بررسی آلاینده‌های تاثیرگذار بر آلودگی هوای تهران و راهکارهای کنترل با توجه به شاخص کیفیت AQI

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ملایر، ایران

2 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملایر، ملایر، ایران

چکیده

چکیده
 با توجه به رشد رو افزون جمعیت، وسایط نقلیه و کاربری‌های صنعتی در اطراف شهر تهران آلودگی هوا نیز بشدت افزایش یافته و نتایج نامطلوبی به همراه داشته است. هدف از این پژوهش تشخیص روند الگوی تغییر آلاینده‌ها و ماه‌های پر خطر و شناسایی شاخص آلاینده تأثیر گذار در طی دوره زمانی 1390 تا 1395 در هوای شهر تهران است. بدین صورت که میزان روزانه آلاینده‌ها در طی سال‌های مورد مطالعه از طریق روش رگرسیون خطی بررسی و ارقام ارائه شده به صورت میانگین و نمودار سالانه بیان می‌گردد. نتایج حاصل از آن راه حل‌هایی برای کاهش آلودگی هوای تهران ارائه می‌کند. روش تحقیق از نوع آماری و تحلیلی است و از نظر هدف در گروه تحقیقات کاربردی قرار می‌گیرد. نتایج پژوهش نشان می‌دهد که وضعیت آلودگی هوای تهران در طی سال‌های 1390 تا 1395 بر اساس شاخص کیفیت هوای AQI در تمامی آلاینده‌ها به جز ذرات معلق روندی کاهشی داشته است. کیفیت هوا به طور تقریبی درفصل گرم سال به دلیل وقوع پدیده گرد و غبار و استفاده از سیستم‌های سرمایشی و عدم جا به جایی هوا که عوامل افزایش روزهای فراتر از حد مجاز بوده نامطلوب دیده شده است. با شروع سرما نیز بر تعداد روزهای نامطلوب آلودگی افزوده شده در اواخر آذر تا اوایل دی شرایط نامطلوب در تعداد روزها به شکل متوالی اتفاق افتاده که این توالی طولانی، خود وخامت شرایط کیفیت هوا را حادتر کرده است. استقرار جو پایدار و وقوع پدیده وارونگی و استفاده از سیستم‌های گرمایشی عمده‌ترین عامل افزایش تعداد روزهای فراتر از حد مجاز در روزهای سرد سال بوده که همه متأثر از افزایش آلاینده ذرات معلق بوده است. بنابر نتایج تجزیه آماری و از آنجایی که این روند متوالی در طی سال 1396 و بعد نیز ادامه خواهد داشت، گسترش حمل و نقل عمومی، خروج خودروهای فرسوده، افزایش مصرف گاز طبیعی و اجرای سخت گیرانه قوانین ترافیکی و صنعتی در ماه‌های خرداد، تیر، دی و روزهای ابتدایی هفته را مهم‌ترین عامل در جهت کاهش آلاینده ذرات معلق در کیفیت هوای روزهای بسیار آلوده یا خطرناک شهر تهران مؤثر شناخته است.
 

 

