisty, C.jotin and Lall, B.kent. (2011). Transportation Engineering and Traffic. Translate: Mahmood Saffarzadeh, Volume 2, Tehran: Tarbiat Modares University, Scientific Research Center
Kwan, M, Weber, Joe. (2008). Scale and accessibility: Implications for the analysis of land use–travel interaction, applied geography, Volume 28, Issue 2, PP.110-123.
Limanond, T, Niemeier, D. (2003). Accessibility and Mode-Destination Choice Decisions: Exploring Travel in Three Neighborhoods in Puget Sound, WA. Environment and Planning B, vol. 30, pp 219-238.
Manafi, Somayeh, Kalantari, Mohsen. (2012). Analysis of traffic problems and traffic problems in Zanjan city and its organizing solutions, [In Persian], Zanjan Police Department Journal, 1st year: 15-1.
Mendelsohn, J. (1996). Education Planning and Management and the Use of Geographical Information Systems, UNESCO Publishing International Institute for Educational Planning.
PART- Architect and Urban Planner Consulting Engineers, (2013). Master Plan of the City of Gorgan, [In Persian], Ministry of Housing and Urban Development
Rahnama, Mohammad Rahim, Aftab, Ahmad. (2014). Study the interrelation of sport and urban transportation usages in Mashad city, [In Persian], Geography and Development, 38: 46-31, DOI:10.22111/gdij.2015.1928.
Soltani, Ali, Saghapour, Tayebeh, Izadi, Hasan and Pakshir, Abdolreza. (2011). Production of intra-city trips and the impact of land use diversification, a case study of four residential areas in Shiraz, [In Persian], Journal of Urban and Regional Studies and Research, Third Year, 12: 16-1.
Tanimowo, N. (2006). Land Use Mix and Intra- Urban Travel Pattern in Ogbomoso, a Nigerian Medium Sized Town, Journal of Human Ecology, 20(3): 207-214.
Toghvaei, Masoud, Sheikh Baghloo, Rana, Batali, Maryam. (2010). Planning and locating the markets of the day in Isfahan using AHP hierarchical analysis model, [In Persian], Geography and Development Quarterly, 19: 125-99.
Ziaee, Meysam, Mohseniyan, Hasan. (2010). The effect of constructing linear business units on traffic flows around the central fabric of Mashhad, [In Persian], Office of Transportation Studies and Planning, Mashhad traffic organization.
Zegras, P. (2004). The influence of land use on travel behavior: empirical evidence from Santiago de Chile. Transportation Research Board (TRB), 83th Annual Meeting, Washington