نقش سیاست گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سلامت و بهداشت؛ مطالعه موردی منطقه 15 شهر تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیا، واحد یادگار امام خمینی‌(ره) شهر ری، دانشگاه آزاد اسلامی‌، تهران‌، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری‌، واحد دماوند‌، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران

چکیده

چکیده

سلامت و رفاه مردم یک شهر، شاخص مهمی برای نشان دادن میزان موفقیت سیاست‌گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری است. هدف اصلی این مقاله عبارت است از تحلیل و بررسی نقش سیاست‌گذاری دولتی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سلامت و بهداشتدر منطقه 15 شهر تهران است. سؤال اصلی مقاله این است که سیاست‌گذاری دولتی چه نقشی در ارتقاء زیست شهری با تأکید بر سلامت و بهداشت ایفا می­کند؟ روش تحقیق مقاله توصیفی- تحلیلی و از نوع پیمایشی است و ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه است که بر طبق تعداد نمونه و بر اساس مدل کوکران تعداد 400 پرسشنامه در محدوده مورد مطالعه توزیع گردیده است. تجزیه و تحلیل داده­ها نیز بر اساس آزمون t تک نمونه‌ای مورد پردازش قرار گرفت. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که سیاست‌گذاری دولتی در ایران به دلیل دولتی بودن همه حوزه‌ها نقش مهمی در ارتقاء و یا ضعف زیست شهری به ویژه در حوزه سلامت و بهداشت ایفا می­کند و منطقه 15 شهر تهران به دلیل آن که چندان هدف سیاستگذاری­های دولتی نبوده است از نظر بهداشتی و درمانی در وضعیت بحرانی قرار دارد و کمبود بیمارستان و مراکز درمانی سبب کاهش کیفیت بهداشت و سلامت در منطقه 15 شهر تهران شده است

کلیدواژه‌ها


References

Onak, N. 2005, Investigating the Relationship between Social Capital and Quality of Life, Master's Thesis, Faculty of Social Sciences, Tehran (17). (in persian).

Asayesh, H. 2001. Measurement of quality of life in one hundred large cities, Quarterly Journal of Urban Planning, No. 8. (11). (in persian).

Bahraini, Seyyed Hossein (1999), Modernization, Faratjard and then in Urban Development, Tehran University Press (97). (in persian).

Bazmi Farouji, R, 2014, Sociological Survey of Generation, Action Space and Social Health (A Study in Mashhad), Master's Theses, Al-Zahra University, Faculty of Economics & Accounting (88). (in persian).

Bound, j. & Kourner, l. 2010, quality of life and the elderly, translated by Hossein Moghagheghi, Kamal, Tehran, Dengue Publishing (95).

Bahmani, B. 2010, Evaluation of the quality of life of students of medical sciences universities and their relationship with the religious attitude, High Council of Cultural Revolution. (145). (in persian).

Tajfirozeh, h.2014, The Relationship between Quality of Life Dimensions with Healthy Life Style among Public Officers in Marivan County, Master's Thesis, Tarbiat Moalem University, Tehran - Faculty of Literature and Humanities (118). (in persian).

Haghighi, P.1959, Designing a Health and Living Center for Elderly with a Satisfaction Approach in Tehran, Master's Thesis, Shahid Rajaee Tarbiat Modares University, Faculty of Architecture and Urban Planning (115). (in persian).

KhedmatiMorasah, A.2010, Investigating the socio-economic inequality in mental health status and its determinants among residents of Tehran in 2008, Master's thesis, University of Welfare and Rehabilitation Sciences (101). (in persian).

Mohammadi, N. & Rafieifar, Sh., Health Education Tutorial, Ministry of Health - Vol. I, Third Edition (65). (in persian).

Delshad, A. & A.alemi. 2007-2008, Incremental Planning for Community Organization, A Practical Step to Promoting Health The narrative of community organization at the Center for Social Development and Promotion of Gonabad Samet (affiliated to Gonabad University of Medical Sciences), Fifth International Management Conference (75). (in persian).