کلیدواژه‌ها


References
 
Annual Tehran Air Quality Report. (2011), Monitoring and Air Quality Control Research Co., p. 1-133. (In Persian)
Annual Tehran Air Quality Report. (2012), Air Quality Monitoring and Monitoring Co., p. 19-19. (in Persian)
Annual Tehran Air Quality Report. (2013), Monitoring and Quality Control of Air Quality Research, p. 15-15. (In Persian)
Annual Tehran Air Quality Report. (2014), Air Quality Monitoring and Monitoring Company, p. 1-195. (In Persian)
Annual Tehran Air Quality Report. (2015), Air Quality Monitoring and Monitoring Company, p. 1-192. (In Persian)
Annual Tehran Air Quality Report (2016), Monitoring and Air Quality Control Research Co., p. 1-24. (In Persian)
Asari, E., Ghole, V.S., Sen, P. ) 2001), Study on the status of SO2 in the Tehran-Iran. Jornal Science Environment Mgt. 2 (10), 75-82. (In Persian)
Azhdapour, A, Asilian, H. (2007). A Study on the Three Years Concentration of Teeth Drop and Carbon Monoxide in Tehran, First Conference on Environmental Engineering, Tehran,. P.125-117. (In Persian)
Bell, T., M.L., Davis, D.L.,) 2001), Reassessment of the lethal London fog of 1952, novel indicator of acute and chronic consequent of acute exposure to air pollution, Environmental Health Perspectives, 109, 389–394.
Canepa, E., Modesti, F., Ratoo, C.F., (2000), Evaluation of the SAFE-AIR code against Air pollution field and laboratory experiments atmospheric environment. 34, 4805-4818.
Dabiri M. (2008), Pollution of the air. Tehran: Union p. 399. (In Persian)
Dosio, A., de Arellano, J.V.G., Holtslag, A.A.M., Builtjes, P.J.H., (2005), Relating Eulerian and Lagrangian statistics for the turbulent dispersion in the atmospheric convective boundary layer, Meteorology and Air Quality Section, April. 1175-1191.
Efendi Zadeh, Sh., Rahimi, (2008), Evaluation of the Effects of Air Pollution Caused by the Transportation System in Tehran. Fourth National Congress on Civil Engineering, University of Tehran. NCCE04_351. P. 56-47. (In Persian)
Ghanbari, H., (2003), The Role of Natural Factors in Tehran Air Pollution, Master Thesis, Faculty of Geosciences, Shahid Beheshti University. (In Persian)
Hessami, Z., Avishan, M., (2006), Challenges for Sustainable Development in Air Pollution in Tehran or Emphasis on Transportation. Second Conference of Air Pollution and its Effect on Health. p. 32-25. (In Persian)
Hosoi, S., Yoshikado, H., Gaidajis, G., Sakamoto, K., (2011), Study of the relationship between elevated concentration of photochemical oxidants and prevailing meteorological conditions in the North Kanto area, Japan, Water, Air, & Soil Pollution, 215, 105-116.
Ismaili Sari, AS. 2002. Environmental pollutants and standards. Tehran: The role of Mehr, ISBN: 964-6145-52-3. p. 798. (In Persian)
Khanzadeh H., (2015), Air pollution in Tehran, reasons and strategies for controlling and preventing it, Faculty of Law, Tehran University p. 1-5. (In Persian)
Khorasanian, Z., (2013), Evaluation of the Effectiveness of Air Pollution Control Programs in Tehran Using Qualitative Analysis of the Dissertation. Master’s thesis, Natural Sciences Research Institute of Shahid Beheshti University, p. 114. (In Persian)
Kim Oanh, N.T., Chutimon, P., Ekbordin, W., Supat, W.,) 2005), Meteorological pattern classification and application for forecasting air pollution episode potential in a mountain - valley area, Atmospheric Environment, 39, 1211-1225.
Rafiee, E., Ghaderi, f., Sen, P. ) 2015), Dynamic Dynamic System Modeling Impact of Population Growth and Air Pollution on Rainfall In metropolises, a case study of Tehran. Third National Conference on Air Pollution and Sound Management
Tehran - International Broadcasting Center No. 1167, 1-7. (In Persian)
Rahimi, J., Rahimi, A.S., (2010), Study of the effects of urban spatial development on air pollution in Tehran metropolis, Fourth Tehran Geo-Technical Geological Conference. P. 124-115. (In Persian)
Rooshan, GH.,KHoosh AKhlagh, F.,Negahban, S.,Mir katooli, J., (2009) The Effect of Air Pollution on Tehran's Climate Fluctuations, Journal of Environmental Science, Vol7, No1, p. 173-192. (In Persian)
Saed, N., Tilla, P., (2008), Collection of laws and regulations for protecting the environment of Iran. Tehran, P. 464. (In Persian)
Taghavi, F. (2010), Relationship between climate change and extreme events, Journal of Physics of Earth and Space, Volume 36, Number 2., P. 43-33. (in Persian)
Tern, A.C., (1982), History of Air Pollution legislation in the United States, Journal of the Air Pollution control Association. 32(1), 236-245.
Vernet, J., (1997), Environment, Science and Culture, First Printing, p. 30-28.
Vicent, A.B –San Feliu, T., Jordan, M.M., (2012), Assessment of PM10, As, Cd, Ni and Pb, Journal of Environmental Management, 108(12), 92-101.
Wang P., Mu H., (2010), Random walk model simulation of air pollutant dispersion atmospheric boundary layer in China, Environmental Monitoring and Assessment, 172, 507-515.
Zamir, R., Iikani, M., (2001), Pollution of Tehran Third Iranian National Energy Conference. Tehran. p. 26-18. (In Persian)