تحلیلی بر قابلیت‌های توسعه گردشگری ساحلی در بندر دیلم با استفاده از مدل‌های کمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد یاسوج، دانشگاه آزاد اسلامی، یاسوج، ایران

2 استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت، استاد مدعو گروه معماری و شهرسازی، دانشگاه آزاد اسلامی،

چکیده

چکیده
گردشگری ساحلی، طیف کاملی از گردشگری، فراغت و فعالیتهای تفریحی را که در نواحی ساحلی و آبهای نزدیک سواحل را در بر می‌گیرد. و به دلیل برخورداری از ویژگیهای خاص، از سایر عوارض مشابه متمایز می‌باشد. سواحل جنوبی کشور در امتداد خلیج فارس، به‎ عنوان نمادی از اقتدار ملی در روابط بین‌المللی و تعامل کشور با جهان محسوب می‌گردد. این پژوهش با هدف ارزیابی پتانسیل‌ها و محدودیت‌های توسعه گردشگری ساحلی در بندر دیلم انجام شده و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است، حجم نمونه 20 و جامعه آماری نخبگان شهرستان دیلم می‌باشد و از روش کتابخانه ای و اسنادی برای جمع آوری منابع استفاده شده است و جهت تحلیل داده‌ها از تکنیک SWOT و ANP استفاده شده است. استراتژی ایجاد زمینه مشارکت مردم محلی و تقویت نقش مدیریتی در برنامه‌های آتی گردشگری با 754/ بالاترین اولویت و استراتژی ایجاد بوم گردهای محلی آموزش دیده برای خدمات دهی به گردشگران داخلی وخارجی با امتیاز 052/ پایین ترین اولویت را در مدل ANP به خود اختصاص داده است. از بین عوامل چهارگانه مدل SWOT کمبود نیروی متخصص وکارامد در ارائه خدمات و توسعه فعالیت‌های گردشگری با وزن نهایی 88/ و ارتقای انگیزه ومیل­به­گردشگری­درشهروندان همسایگان خارجی کشور با وزن 68/ بالاترین ضریب وزنی را به خود اختصاص داده است. به طور کلی استراتژی‌های انتخابی باید از نوع کمینه ـ بیشینه باشد تا از فرصت‌هایی که متوجه استان است بتوان در راستای از بین بردن ضعف‌های توسعه گردشگری ساحلی بندردیلم استفاده کرد.
 