Dorodian, A. 2012, Sociological Explanation of Mental Health among Tehrani Citizens, Master's Thesis, Faculty of Literature and Humanities (88). (in persian).

Dehestanlangroudi, A. 2013, Center for the Maintenance and Dissemination of Unprovoked and Bad Guys with Mental Health Approach in Social Environments, Master's Thesis, Mohaghegh Ardebili University - Faculty of Arts and Architecture (42). (in persian).

Rabbani, A. & Kianpour, M. 2007, Proposed Model for Quality of Life, Isfahan Case Study, Faculty of Humanities Journal, No. 58-59 (18). (in persian).

Rostami Motamed, M. 2014, Comparison of developmental motivation, value orientation and mental health in working children with ordinary school students, Master's degree dissertation, Islamic Azad University, Tehran Central Branch - Faculty of Education and Psychology (80). (in persian).

Rasouli Nezhad, P. 2014, The Relationship between Lifestyle and Social Health in Talesh, Master's Thesis, Yazd University, Faculty of Social Sciences (45). (in persian).Rezvani, M. And Mansourian, h. 1998, Quality of Life Measurement: A survey of concepts, indices and models and the proposed model for rural areas, Quarterly Journal of Village and Development, 11, 3 (29). (in persian).

Solayman Maghoni, Sara.2000, Student's Mental Health Status, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University, Master's Thesis, Allameh Tabataba'i University, Faculty of Social Sciences (155). (in persian).

Seifodini, Farank. 2002, Urban and Regional Planning Vocabulary Dictionary Second Edition, Shiraz, Shiraz Publications (77). (in persian).

Arefi, kh.2009, The Effectiveness of Life Skills Training in Mental Health of First Grade Students in Dezful University, Master's Thesis, Payame Noor University of Tehran - Payame Noor Center of Tehran - Faculty of Humanities (96). (in persian).

Ghaffari, Gh. And omidi, R. 2009 Quality of Life, Social Development Index, Tehran: Shiraz Publishing (115). (in persian).

Fatahi, S. 2010, Reviewing and evaluating low income housing supply methods and policies Case study: New Town of Parand, Master's thesis, Isfahan University of Art (46). (in persian).

Faraji Molaei, A., 2010, Analysis of Indicators of Urban Quality of Life and Planning for Improvement, Case of Babolsar, Master's Degree in Geography and Urban Planning, University of Tehran (38). (in persian).

fami ladani, F, 2010, The Effect of Self-management Program on Self-efficacy and Health Status of Patients with Multiple Sclerosis referred to the MS Society of Iran, Master's Degree, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (80). (in persian).

Kokbabi, A., 2005, Planning to Improve the Quality of City Life in the City Center. Case Study of the Central Region of Khorramabad, Master's Degree Program at Tarbiat Modares University, Tehran (20). (in persian).

Golinsharif dini, j.2010, Quality of Life in Informal Settlements in Tehran Metropolis (Case Study: Islamabad, Salehabad), Master's Thesis for Geography and Urban Planning, University of Tehran (35). (in persian).

Mazosaz, S.2014, Evaluation of the effect of developmental indices on the exposure ratio of urban households to the cost of healthcare in Iran during the years 2011-2005, master's thesis, Payame Noor University of Tehran - Payame Noor Center of Tehran - Faculty of Economics (112). (in persian).

Mohammad Khani Shali, A., 2011, The Effect of Group Cognitive Knowledge on Reducing Health Anxiety and Change in Health Control and Metacognition Beliefs in Nursing Students, Master's Thesis, Payame Noor University of Tehran - Payame Noor Center of Tehran - Faculty of Humanities (68). (in persian).

Noor Mohammadi Najafabadi, M., 2014, The Relationship between Islamic lifestyle and mental health and resilience of students of Kashan University, Master's Degree, Faculty of Literature and Humanities (93). (in persian).

Mohammadzadeh, F.2012, Investigating Methods of Small Area Estimation on Health Data, Master's Degree, Tarbiat Modares University - Faculty of Medical Sciences (45). (in persian).

Mohammadi Asl, R.2016, Surveying the level of social health and related factors (Case study: female