مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران با ارائه یک راهبرد علمی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق جزا، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

2 عضو هیئت علمی گروه حقوق، واحد گرمسار، دانشگاه آزاد اسلامی، گرمسار، ایران

چکیده

چکیده
از منظر قانون گردشگران یکی از مصادیق اتباع بیگانه دانسته شده‌اند و در تمامی سیستم‌های حقوقی برای آنان حقوق و تکالیفی در نظر گرفته شده است. در کشورهایی که تقریباً تمامی منابع مالی خود را از راه گردشگری تأمین می‌کنند قوانین دو طرفه‌ای نیز برای گردشگر و مقصد گردشگری در نظر گرفته شده است به نحوی که می‌توان گفت همین مقررات حقوقی یکی از علل اساسی توسعه صنعت گردشگری است. تحت تأثیر این تجربه ورود گردشگران خارجی به هر کشور و رونق گردشگری خارجی تا حد زیادی با قوانین و مقرراتی که از حقوق آن­ها حمایت کند، مرتبط دانسته شده است؛ بنابراین تدوین قوانین و مقرراتی با هدف حمایت از گردشگران و ایجاد امنیت برای آن­ها ضروری است. هدف این مقاله بررسی موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران است. سؤال اصلی مقاله حاضر این است که مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران چگونه مورد توجه قرار گرفته است؟ نتایج این مقاله نشان می­دهد که در نظام کیفری ایران، مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری به صورت جامع مورد توجه قرار گرفته است: اصل ۲۲ قانون اساسی مقرر می­دارد: حیثیت­، جان­، مال­، حقوق­، مسکن و شغل اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که قانون تجویز کند. این اصل اشخاص تبعه داخله و خارجه هر دو را شامل می‌شود و اهمیت حفظ و حمایت از جان و مال و مسکن اشخاص را مورد توجه قرار می­دهد و به امنیت آنان نیز توجه خاصی دارد. به‌ جز قانون اساسی، قانون گذرنامه مصوب اسفند ۵۱، قانون ورود و اقامت اتباع خارجه مصوب ۱۳۳۶ و اصلاح و الحاق چند ماده و تبصره آن مصوب ۵۰ و آیین‌نامه اجرایی مربوط به آن که به چگونگی اعطای گذرنامه‌های سیاسی خدمتی یا عادی و برگ لسه پاسه­(برگ عبور) از طریق نیروی انتظامی و وزارت خارجه اشاره دارد نیز این مسئله را مورد توجه قرار داده‌اند. با توجه به این مقدمه در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و نیز مقالات علمی و پژوهشی مرتبط موضوع مزاحمت برای گردشگران در اماکن گردشگری در نظام کیفری ایران تبیین و تحلیل شود.

