نقش مدیریت کاهش حوادث غیر مترقبه (زلزله) در مناطق روستایی مطالعه موردی: شهر کرد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی استخراج ازرساله و پایان نامه

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور

2 دانشیاردانشگاه آزاد اسلامی واحد دهاقان، دهاقان، ایران

چکیده

چکیده

کشور ایران به لحاظ موقعیت جغرافیایی از مستعدترین مناطق جهان از نظر بروز مخاطرات طبیعی و به ویژه زمین لرزه است، به طوری که در آسیا جایگاه هفتم و در جهان جایگاه سیزدهم را به خود اختصاص داده است. با نگاه اجمالی به نقشه های پهنه بندی زمین لرزه، می‌توان دریافت که بیشتر سکونتگاه های پرجمعیت روستایی و شهری کشور در دامنه های البرز و زاگرس واقع اندکه از لحاظ تهدید مخاطرات طبیعی و به ویژه زلزله آسیب پذیری نسبتاً بالایی دارند. به همین خاطر تأکید این پژوهش، بررسی ظرفیت‌ها و آسیب پذیری سکونتگاه های روستایی در برابر خطر زمین لرزه می‌باشد. پژوهش حاضر درصدد اندازه گیری میزان ظرفیت‌های (اجتماعی، اقتصادی، نهادی، کالبدی و طبیعی) به منظور مقابله با تأثیرات مخاطره زلزله و تبیین عملی نقش توسعه ظرفیتی و یا تقویت ظرفیت‌های موجود با هدف کاهش تأثیرات زمین لرزه در مناطق روستایی مورد مطالعه است.  نتایج تحقیق، از کافی بودن ظرفیت‌های موجود در منطقه روستایی مورد مطالعه برای کاستن از تأثیرات و آسیب پذیری خطر زمین لرزه حکایت دارد. نقش مدیریت کاهش حوادث غیر مترقبه (زلزله) در مناطق روستایی در نواحی روستایی شهرستان شهرکرد پرداخته شده است. نو ع تحقیق کاربردی و روش آن توصیفی- تحلیلی است. برای جمع آوری اطالعات مورد نیاز از بررسی های کتابخانه ای و میدانی استفاده شد.نتایج حاصل از آزمون T نشان داد: نتایج نشان داد:عوامل اجتماعی ،اقتصادی،طبیعی،کالبدی ونهادی بر مدیریت مقابله با حوادث غیر مترقبه  تاثیر دارد

کلیدواژه‌ها


منابع
Abdollahi, Majid. (2001), Crisis Management in Urban Areas, [In Persian], Tehran Publications of the Organization of Municipalities and Daisies of the Country.
1. Asar, Mohammad (1368), Guide to the Improvement of the Environment in Natural Disasters, Translation by Abolhassan Nadim, [In Persian], Tehran University Press.
1. Ainali, Jamshid. (2010), Capacity building to reduce the effects of natural disasters (earthquakes) in rural areas. Case study: Khodabandeh, Ph.D. Department of Geography and Rural Planning, [In Persian], Tarbiat Modares University.
Anderson, M. B. & P. J. Woodrow., 1989/1998, Rising from the ashes: development strategies in times of disaster, Boulder: Westview Press/London: Intermediate Technology Publications.
Eftekhari, Abdolreza Roknaddin (2010), Rural Development Management (Theoretical Foundations), [In Persian], Tehran University Press.
Blaikie, P., T. Cannon, I. Davis, and B. Wisner., 1994, At Risk: Natural Hazards, People’s Vulnerability, and Disasters. London: Routledge.
Blaikie, P., T. Cannon, I. Davis, and B. Wisner., 2005, AT RISK: Natural hazards, people’s vulnerability, and disasters, Taylor & Francis e-Library, 2005.
Department for International Development, 2005, Natural Disaster and Disaster Risk Reduction Measures: A Desk Review of Costs and Benefits, Authors: Environmental Resources Management (ERM); United Kingdom. Government United Kingdom.
DFID, 2006, Reducing the Risk of Disasters– Helping to Achieve Sustainable Poverty Reduction in a Vulnerable World: A DFID policy paper, Department for International Development.
Dynes, R.R., De Marchi, B., and Pelanda, C. (Eds)., 1987, Sociology of Disaster. Milan: Franco Agneli Libri.
Freeman, P., Martin, L., Bayer, J., Mechler, R., Saldana-Zorrilla, S., Warner, K., Pflug, G., 2002, National System for Comprehensive Disaster Management, Phase2: Financing Reconstruction.
Hewitt, K., 1997, Regions of Risk: a Geographical Introduction to Disasters (Harlow: Longman).
Horton, D., 1999, Building capacity in planning, monitoring, and evaluation: Lessons from the field. Knowledge, Technology, and Policy, 11(4): 152-188.
ISDR, 2007, Building Disaster Resilient Communities: Good Practices and Lessons Learned, A Publication of the “Global Network of NGOs” for Disaster Risk Reduction, UN International Strategy for Disaster Reduction, Geneva.
Jigyasu, R., 2002, Reducing Disaster vulnerability through local knowledge and capacity the Case of Earthquake prone Rural Communities in India and Nepal, Department of Town and Regional Planning, Trondheim.
Jahangiri, Katayoun (2009), Principles of Crisis Management Basics, [In Persian], Tehran, Iran Publication of Higher Higher Educational Higher Education Institution.
Johnson, J. Dayton (2004), NATURAL DISASTERS AND ADAPTIVE CAPACITY, OECD DEVELOPMENT CENTRE, Working Paper No. 237
Kawata, 2001Natural Disaster and Disaster Risk Reduction Measures: A Desk Review of Costs and Benefits, Authors: Environmental Resources Management (ERM); United Kingdom. Government United Kingdom ،
Nasreen, M., 2004, Disaster Research: Exploring Sociological Approach to Disaster in Bangladesh, Bangladesh e-Journal of Sociology. Vol. 1. No. 2. July, 2004