توسعه مالی و نهادی و ارتباط آن‌ها با رشد اقتصادی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد رشته برنامه‌ریزی سیستم‌های اقتصادی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

3 هیئت علمی دانشکده مهندسی صنایع و مدیریت، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

چکیده

چکیده
در این مقاله کوشش شده است تا رابطه رشد اقتصادی، توسعه مالی و توسعه نهادی بر اساس شیوه اقتصادسنجی تغییر رژیم مارکوف و با استفاده از نرم‌افزار ox-metrix مورد بررسی قرار گیرد. داده‌های استفاده شده در این مطالعه تولید ناخالص داخلی، نیروی کار، سرمایه، متغیرهای توسعه مالی و توسعه نهادی در دوره زمانی 1359-1391 بوده است. نتایج حاصل از برآورد معادلات نشان می‌دهد که توسعه نهادی و توسعه مالی تأثیری منفی بر تولید ناخالص داخلی در دوره مورد مطالعه داشته است که این نوعی عدم تطابق بین توسعه مالی و توسعه نهادی موجود در کشور را می‌رساند و زمانی توسعه مالی موجب رشد اقتصادی کشور می‌گردد که بستر کیفیت نهادی مناسب در کشور شکل گرفته باشد. سایر متغیرهای مورد مطالعه نیز تأثیر مثبت و معناداری بر تولید ناخالص داخلی داشته‌اند که با تئوری‌های اقتصادی نیز سازگاری دارند.
 

کلیدواژه‌ها


References
Ahmadpour, k. (2015). Financial Development, Institutional Quality And Its Effect On Economic Growth. International Conference on Management, Economics and Humanities Istanbul, Turkey. (In Pesian)
Akbarian, R & Heydaripour, M. (2009(.Investigating The Financial Market Development on Economic Growth In Iran. Economic Research Center, N 3. (In Pesian)
Anwar, s &nguyen, l. p. (2011); Foreign direct investment and trade: The case of Vietnam. Research in International Business and Finance.v25, 39-52.
Baluchi, M & Lotfi, H. (2017). A Survey of the System of National Decisions in Iran: A Case Study of Semnan Province, The Quarterly of New Attitudes in Human Geography, Vol. 10, No. 1. (In Pesian)
De Gregorior, J. & P. Guidotti (1995), "Financial Development and Economic Growth", World Development, Vol. 23, PP. 433– 448.
Daglas, C. N. (1998). Institutions, institutional change, and economic performance. Translation by Moeini M, Tehran, Planning and Budget Organization. (In Pesian)
Glaeser, E. L., La Porta, R., Lopez-de-Silanes, F., & Shleifer, A. (2004). Do institutions cause growth?. Journal of economic Growth, 9(3), 271-303.
Glaeser, Edward L., Rafael La Porta, Florencio Lopez-de-Silanes and Andrei Shleifer. "Do Institutions Cause Growth?," Journal of Economic Growth, 2004, v9(3,Sep), 271-303. 
Huang, Y. (2010). Political Institutions and Financial Development: An Empirical Study, World Development,.01 Vol. 38, N°. 12, pp. 1667–1677.
Hosseini, M., Ashrafi, J. And Siyzmi Iraqi,I. (2011). Investigating the Relationship between Financial Development and Economic Growth in Iran Using New Variables, Quarterly Journal of Economic Research and Policy. Nineteenth century No. 60. pp. 34-19. (In Pesian)
Hassan, M. K., Sanchez, B., & Yu, J. S. (2011); Financial development and economic growth: New evidence from panel data. The Quarterly Review of Economics and Finance, 51(1), 88 -104.
Jalali, A., jafari, M & Jafari, S. (2010). The Effect of Financial Development on the Process of Globalization of the Economy in Iran. Quarterly Journal, N 9. (In Pesian)
Jafari Samimi &A. Azarmand, H. (2005). Investigating The Relationship Between Economic liberalization And Macroeconomic Performance in The World. Journal of Commerce, N73. (In Pesian)
Jafari Samimi, A. And Azarmand. H (2005), Investigating the Impact of Institutional Variables on Economic Growth in the World's Countries. Journal of Science and Development. Sixth period No. 16. pp. 31-11. (In Pesian)
Komeyjani, A. Saltine, P. (2008).The Effect of Good Governance on Economic Growth in the Group of OECD and OPEC Selected Countries, Economic Modeling Quarterly. Second course No. 6. p. 24-1. (In Pesian)
Meshkini, A., Mohammadi Hamidi, S. & Visian, M. (2017). Investigating the development of border regions in line with sustainable security using the Wikor's model of science and border technologies. Eighth, No. 2, pp. 147-169. (In Pesian)
Motaameni, M. (2009). The relationship between economic growth and financial development. Journal of Commerce, N34. (In Pesian)
Mahdavi Adeli, M., shahraki, S & kolay, M. (2009). Journal of Quantitative economics, N 3. (In Pesian)
Mehrara, M & Rezayi, A. (2010). The Quality of Institutions and Effects of Trade liberalization in Selected countries. Journal of Commerce, N56, P12. (In Pesian)
Nadiri, M & Mohammadi, T. (2011). Investigating the Effect of Institutional Structures on Iran's Economic Growth. Journal of Economic modeling, N3, P1-24. (In Pesian)
Law, Siong Hook; Azman-Saini,W.N.W; H.Ibrahim, Mansor; (2013) “Institutional quality thresholds and the finance – Growth nexus”, Journal of Banking & Finance 37, 5373–5381.
R.Weingast Barry, The Economic Role of Political Institutions: Market-Preserving Federalism and Economic Development, The Journal of Law, Economics & Organization, V11, 1995.
Rodrik, D, Growth Strategies. Handbook of Economic Growth, 2005.
Shirley, M. (2008). Institutions and development. Edward Elgar Publishing.
World Bank, Adjustment Lending, Washington, DC: World Bank, 2004.
Levine, R. & B. Smith (2001), "The Impact of Inflation on Financial Sector Performance", Journal of Monetary Economics, Vol. 47, PP. 221–248.
North, D. C. (1990). Institutions, Institutional Change and Economic Performance. New York: Cambridge University Press.
Rousseau, P. & D. Vuthipadadorn (2005), "Finance, Investment and Growth: Time Series Evidence from 10 Asian Countries", Journal of Macroeconomics, Vol. 27.
Trablesi, M. (2002), "Finance and Growth: Empirical Evidence from Developing Countries, (1960-1990)", University of Montral.
Wikipedia, Provincial map of economic competitiveness indicators:2018