ارائه نگرشی نوین در طراحی معماری با رویکرد معناشناسی اُمبرتو اکو

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد بین المللی کیش، جزیره کیش، ایران

2 گروه هنر و معماری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکزی، تهران، ایران

چکیده

چکیده
ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ ﺣﻔﻆ ﻫﻮﯾﺖ، ﺳﻨﺖ ﻫﺎ و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻫﺎی ﺑﻮﻣﯽ ﻫﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ای از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺗﻤﺎﯾﻞ ﺑﻪ اﻣﺮوزی ﺷﺪن از ﺳﻮی دﯾﮕﺮ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺑﺴﯿﺎر ﻣﻬﻢ ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ ﻣﯽ­ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ آن در ﻣﻌﻤﺎری ﻣﻌﺎﺻﺮ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻟﻤﺲ، ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺑﺮرﺳﯽ است. در این پژوهش مسئله این است ﮐﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﻣﯽ­ﺗﻮان ﺳﻨﺖ، ارزش ﻫﺎ و معانی عناصر پیشین را ﺣﻔﻆ و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ﻓﺮدی اﻣﺮوزی ﻧﯿﺰ ﺑﻮد، اما در زﻣﯿﻨﻪ­ی ﻣﻌﻤﺎری ﺻﺮﻓﺎً ﻣﯽ­ﺗﻮان ﺑﻪ ﺻﻮرت ﮐﯿﻔﯽ اﯾﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ را ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داد و در این پژوهش از رویکرد تطبیقی نشانه شناسی در معماری کمک گرفته شده است. امبرتو اکو به عنوان یک نشانه‌شناس ساختارگرا می­کوشد با الهام از الگوی یلمسلف به تببین این نکته بپردازد که تأویل اصیل در برابر تأویل نابه­هنجار، ناشی از نوعی آزادی در عین محدودیت است، به بیانی دیگر، بسط دامنه ی معانی اصیل در نشانه‌های گفتمان غالب بر متن، موجب پدید آمدن نوعی انسجام در آن می‌شود، این انسجام به خودی خود دامنه تأویل‌هایی که با زمینه‌های فرهنگی و اجتماعی متن بیگانه‌اند تقلیل می‌دهد و خواننده را در مسیرهای مشخصی از جریان تفسیری پیش می‌برد، مسیر‌هایی که می­توان با مطالعه­ی نشانه شناختی اثر آنها را پیش بینی و تبیین کرد. بر این اساس پژوهش حاضر می­کوشد با نگاه توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی خواستگاه­های اندیشه اکو، تاثیر این نگرش را در معماری که موجب ایجاد معماری اصیل خواهد شد را بررسی کند.

کلیدواژه‌ها


-       Barthes, R. (1983). Empire of Signs (نسخه 5). New York: Hill and Wang.

Bianchi, C., & Gieri, M. (2009). New Essays on Umberto Eco. P. Bondanella (تدوین) در, Ecos Semiotic Theory (ص. 17-33). Cambridge: Cambridge University Press.

Eco, U. (1984a). Semiotics and the Philosophy of Language (نسخه 7). Bloomington: Indiana University Press.

Eco, U. (1984b). The Role of the Reader: Explorations in the Semiotics of Texts (نسخه 4). Bloomington: Indiana University Press.

Eco, U. (1989). The Open Work (نسخه translated by A.Cancogni. with an introduction by D.Robey). Cambridge & Massachusetts: Harvard University Press.

Eco, U. (1992). Over-interpreting Text. S. Collini (تدوین) در, Interpretation and Over-interpretation (ص. 45-66). Cambridge: Cambridge University Press.

Eco, U. (1994). The Limits of Interpretation (نسخه 12). Bloomington: Indiana University Press.

Nesbitt, K. (1996). Theorizing a New Agenda for Architecture: An Anthology of Architectural Theory 1965 - 1995 (نسخه illustrated). New York: Princeton Architectural Press.

Vandendorpe, C. (1993). isotopy. Encyclopedia of Contemporary Literary Theory. Approaches, Scholars, Terms, ll, 522-524.