تحلیل فضایی اماکن ورزشی و ارزیابی نحوه دسترسی به این مراکز با توجه به الگوی توزیع فضایی آنها در سطح شبکه‌های ارتباطی (نمونه موردی: شهر اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 استادیار گروه تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه علم و صنعت ایران

2 دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده

چکیده
ایجاد مکانهای مناسب برای ورزش و تفریح، در جهت سالم نگه داشتن افراد و همچنین در دسترس بودن این فضاها برای تمامی ساکنان شهر ودر نتیجه به وجود آوردن محیط‌های آرام می‌تواند به عنوان عاملی مهم در سلامت روانی و اجتماعی شهروندان ایفای نقش کند. بر این اساس هدف از این تحقیق تحلیل فضایی اماکن ورزشی و ارزیابی نحوه دسترسی به مراکز ورزشی با توجه به الگوی توزیع فضایی آنها در سطح شبکه‌های ارتباطی شهر اصفهان می­باشد. روش انجام تحقیق تحلیلی-کاربردی است. جهت تحلیل داده­ها از مدل‌های تحلیل شبکه، مدل ویلیامسون، شاخص میانگین نزدیکترن همسایه، شاخص موران و مدل تراکمی کرنل استفاده شده است. نتایج حاصل از این پژوهش مشخص ساخت که سرانه مراکز ورزشی شهر اصفهان با کمبود حدود 1.63 متر مربعی نسبت به حداقل سرانه پیشنهادی وزارت مسکن و شهر سازی روبه رو می‌باشد، همچنین توزیع فضایی خوشه‌این کاربری‌ها باعث عدم دسترسی مناسب شهروندان به این کاربری‌ها شده است و در بهترین حالت یعنی شعاع خدمات رسانی 8 دقیقه فقط حدود 7 درصد مساحت شهر را پوشش می‌دهند و در محدوده خدماتی 25 دقیقه‌ای از این کاربری‌ها حدود 65 درصد محدوده شهر را خدمات رسانی می‌کنند. نتایج حاصل از این پژوهش می‌تواند به برنامه ریزان شهری و مدیران ورزشی در جهت درک و اولویت بندی مسائل شهری و یافتن راه حل‌هایی برای رفع این مشکلات کمک شایانی نماید.

