تحلیل برهم کنش روستاشهری به منظور تعیین حوزه نفوذ ایلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای جغرافیا وبرنامه ریزی شهری، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ،ایران

2 استادیار گروه جغرافیا، واحد لارستان، دانشگاه آزاد اسلامی، لارستان، ایران

چکیده

چکیده
همواره بین شهروروستاهای پیرامون آن، روابط متقابلی برقراربوده است که درهرنظام یا صورت بندی اجتماعی– اقتصادی، این روابط متقابل، شکل خاصی پیدا می‌کند. مطالعه و بررسی روابط شهروروستا ازمهمترین مباحث دربرنامه‌ریزی‌های فضایی و منطقه‌ای می‌باشد. لذا تحقیق حاضربه تحلیل برهم کنش روستاشهری به منظور تعیین حوزه نفوذ شهرایلام در سطح شهرستان پرداخته است. روش تحقیق درمقاله حاضرتوصیفی، تحلیلی وروش گردآوری اطلاعات کتابخانه­ای و میدانی و تحلیل و تجزیه اطلاعات پرسشنامه ازآزمون های T-test، همبستگی پیرسون وکروسکال والیس استفاده شده است. یافته­های پژوهش بیانگرآن است با توجه به آزمون T-test که متغیرهای جریان‌های اقتصادی با میانگین 1959/2، جریان‌های مهاجرتی با 5518/2 پایین ترازحدمبنا وجریان های اجتماعی- فرهنگی با میانگین 5677/3، جریان‌های کالبدی- فضایی با 3259/3 وجریان های اداری-سیاسی 8337/3 بالاتر از حد مبنا می­باشد. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون بیانگراین است که بین میزان فاصله ازشهرو متغیرهای تحقیق (جریان‌های اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی، مهاجرتی، کالبدی-فضایی و سیاسی- اداری) به ترتیب با ضریب (669/0-، 520/0-، 658/0-، 518/0- و 577/0-) رابطه معکوس وجود دارد. یعنی با افزایش فاصله تأثیر جریان‌های مختلف شهر بر روستاها کاهش می‌یابد. در خاتمه نتایج آزمون کروسکال والیس نیز تأیید کننده همبستگی پیرسون می‌باشد و با افزایش فاصله از میانگین رتبه کاسته می‌شود که نشان دهنده کاهش نفوذ شهر ایلام با افزایش فاصله است

کلیدواژه‌ها


References
Akbarpour Sarascanrood, M., Najafi, A. (2010), The concept of sustainable development in rural areas of the metropolitan area (case study: Tehran metropolis), Journal of Housing and Environment of the Village, Volume 29 (130), 79-64.
Bastia, Jan (1998), City, translation Ali Ashrafi, Art University Press.
Pour Ahmad Ahmad, Farhoudi Rahmatollah, Ziari Kermatollah, Soleimani Mohammad, Faraji Mollaie Amin (2013), A Study of Regional Balanced Development Model with an Emphasis on City-Village Relationships (Case: Qazvin Area), Geography, Volume 11 (New Period) ), No. 39; From page 53 to page 77.
Rezvani, Mohammad Reza (2011). Introduction to Rural Development Planning in Iran. Tehran: Gomes publishing house.
Sa'idi, Abbas (2008). F, "Space", in: Saeedi, Abbas (Supervisor), Encyclopedia of Urban-Rural Management, Encyclopedia Center of Farsi, Tehran.
Sa'idi, Abbas (2006). The Basics of Rural Geography, Tehran, Poster, Fifth Edition
Sultanzadeh, Hussein, 1988, An Introduction to Urban History in Iran, Amir Kabir Publishing.
Holy Sultan, Reyhaneh (2007). "The role of metropolitan linkage and physical transformation - spatial development of peripheral villages", Ph.D., Geography and Rural Planning, Faculty of Earth Sciences, Shahid Beheshti University, Tehran.
Shokouti, Hossein (2004), "New Perspectives in Urban Geography", Volume I, Publication of the Party, Tehran.
Shamsedini A., Shokor Ali, Rezaei Mohammad Reza, Panahi Leila (2011), Geographic analysis on rural-urban cross-flows. Case study: Marvdasht and peripheral villages, Environmental planning, Volume 4, Number 12; From page 79 to page 99.
Sarrami, Hossein, 2005, Center of the periphery and the relationship between the city and the countryside, Geographical Survey Quarterly, No. 77, Astan Quds Razavi Publishing.
Ziavanaha, Mohammad Hassan, Shamsdalinini, Ali (2010), Urban Functions in Rural Development, Case: Nourabad and its surroundings », Human Resource Quarterly, Year 2, Issue 3, Garmsar, pp. 61-45.
Alizadeh, Katayon. Emigration, mohammad hassan Ahmad Abadi, Mohammad (2013) Study of City-Village Interaction (Case Study: Ashkhabad Village Villages with Neyshabur Township), Geographic Perspective in Human Studies, No. 8, pp. 145-133.
Farid, Yadollah (1989). Geography and Urbanism, Tabriz University, Tabriz.
Pressure, Peridokht (1996), Rural Geography (General), Payam Noor Publications
Ghadiri, Reza, Asayesh, Hossein (2009). Geographical analysis of spatial distribution - Spot of rural settlements Case study: Lajan section - Piranshahr city, Geographical area of ​​the land, Volume 6, Issue 4 (24), pp. 41-54.
Mojdefar Saeed, Akbari Sadegh (2006), Relationships of the Village with the City and its Developmental Impact, Case Study: Savojbolagh Town, Applied Geosciences Research (Geosciences), Volume 6, Issue 9-8, pp. 96-75.
Mirza'i Ghale, Farzad, Kalantari, Behrang, Moladi, Mohammad. Azmi, Aying, (2012), Analysis of City-Village Interactions in the Development of Villages in the Harsin County Suburb.
Courtney.Paul, Lucy Mayfield, Richard Tranter, Philip Jones, Andrew Errington, 2007,Small towns as ‘sub-poles’ in English rural development:Investigating rural–urban linkages using subregionalsocial accounting matrices, Geoforum 38,1219–1232.
Ovebeek.G and Terlin.I, 2006, Rura Area under Urban pressure, case studies of rural-urban Relationship across Europe, The huge, Agricultural Economics Research Institute(LEI), report.7.06.01.
Overbeek. G and Vader. J (2005): Rural goods and services (RGS) in rural areas under urban pressure, paper for xx congress of European society for rural sociology, 22-27.
Tacoli, Cecilia(2003), The links between urban and rural development Environment & Urbanization, April 2003, Vol 15 No 1.
 Tacoli. C (1998) Rural - Urban interactions: Aguide to the Iiterature, Environment and urbanization. Vol 10, N1.
Ulied.A, Biosca.O and, Rafael Rodrigo, 2010, Urban and rural narratives and spatial development trends: State of the Question, Commissioned by: Ministry of Environment, and Rural and Marine Affairs. Mcrit SL, Barcelona, Spain.