آمایش بازارچه‌های مرزی غرب ایران الگوی اقتصادی_کالبدی در پایداری شهرهای کوچک نمونه موردی: (بازارچه مرزی سیرانبند بانه)

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

2 دانش‌آموخته کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

چکیده

چکیده
با بروز تحولات اقتصادی _ اجتماعی در غرب کشور و دسترسی به قابلیت‌های بالقوه و بالفعل نواحی مرزی از سوی دیگر، دستیابی به الگوی آمایشی در این نواحی را ضروری ساخته است. با این پیش فرض پژوهش حاضر نقش آفرینی بازارچه مرزی سیرانبند در شهر کوچک بانه را در ابعاد اقتصادی و کالبدی مورد بررسی قرار می‌دهد. تحقیق از نوع کاربردی و ابزارهای آن تلفیقی از روش‌های کمی‌(نظرسنجی و اثر بخشی پرسشنامه) و کیفی (روش گلوله برفی از مدیران اجرایی) است. یافته‌ها، نشانگر آن است که توسعه بازارچه مرزی سیرانبند بارونق نسبی در کسب و کار افزایش منابع مالی را از طریق شاخص‌های اقتصادی (اشتغال شهروندان، افزایش درآمد و رونق اقتصادی) در پی داشته است. همچنین منابع درآمدی قابل توجه شهروندان، موجبات تحولات کالبدی از طریق تغییر کاربری اراضی، بهبود زیرساخت‌های زیربنایی و بهبود ابنیه شهری را باعث شده است.

کلیدواژه‌ها


References

Andalib A, Basis and Principal Preparation of Regional Frontier of Islamic Republic of Iran، Islamic Revolutionary Guard Corps ,2001. (INPERSIAN)

Agudelo- Vera. M, Mels. R. Resource Management as a Key factor for Sustainable Urban Planning “Journal Of Environmental Management”, Vol. 92, 56-48, 2011.

Barrow . C. J. Sastainable Development: Concept, “Valueand Practice “. Twpr, Vol. 51, 1995.

Beheshti M. Economical Development of Iran, Tabriz, Tabriz university Publication, Second Edition, 2010. (INPERSIAN)

Bisokhan O,Influence of Frontier Arcanes in Changing Economic Structure and Framework of the City(case study: Piranshahr), Geographical and Civic Planning Master Thesis, Zanjan Universiry, 2008. (INPERSIAN)

Cross-country determinants of ownership choices in cross-border acquisitions: Evidence from emerging markets Man,D. Darren ,H.  Manh, T. Viet, & A.Journal of Multinational Financial Management Vol 44, , Pages 14-35, 2018.

Dehmorde Gh, Nazaro Shahraki J, Evolution of Explanatory Model and Economical Free Zone of Sistan Balochstan,Vice -Chancellors Office for Research of Sistan Balochstan Publication,1999,1-120. (INPERSIAN)

Elliot, J. A., An Introduction to Sustainable Development, third ed .Rutledge”, Londan, 1- 248, 2006.

Esteva, G. Edited by W.Sachs, “ The Development Dictionary, London”: Zed Books ,1- 12, 2007.

Ghadiri M, Memsni S, Analysis of Harmonic Constant Developmental Indicators of Baneh with Civic Region of Country, Operational Research of Geographic Science Publication,2014 , 35 , 49-72. (INPERSIAN)

 Golchini S, Role of Frontier Arcanes in the Function of Civic Developmental System of, Marivan and Baneh, Case study :Siranband and Bashmagh Frontier Arcane , Civic Planning and Geography Master Thesis ,Payame Noor University ,2014. (INPERSIAN)

 Jacobs,C & Eric, K. “Population growth, accessibility spillovers and persistent borders: Historical growth in West -European municipalities” Journal of Transport Geography; 62: 80–91, 2017.

Jerzy, L & Leonas, U ” The Concept of Multi-Functional Development of Cross-Border, Regions: Poland CaseProcedia Engineering Vol 122, Pages 65-70, 2015.

Haughton, G. , Hunter, C Sustainable Cities “ Taylor & Francis Elibrary” Vol. 14. 285-270, 2005.