کلیدواژه‌ها


Refrences
Akbarian Ronizi and Bidri Seyyed Ali, 2016. Analysis of Stakeholders Understanding the Consequences of Tourism Development in Rural Areas Case Study: Lavasanat Area, Geography Magazine and Development No. 38. Spring.(In persion)
Arabi, Mahmoud and Ali Parsanian (2003) Tourism in Perspective, Office of Cultural Studies, Tehran..(In persion)
Beik Mohammadi, Hasan, 2006, Caspian Sea Coast, Sepehr Magazine, Period 12, Number 46
Country, Bahareh and Timuri, Parviz 2010: Application of GIS and TIS in the feasibility of coastal tourism, Case study: Babolsar, Journal of Human Geography, Second year, No 4, Autumn
Dinari, Ahmed, 2005, Urban Tourism (Iran and World) Vazhgan Khordad Publishing First Printing..(In persion)
Davari Nezhad Moghaddam, Masoud, Ahmadi, Jamal and Khalidi, Nasser, 2012.National Conference on Sustainable Development and Urban Development of the Institute of Higher Education of Scholars, Isfahan, Iran..(In persion)
European Commission. )2000( "Towards Quality Coastal Tourism", Italy, Offcial Publications of the European Communities.
Fazenda, N. and Da silva, F.N. and Costa, C. (2010). Douro Valley Tourism Plan; The plan as part of a sustainable tourist destination development process, Journal of World Hospitality and tourism, vol.2, No.4, pp: 428-440.
Hassan Nejad, Ali, Majidi, Ahmad Vakerimi, Mohammad, 2015, Presentation of a Strategic Planning Pattern for Sustainable Rural Tourism Development Case Study of Small Lavasan Dastata, Geographic Research Volume 45, Issue 1, Pages 123-146.(In persion)
Heydari, Jahangir and Yari, Munir. 2015, Geopolitical Analysis of Tourism of the North Coast of Kholbagh Persian, Second National Conference on Tourism and Nature Surveying of Iran..(In persion)
Kin Hang (2006) The Southern Sound (Nanyin): Tourism for the Preservationand Development of Traditional Arts, Asia Pacific Journal of Tourism Research, Vol. 9, No. 4, pp. 373-382.
Ketchum, Bostwick H; The Waters Edge: Critical Problems Of The
Coastal Zone; The Colonial Press, USA, 2001 (Second Printing),PP:87-127.
Karimi, Tahereh, 2010. Geographic and Environmental Impacts of Coastal Tourism and Sustainable Development, Journal of Tourism Management,.(In persion)
Liao, S-K. and Chen, Y-C. and Chang, K-L. and Tseng, T-W. (2011). Assessing the performance of Taiwanese tour guides, African Journal of Business Management, vol.5, No.4, pp: 1325- 1333.
Mahallati, Mohammad 2002, Infrastructure for Tourism Development in Iran, Geographical Research, Number 51-52, Summer and Autumn..(In persion)
Momforth , M. , Munt , I. (2003) Tourism and sustainability in the Third World : Development and new tourism in the Third world (2nd ed.).. London :Routledge.
Mehrabi, Reza, Seyed Ali, Mohammad and Rasouli, Nadia, 2013; Study of Obstacles in the Development of Tourism Industry in Iran, Journal of Management and Development, No. 4,.(In persion)
Morales S.A. 2007. “Ecotourism in Mexico”, A Thesis Submitted in Conformity with the Requirements Forth Degree of Master of Laws (LLM), Graduate Department of Law, in the University of Toronto.
Monavvarian, A. and Fathi, M.R. and Zarchi, M.K. and Faghih, A. (2011 Combining ANP with TOPSIS in selecting knowledge management strategies (case study: Pars Tire Company), European journal of scientific research, vol.54, No.4, pp: 538- 546..(In persion)
Papeli Yazdi, Mohammad Hossein and Saghaei, Mehdi, 2013. Tourism of Nature and Concepts, Tehran, Seventh Edition, Publication..(In persion)
Quang Hung Do and Jeng Fung Chen, (2013) Prioritizing the Factor Weights Affecting, Tourism Performance by FAHP, International Journal of Engineering Business Management Taichung, Taiwan.
Seed work, Afshin; Autumn, 1999 sensitive marine areas of Iran "; Journal of Environmental Science, No. 24 p. 28 – 38.
Statistical Yearbook of Bushehr Province, 2016
Shamsoddini, Ali; Derakhshandeh,elham; Karimi, Babraz, 2016; Evaluation of the Impact of Human Resource Empowerment on the Development of the Tourism Industry (Case Study: Kohgiluyeh and Boyerahmad Province), Regional Planning, Volume 6, Number 24.(In persion)
Tafreshi, Alireza, 2012, Review of the most important barriers to tourism development in Iran. Starking Planning, Quarterly Journal of Social Sciences, Islamic Azad University, No. 14, Bahar, Pages 121-134..(In persion)
UNWTO (2014), Tourism Highlights, 2014Edition, Madrid: World Tourism Organization.
Waysi, Hadi and Memanodost, Khadijeh, 2016, The study of obstacles to the development of the international tourism industry in Iran with the emphasis on the introduction of the international tourism industry, Geopolitical Quarterly, Issue 11, pp. 156-135.
Wen-Hsiang Lai , Nguyen Quang Vinh, (2013) An application of AHP approach to investigate tourism promotional effectiveness, Tourism and Hospitality Management, Vol. 19, No. 1.
Zhang, x, 2012. Research on the Development Strategies of Rural Tourism in Suzhou Based on SWOT Analysis, Department of Education and Human Sciences, Suzhou.
Ziaie, Mahmoud and Moslem Shojaei, Levels of Tourism Destinations: New Conceptual Analysis in Spatial Planning, Journal of Tourism Studies, Autumn 2010, No. 13..(In persion)