کلیدواژه‌ها


References
Onak, N. 2005, Investigating the Relationship between Social Capital and Quality of Life, Master's Thesis, Faculty of Social Sciences, Tehran (17). (in persian).
Asayesh, H. 2001. Measurement of quality of life in one hundred large cities, Quarterly Journal of Urban Planning, No. 8. (11). (in persian).
Bahraini, Seyyed Hossein (1999), Modernization, Faratjard and then in Urban Development, Tehran University Press (97). (in persian).
Bazmi Farouji, R, 2014, Sociological Survey of Generation, Action Space and Social Health (A Study in Mashhad), Master's Theses, Al-Zahra University, Faculty of Economics & Accounting (88). (in persian).
Bound, j. & Kourner, l. 2010, quality of life and the elderly, translated by Hossein Moghagheghi, Kamal, Tehran, Dengue Publishing (95).
Bahmani, B. 2010, Evaluation of the quality of life of students of medical sciences universities and their relationship with the religious attitude, High Council of Cultural Revolution. (145). (in persian).
Tajfirozeh, h.2014, The Relationship between Quality of Life Dimensions with Healthy Life Style among Public Officers in Marivan County, Master's Thesis, Tarbiat Moalem University, Tehran - Faculty of Literature and Humanities (118). (in persian).
Haghighi, P.1959, Designing a Health and Living Center for Elderly with a Satisfaction Approach in Tehran, Master's Thesis, Shahid Rajaee Tarbiat Modares University, Faculty of Architecture and Urban Planning (115). (in persian).
KhedmatiMorasah, A.2010, Investigating the socio-economic inequality in mental health status and its determinants among residents of Tehran in 2008, Master's thesis, University of Welfare and Rehabilitation Sciences (101). (in persian).
Mohammadi, N. & Rafieifar, Sh., Health Education Tutorial, Ministry of Health - Vol. I, Third Edition (65). (in persian).
Delshad, A. & A.alemi. 2007-2008, Incremental Planning for Community Organization, A Practical Step to Promoting Health The narrative of community organization at the Center for Social Development and Promotion of Gonabad Samet (affiliated to Gonabad University of Medical Sciences), Fifth International Management Conference (75). (in persian).
Dorodian, A. 2012, Sociological Explanation of Mental Health among Tehrani Citizens, Master's Thesis, Faculty of Literature and Humanities (88). (in persian).
Dehestanlangroudi, A. 2013, Center for the Maintenance and Dissemination of Unprovoked and Bad Guys with Mental Health Approach in Social Environments, Master's Thesis, Mohaghegh Ardebili University - Faculty of Arts and Architecture (42). (in persian).
Rabbani, A. & Kianpour, M. 2007, Proposed Model for Quality of Life, Isfahan Case Study, Faculty of Humanities Journal, No. 58-59 (18). (in persian).
Rostami Motamed, M. 2014, Comparison of developmental motivation, value orientation and mental health in working children with ordinary school students, Master's degree dissertation, Islamic Azad University, Tehran Central Branch - Faculty of Education and Psychology (80). (in persian).
Rasouli Nezhad, P. 2014, The Relationship between Lifestyle and Social Health in Talesh, Master's Thesis, Yazd University, Faculty of Social Sciences (45). (in persian).Rezvani, M. And Mansourian, h. 1998, Quality of Life Measurement: A survey of concepts, indices and models and the proposed model for rural areas, Quarterly Journal of Village and Development, 11, 3 (29). (in persian).
Solayman Maghoni, Sara.2000, Student's Mental Health Status, Faculty of Social Sciences, Allameh Tabataba'i University, Master's Thesis, Allameh Tabataba'i University, Faculty of Social Sciences (155). (in persian).
Seifodini, Farank. 2002, Urban and Regional Planning Vocabulary Dictionary Second Edition, Shiraz, Shiraz Publications (77). (in persian).
Arefi, kh.2009, The Effectiveness of Life Skills Training in Mental Health of First Grade Students in Dezful University, Master's Thesis, Payame Noor University of Tehran - Payame Noor Center of Tehran - Faculty of Humanities (96). (in persian).
Ghaffari, Gh. And omidi, R. 2009 Quality of Life, Social Development Index, Tehran: Shiraz Publishing (115). (in persian).
Fatahi, S. 2010, Reviewing and evaluating low income housing supply methods and policies Case study: New Town of Parand, Master's thesis, Isfahan University of Art (46). (in persian).
Faraji Molaei, A., 2010, Analysis of Indicators of Urban Quality of Life and Planning for Improvement, Case of Babolsar, Master's Degree in Geography and Urban Planning, University of Tehran (38). (in persian).
fami ladani, F, 2010, The Effect of Self-management Program on Self-efficacy and Health Status of Patients with Multiple Sclerosis referred to the MS Society of Iran, Master's Degree, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (80). (in persian).
Kokbabi, A., 2005, Planning to Improve the Quality of City Life in the City Center. Case Study of the Central Region of Khorramabad, Master's Degree Program at Tarbiat Modares University, Tehran (20). (in persian).
Golinsharif dini, j.2010, Quality of Life in Informal Settlements in Tehran Metropolis (Case Study: Islamabad, Salehabad), Master's Thesis for Geography and Urban Planning, University of Tehran (35). (in persian).
Mazosaz, S.2014, Evaluation of the effect of developmental indices on the exposure ratio of urban households to the cost of healthcare in Iran during the years 2011-2005, master's thesis, Payame Noor University of Tehran - Payame Noor Center of Tehran - Faculty of Economics (112). (in persian).
Mohammad Khani Shali, A., 2011, The Effect of Group Cognitive Knowledge on Reducing Health Anxiety and Change in Health Control and Metacognition Beliefs in Nursing Students, Master's Thesis, Payame Noor University of Tehran - Payame Noor Center of Tehran - Faculty of Humanities (68). (in persian).
Noor Mohammadi Najafabadi, M., 2014, The Relationship between Islamic lifestyle and mental health and resilience of students of Kashan University, Master's Degree, Faculty of Literature and Humanities (93). (in persian).
Mohammadzadeh, F.2012, Investigating Methods of Small Area Estimation on Health Data, Master's Degree, Tarbiat Modares University - Faculty of Medical Sciences (45). (in persian).
Mohammadi Asl, R.2016, Surveying the level of social health and related factors (Case study: female headed households covered by the welfare organization of Khoy city), Master's thesis, Tabriz University - Faculty of Law and Political Science (55). (in persian).
Mokhtari, M. & Nazari,j.2010, Sociology of Quality of Life, Publications of Sociologists (114). (in persian).
Mardani, A.2014, A Survey on the Factors Affecting the Social Health of Yazd University Students, Master's Thesis, Yazd University - Faculty of Social Sciences (77). (in persian).
Mofidi, s. 2015, college and campus of women's health in Gorgan, Master's thesis, Gonbad-e-Kavus University - Faculty of Arts and Architecture (112). (in persian).
Nejat, S.. Designing the Application of Health Knowledge Application in the Elderly of the Iranian Society A Basic Theory Study, Master's Thesis, University of Social Welfare and Rehabilitation Sciences (45). (in persian).
Nowroozi, L.2013, Investigating the Organizational Health and its Relationship with Management Styles in Ray's Secondary Schools (District 2, Kahrizak), Master's Thesis, Payame Noor University of Tehran - Payame Noor Center, Tehran South (88). (in persian).
Nikvars, T. 2010, A Survey on the Factors Affecting the Social Health Level of Female and Female Students of Shahid Bahonar University of Kerman, Master's Thesis, Shahid Bahonar University of Kerman - Faculty of Literature and Humanities (65). (in persian).