Khairadin R, Danshpoor A, Razpoor M, Analysis of Constancy Challenges of Spatial , Development in Baneh as a Frontier City, Civic Planning and Research Publication,2016, 25 ,63-84. (INPERSIAN)

Kennedy, C., Cudhy, J., Engel-Yan, J.The Changing Metabolism of Cities. “Journal of Cities”. Vol. 25,118-123, 2007.

Kenneth,V. den, B. Kenneth,B & Erik , D. “Cross-border reserve markets: network constraints in cross-border reserve procurement” Journal of Energy Policy,Vol 113, Pages 193-205, 2018.

Management and Planning Organization of Kurdistan, Formal Statics ,Planning and Budget Organization Publication, 1390.1335.

Maratb M, Study of Aras Free Zone ,Provincial Government of Azarbaijan, 2005 (INPERSIAN)

Mokhtari R, Ali skbari A, Khosravi B, Evolution of the Impressionability rate of Civic Constancy from Frontier Condition(case study is Marivan as a frontier city), Civic Research Journal,2016, 20,5-16. (INPERSIAN)

Mosa Kazemi M, Mohammadi M, Concept and Viewpoint, Geographical Research Journal, 2001, 62, 1-22. (INPERSIAN)

Development of Frontier Region(case study :Azarbaijan), Second national Congress of Functional Research in Tourism and Geography ,University of Applied Science ,2013.

Ministry of Mines and Trade, Institute for Business Study and Research ,Collection of Economic Research of (1999-2009), 2009.

Observation of preparation Document of Kurdistan ,Consultant Engineers of Hamoon ,2011.

Pardazi M, Safavi S, Mohammad,Bizhan, Reza ,Evaluation of the Situation of Sistan Balochstan Frontier Arcanes in the form of countries Developmental Planning ,Faculty of Economic and Assets Sciences,2005. (INPERSIAN)

Rafian M, Molodi J, Meshkini A, Rokndin Aftkhari A, Irandoost K, Relationship between Evolution Function with Peripheral Condition Advancement of Civic Frontier (case study is Baneh and Saqaz), Civic Research Journal,2013, 45-58. (INPERSIAN)

Rahnamai M, poormosavi M,Evolution of Security Inconstancies of Tehran as a MetroPolice Based on Civic Developmental Constant Indicators, Geographical Research Journal ,2006, 57, 177-193. (INPERSIAN)

Sarafi M, What is constant city, Civic Managemental Quarterly ,2000, 3, 1-18. (INPERSIAN)

Sarvar R, Mosavi M, Analysis of Spatial Developmental Indicators along Achieving Security of Azarbaijan, 2015 ,12 , 1-22. (INPERSIAN)

Shamai A, Salehi A, Hossainpoor M, Analysis of the Influence of the Frontier Arcanes in Baneh and Piranshahr Development , Geographical Spatial Preparation Journal ,2015 , 18, 189-200. (INPERSIAN)

Rongxing Guo, “Chapter 3 – Studying Borders, Evaluating Border Effects Cross-Border Resource Management (Third Edition)” Pages 51–80, 2018.

Taghvai M, Safarabadi A, Constant Civic Development and Effective Factors(case study is Kermanshah), Civic Sociology Research Journal,2013l,6 ,1-22. (INPERSIAN)

Unesco, " Educating for a Sustainable Future, The Salonika: Unesco, government of Grasses",1997.

Wai Yee Wan,” Cross-Border Public Offering of Securities in Fostering an Integrated ASEAN Securities Market: The Experiences of Singapore, Malaysia and Thailand” Forthcoming Singapore Management University School of Law Research Paper No. Law Journal, pp. 1-56, 2017.

Whitford, M. “ A Framework for the Development of Event Public Policy: Facilitating Regional Development”, Journal of Cities. Vol, 28, 2009.

Zargani, s, H, Azami, & Alamdar, E. "Analiysis of the Rol of Mahirud Border Markets in the Physical Spatial Development of the Border Region with an Emphasis on Immigration and Decrease in Deprivation".Journal of Geography and Regional Development (Peer- reviewed Journal) Vol 12, No. 23, 2015. (INPERSIAN)

Zarghani H, Mehdizade S, Analysis of Political-Spatial Feedback of Frontier Arcanes (case study is frontier arcane of Bashmagh)، Planning and Preparation of Spatial Journal, 2012, 16, 1-23. (INPERSIAN)