کلیدواژه‌ها


References
Ahadnejad Roshti,M., Salehi Mishani, H., Vosogi Rad, L., Hosseini, S. A, (1392), Role of the Main Elements of the Iranian Islamic City in Locating the Residence Centers, case Study: Zanjan City, Geography and urban-regional integration, Volume 3, Issue 7, PP 111-126. [In Persian].
Bridget, K., Lesley, K., Adrian, E., Louise, A., & Baur, R. (2014). Identifying important and feasible policies and actions for health at community sports clubs: A consensus-generating approach. Journal of Sport Management Review, 17(1): 61–6.
Camarero, J.J., Gutierrrez, E. and Fortin, M.J (2000). Spatial pattern of sub-alpine grassland Eco tones in the Spanish central Pyrenees. Forest Ecology and Management, 134: 1-16.
Cleland, V, Ball,K, Hume,C, Timperio,A, Abby C. King,A.C, Crawford, D (2010), Individual, social and environmental correlates of physical activity among women living in socioeconomically disadvantaged neighbourhoods, Journal of social science & medicine,70, pp2011-2018.
Deputy of Planning, Research and Information Technology of Isfahan Municipality, (2012), Isfahan, Department of Planning, Research and Information Technology, Isfahan Municipality. [In Persian].
Ebrahimi, Abdolhossein, Mehdi Pour, Abdolrahman; from Misha, Tahereh. (2016). The Effect of Sport Infrastructure and Demographic Characteristics on the Level of Sports Participation of Ahwazi Citizens Using Multilevel Model (HLM). Article 7, Volume 5, Issue 17, Pages 83-98. [In Persian].
Ebrahimzadeh, I. Zarei, Sa. 2012. The Spatial-locational Analyses of health and medical Services of Firoozabad city, and its optimization with GIS, Geography, Volume 4, Issue 35, pp 83-104. [In Persian].
Ebrahimzadeh, Issa. And Abdoreza Mojir Ardakani.2006. An evaluation of land use in Ardakan city, Fars province. Geography and development. Volume 4, Issue 7. [In Persian].
Fazelnia, Mohsen, Qizalbash, Somayeh and Jabari, Kazem (2009). Spatial Analysis of Urban Crime Using the Cornell Density Model (Case Study: Evil Crimes, Strife and Conflict in Zanjan City). Chapter of the Order of Social Security, Second Year, No. 3, pp. 190-176. [In Persian].
Ganbari, H., Ahadnejad, M. (2009), Application of GIS in analyzing transport arteries and studying and implementing a network analysis model and determining the shortest path algorithms in it (Case study: East Azarbaijan, Tabriz), National Conference Spatial information of Malek Ashtar University of Technology. [In Persian].
Ghanbari, A., Ghanbari, M. (), Assessing Spatial Distribution of Tabriz Parks by GIS (Compared Network Analysis and Buffering), Geography and Environmental Planning, Vol. 50, No. 2, pp 223-234. [In Persian].
Gudarzi M, Salimi M, Jalali Farahani M, Taghvaie M (2015), “Implementation of AHPTaxonomy Model in GIS Environment for Sport Facilities Site Selection”. International Journal of Management and Humanity Sciences. 4 (1). pp. 4421-29.
 Hallmann, K, Wicker, P, Breuer, C, & Schu¨ ttoff, U. (2011). Interdependency of sport supply and sport demand in German metropolitan and medium-sized municipalities—Findings from multi-level analyses. European Journal for Sport and Society, 8, 65–84.
Hosseini, Seyed Sirvan, Kasheif, Seyyed Mohammad, Sayed Omari, Mir Hossein. (2013). Locating Sport Places Using Geographic Information System (GIS); Case Study: Saqez City, Journal of Applied Research in Sport Management Volume 2, Issue 5, Pages 3-25. [In Persian].
Hosseini. S.H, (2012). The role of street network for the distribution of users by Non-operating defense approach: Case study: Tehran 3 district. Master's degree dissertation with the guidance of Mohsen Ahadnejad and Mehdi Modiri, Zanjan University. [In Persian].
 Humphreys, B. R, & Ruseski, J. E. (2010). The economic choice of participation and time spent in physical activity and sport in Canada (Working Paper No. 2010-14).Edmonton: University of Alberta, Department of Economics, Institute for Public Economics.
Isfahan Cultural and Recreational Organization (2016), Social Cultural Identity of the City of Isfahan, Social and Cultural Affairs Department of the City of Isfahan. [In Persian].
Jamshidzadeh E, Management of municipal services and the obstacles ahead. Boards Magazine; 2008: 23. [In Persian].
Lin T Y, Sakuno S (2015). Sports Management and Sports Humanities. Springer International Publishing Switzerland. pp. 31-46.
Martinez,Javier, 2009, The use of GIS and indicators to monitor intra-urban inequalities.a case
study in Rosario. Argentia, Journal of Habitat International,vol.33,No.4,pp.387-396
McGrath L J, Hopkins W G, Hinckson E A (2015). “Associations of Objectively Measured Built-Environment Attributes with Youth Moderate–Vigorous Physical Activity: A Systematic Review and Meta-Analysis”. Sports Medicine. 45. pp. 841-65.
National Sports Development Center of the country (2005). Detailed studies on the development of sports culture, physical education organization of the Islamic Republic of Iran, Tehran, green apple.
Noroozi Seyed Hosseini, R., Dehghanizadeh, R., Honari, H., Yousefi, B., Noroozi Seyed Hosseini, E. (2014). The Spatial Analysis of Sport Areas Using Geographical Information System (GIS) and Providing an Optimal Model (Case Study: Region 1 of Tehran). Journal of Sport Management, 5(4), 5-28. doi: 10.22059/jsm.2014.36217. [In Persian].
Oh, K & Jeong, S (2011). “Assessing the Spatial Distribution of Urban Parks Using GIS”. Department of Urban Planning, Han Yang University, Seoul. 17 Heading- Dang. P: 133-151.
 Pamela Wicker, Kirstin Hallmann, Christoph Breuer, (2013), Analyzing the impact of sport
infrastructure on sport participation using geo-coded data: Evidence from multi-level
modelsneighbourhoods, Sport Management Review, 16, 54–67.
Rahnama, M. R., & Abbaszadeh, Gh. R. (2008). Principles and Models Assessing Physical Urban Form. Mashhad: Jahad Daneshgahi Publications. [In Persian].
Razavi S.M.H, Ebrahimi K, Rahmani M, Ebrahimi M. (2009), The Space Analysis of Sport Areas of Amul City using GIS. Journal of Sport Management and Kinetic Behaviour. 2009; (10): 71-82. [In Persian].
Salimi M, SoltanHusseini M (2013). Optimal localization for construction of outdoor facilities using GIS, Case Study: areas 5 and 6 in Esfahan. Journal of Sport Management Research, Institute of Physical Education and Sports Sciences, 16: pp. 62-37. [In Persian].
Seaman,erran and powell, roger(1996). An evaluation of the accuracy of kernel density estimators for home range analysis, department of zoology, north carolina state university, raleigh, north carolina,pp 2075-2085.
Sohrabi P, Kashef M.M, Javadi Pour M, Hosseini F. An Investigation of accessibility, closeness and Building of sports Areas in Uroumieh Regarding Standards. A study on sport Sciences. 2011; (16): 5-25. [In Persian].
Soja,Edward W, 2006, The City and Spatial Justice.Justice Spatial, www.jssj.org
Tadjoeddin, m.z(2003) Aspiration to ineqality: regional disparity and center regional conflicts in indonesia, conference on spatial ineqality in aasi, united nations university center, tokyo. 28-29 march 2003.
The Office of Statistics and Information of Isfahan Governorate, (1393), available at: http://statistics.ostan-es.ir/. [In Persian].
Vandian, Z., K, Ebrahimi F (2013). Proposing model for locating sport facilities using a combination of geographic information system (GIS) and multi-criteria decision-making methods (MCDM). Journal of Sport Management Research, Institute of Physical Education and Sports Sciences, 21: pp. 126-111. [In Persian].
Yazdani, M., Firouzi Mijandi, E., Hoseyni, S. (2016). Survey Status of performance and coverage radius parks Case study: Ardabil City.Town And Country Planning, 8(2), 251-277. doi: 10.22059/jtcp.2016.60196. [In Persian].
Zeynali, S., F Hosseinali, A Sadeghi-Niaraki, BM Kazemi, M Effati, (2015), Spatial Analysis Of Accidents at The Suburban Intersections Using Kernel Density Estimation and Spatial Autocorrelation Methods, Engineering Journal Of Geospatial Information Technology 3 (2), 21-42. [In Persian].